650274.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 274

Statstjänstemannalag;

given Slockholms sloU den 3 juni 19G5.

Vi GU STAF ADOL F, med G n d s n å d e, Sveriges, Götes och

Yen ti c s K o n u n g, göra v e t e r I i g t; att Vi, med riksdagen^ fuimit

joll förordna som följer.

Allmänna hc-stäimnelser

1 §⬢

Denna lag äger tillämpning pä anställning med staten såsom arbetsgivare

«li tjänsteman såsom arbetstagare.

Lagen gäller icke statsrådets, högsta domstolens eller regeringsrättens le-

^araölcr, justitieka nslern eller riksdagens ombudsmän. Den är ej heller lill-

lämplig på den som in nehar eller uppehåller prästerlig tjänst.

Lagens bestämm elser om tjänst äga motsvarande tillämpning på vika-

räl, om annat ej an ges,

2 §.

I fräga om tjänstem an hos riksdagen eller dess verk skola de hefogenhe-

Lrsom enligt denna lag tillkomma Konungen utövas av riksdagen eller or-

jW som riksdagen utser.

'Anställningsförhållande v ara denna lag är tillämplig gäller vad som är

i avtal.

'^vlal må ej träffas om

^inrätlande eller indragning av tjänst eller tjänsteorganisationens ut-

i övrigt;

Q

arbetsuppgifter, ledningen och fördelningen av arbetet

55

arbetstidens förläggning eller rätt till annan ledighet

arbetsvillkor som regleras i denna lag eller i författ-

tll41 J

liänvisar eller enligt lagen tillhör Konungens, riksdagens

Har

beslutanderätt.

..

, , , .

'⬢A;n <1 1

i strid mot bestämmelserna i andra stycket, är avtalet i

utan verkan.

skicklighet som gnmd för tjänstetillsättning och_ om

islct Y ^^^^orgarskap som villkor för innehav eller utövande av_ tjänst

är föreskrivet i regeringsformen eller annan författning.

s? 'T"

'

förfaitningasamling 1065, Nr 274�2Si

m-

⬢i .ilU

l :i!;

.!

i

i i-'

I ;

I ' ⬢

iri ' "⬢

. \ '

: I :

i ⬢ ⬢

A a

IL;

1

i il ; i !:⬢

I

1 i ii

1.'.

I ⬢ ⬢

⬢ I ⬢⬢!;

; ⬢ ⬢i

:| I

⬢ ' I

.1

iU! i i ; ⬢

⬢M

n ⬢⬢

' ⬢

t

¬

background image

55,1

19G5 ⬢ Nr 274

VilJkor i fråga om ålder, hälsotillstånd, kunskaper eller uibildnjn,

andra särsldlda villkor för innehav eller utövande av tjänst fastsUir^l

den rnån de ej framgå av särskilda bes tämmelser, av Konungen eller/t'

rig myndighet. Om pensionsålder må dock avtal träffas.

Anställning av tjänsteman

5 §.

Om annat ej är särskilt föreskrivet, tillsättes tjänst av Koaungeo rfc

myndighet som Konungen bestämmer.

6 §.

Tjänst som myndighet tillsätter skall kungöras ledig till ansökan, orj

Konungen ej bestämmer annat.

Kungjord tjänst som myndighet tillsätter må endast den erhålla SOD

sökt tjänsten inom föreskriven tid. Om särsldlda skäl föreligga, må äv;j

för sent inkommen ansökan provas.

Om förfarandet i övrigt vid tjänstetillsättning meddelas föreskritler a;

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

7 §.

Ordinarie domartjänst tillsattes med fullmakt. Annan ordinarie I jaos!

tillsattes med fullmakt eller konstitutorial eller, om särsldlda skäl före%,

med förordnande. ö\Tiga tjänster tillsättas med förordnande.

Förordnande meddelas för bestämd tid eller tills vidare. Förordnande ti!i

vidare må meddelas att gälla längst till viss tidpunkt.

Den anställde skall erhålla skriftligt be\Tis om anställningen, .-iv hew

skall framgå att han är anställd som tjänsteman. Om förordnande avser an­

ställning, vars varaktighet beräknas ej överstiga tre månader (tillfälli^ao-

ställning), utfärdas anställningsbevis endast om den anställde begär det

I beviset skall anställningsformen enligt 7 § anges. Om förordnande tfc

vidare avser tillfällig anställning, skall det anmärkas i beviset.

9 g.

Vikariat skall kungöras ledigt till ansökan endast i de fall det fore

av Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer,

^

Vikariat tillsattes med förordnande varvid bestämmelserna i < a

stycket äga tillämpning.

Tjänstemans åligganilcn

10 §.

_

upisordn'^-

Tjänsteman skall ställa sig till efterrättelse instruktion, oro

och andra allmänna bestämmelser om arbetet samt särskilda o

rörande hans tjänsteutövning.

rmna

Oberoende av fastställd arbetsfördelning skall tjänsteman lai"

trade som förman bestämmer,

11 §.

_

.. .

