SFS 2014:291 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

140291.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 8 maj 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 6 och 7 §§ patientsäkerhets-

lagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

6 kap.

6 §

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till

att patienten ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling och de

hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,

3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt

finansierade hälso- och sjukvården, samt

4. vårdgarantin.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas till

en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till patienten
eller någon närstående om det finns hinder för detta i 12 § andra stycket eller
13 § första stycket eller i 25 kap. 6 eller 7 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400).

7 §

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse

med vetenskap och beprövad erfarenhet eller när det finns olika hjälpmedel
för personer med funktionsnedsättning tillgängliga, ska den som har ansvaret
för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlig-
het att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka

till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada
får en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet
kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes
framtida livskvalitet.

Denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.

1 Prop. 2013/14:67, bet. 2013/14:SoU19, rskr. 2013/14:224.

SFS 2014:291

Utkom från trycket
den 20 maj 2014

background image

2

SFS 2014:291

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.