710624.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa

fall mot verksamhet på h älso- och sjukvårdens

område;

given Stockholms slott den 30 juni 1971.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes

och Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riks­

dagen^, f unnit gott att i fråga om lagen (1960: 409) om förbud i vissa

fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område f�rordna,

dels att i 1 och 9 §§ ordet "medicinalstyrelsen" i olika böjningsformer

skall bytas ut mot "socialstyrelsen" i motsvarande form,

dels att 11 § skall ha nedan angivna lydelse.

11 § Talan mot socialstyrelsens beslut enligt 9 § föres hos kammarrät­

ten genom besvär.

Förbud som avses i 9 § skall lända till omedelbar efterrättelse, om ej

annorlunda förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972.
�ldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om talan mot beslut som

meddelats före den 1 januari 1972.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till ytter­

mera visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt
kungl. sigill bekräfta låtit.

Stockholms slott den 30 juni 1971.

SFS 1971:624

Utkom från trycket

den 27 j uli 1971

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

SVEN ASPLING

(Socialdepartementet)

1 Prop. 1971: 30, KU 36, rskr 222.

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.