SFS 2014:888 Lag om ändring i lagen (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2014:888 Lag om ändring i lagen (2014:768) om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
140888.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2014:768) om ändring i
patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 26 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) i stället för dess lydelse enligt lagen (2014:768) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

6 kap.

9 §

En läkare eller tandläkare som är verksam inom den offentligt bedrivna

hälso- och sjukvården är skyldig att, i den omfattning övriga skyldigheter i
yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda skäl mot
det, utföra undersökningar och ge utlåtanden över dessa på begäran av läns-
styrelse, domstol, åklagarmyndighet, Polismyndigheten eller överförmyn-
dare.

En läkare som är verksam inom den offentligt bedrivna hälso- och sjuk-

vården är på begäran av polisman skyldig att, i den omfattning övriga skyldig-
heter i yrkesutövningen inte hindrar det eller det annars inte finns särskilda
skäl mot det, utföra en undersökning som innebär kroppsbesiktning av någon
som är misstänkt för ett brott som kan ge frihetsstraff.

Begränsningen i skyldigheten att utföra undersökningar och ge utlåtanden

gäller inte för läkare som är verksam huvudsakligen inom öppen vård och, när
det gäller undersökning och utlåtande om alkoholpåverkan, inte heller för
någon annan läkare.

I lagen (2005:225) om rättsintyg i anledning av brott finns det särskilda

bestämmelser om utlåtanden i vissa fall.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382.

SFS 2014:888

Utkom från trycket
den 8 juli 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.