SFS 2014:828 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

140828.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 §, 6 kap. 6 och 7 §§ samt

8 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och

sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om

– anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),
– vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhets-

arbete (3 kap.),

– behörighetsfrågor (4 kap.),
– begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta

vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),

– skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),
– Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.),
– prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),
– Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och
– straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).
Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och

tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), patientlagen
(2014:821) och tandvårdslagen (1985:125).

6 kap.

6 §

3

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se till

att patienten och dennes närstående ges information enligt 3 kap. patientlagen
(2014:821).

7 §

4

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska med-

verka till att patienten ges möjlighet att välja behandlingsalternativ respektive
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning enligt vad som anges i
7 kap. 1 och 2 §§ patientlagen (2014:821).

1 Prop. 2013/14:106, bet. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2012:957.

3 Senaste lydelse 2014:291. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2014:291.

SFS 2014:828

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:828

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska medverka

till att patienten får en ny medicinsk bedömning enligt vad som anges i 8 kap.
1 § patientlagen.

Denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tandvårdslagen (1985:125).

8 kap.

10 §

Om en läkare eller tandläkare har missbrukat sin behörighet att för-

skriva narkotiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läke-
medel eller teknisk sprit, ska denna behörighet dras in eller begränsas. Behö-
righeten ska också dras in eller begränsas om läkaren eller tandläkaren själv
begär det.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.