Tjänsteman är skyldig att utöva annan statlig tjänst enlip _

-j, jcto

ser som Konungen meddelar. Innehavare av ordinarie O^mar ja

skyldig att utöva endast jämställd eller högre doinartjanst M

¬

background image

1965 ⬢ Nr 274

�~

595

T f[f>n inåii Ivonuiigcn loiGslvriver är tjänsteimn Tint

eller hos myndighet eller inrättning' vilken

förvaltnings-

Stningsmyndighet, skyldig att ntöva tjänst

mrälinin^! som icke ar statlig men stär under tillsvn

^

allmän

Ji.helen:säd.n föreskrift mö meddelas endast om L sIdldrsMuS»""

12 g

reLskrkriv

Konungen h estämmer. Sådan skyldighet må föreskrivn

som

3, ^ssenllig öelyclelse för tjanslei'l. °

endast o.n del är

13 §.

.rMroa. meddelas för vissa tall i lag och i 6vr";^av Konung^^^

14 g.

Tjänsteman må icke nian tillstånd av Konun<rpn iinniva�~�~ >, i j-- ,

förenade gåvo- eller donationsmedel eller därmed jämförlig förmåm''"

Arbetskonflikter

15 g.

.-a*�2: s'" ⬢"««" -- >«�=

»iTnorS stallcem®" '

"

-Tbetstagarforening

»^cnlw1?rs°tTI't"°i

anordna eller eljest föranleda slridsätgärd,

ti^rdöd eller nV nn

rJ

T

genom lämnande av un-

ifSreninti n

oiiUälen stridsåtgärd som medlem

^ioamedlcmnrrr ntSMI

^itt söka hindra

"dtatiifs dnif (⬢ ⬢

otillåten stridsåtgärd eller att, om sådan redan

Om skvld ,n

särskilda besTnmm elLr^"^"^

angående arbetsinställelse gälla

Oiu fj-� j. j ,

. T

�~

15 g.

'^'stagarföi-pn-^^^»^'

f ^^^dd mot 15 § första stycket eller om ar-

'l^llslaten

som åligger den enligt 15 g tredje stycket,

åsidosatts

i"^^aingen, även om förpliktelse till följd av koIJektivavtai

som anges i 8

j dSiQOsatfc;

<.ivcii uiu iuipiiitLuibe Liii l Oija av J

larrp

^^ppkomrnen skada enligt de grunder sc

i såd an^

d^ollektivavlal. Detsamma gäller tjänsteman, om han del-

icke'fp ta?"1

anordnad eller föranledd stridsålgärd

3 >läl o m |'''J="^J "'"gf. 15 § forsla stycket.

, ."^^folcn. f

enligt första stycket upptages och avgöres av arbets-

II^Dielsernn *

anhängiggörande och utförande av talan gälla be-

'⬢'"^^vses jgj. ^

^ lagen om arbetsdomstol, aven om målet ej är sådant

rör^Hii??

skyldig att utföra arbete som är föremål för lock-

docka(j \n ,7 K ^ strejk eller därmed jämförlig stridsåtgärd eller för lov­

konflikt om anställnings- eller arbetsvillkor \dlket må be-

t;

'⬢ .! I

.! ii

⬢; 1 .; ⬢

⬢N ik

' . ti

i! ;!⬢

.11

.; I

I

Ii It! :!'⬢

I

I ,

⬢; ⬢: J i'

⬢ ⬢ i I

¬

background image

gg g

1965 ' Nr 274

stämmas genom avtal. Den som står utanför arbetskonflikl skall dockf.i,

göra sina vanliga tjänsteåligganden. Han är även skyldig att utföra skyJ

Till skyddsarbete hänföres arbete som fordras för avveckling av verksan,

heten pä ett tekniskt försvarligt sätt eller till förebyggande av fara for 2

niskor eller skada på egendom. Lika med skyddsarbete anses arbete som ni'

gon är skyldig att utföra på grund av särskild föreskrift i lag.

�&tal och disciplinär bestraffioing

18 §.

Brott i tjänsten av den som innehar «Iler uppehåller ordinarie domar,

tjänst eller tjänst som byråchef eller därmed jämställd eller högre tjåmti

statsdepartement, central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelse bebaj
efter åtal.

Konungen äger föreskriva att bestämmelserna i första stycket skola eå).

la även annan tjänsloraan än som anges där,

19 §.

�&sidosätter tjänsteman på vilken bestämmelserna i 18 § icke äga

ning av försummelse, oförstånd eller oskicklighet vad som åligger ho M

enligt lag, instruktion eller annan författning, särskild föreskrift eller tja­

tens beskaffenhet, må han dömas till disciplinstraff. Bestämmelserna 1211

kap. 4 § tredje stycket brottsbalken äga motsvarande tillämpning.

Disciplinstraff äro varning, löneavdrag under högst trettio dagar, suspen­

sion i högst tre månader och, för tjänsteman som ej är anställd medfafr

malct, avsättning. Till avsättning må dömas endast om tjänstemannen gjn

sig skyldig till svårare fel eller ieke låtit sig rätta av tidigare bestralMii|i'

Mer än ett disciplinstraff må ej samtidigt ådömas. Konungen äger med e

bestämmelser om inskränloiing i tillämpligheten av disciplinstraff.

Om storleken av löneavdrag enligt andra stycket förordnar Konungen-

20 §.

Tjänsteman som kan dömas till disciplinstraff enligt 19 § skaU an

till åtal, om han är skäl igen misstänkt för

a) brott som avses i 20 kap. 1�3 §§ brottsbalken;

b) brott isom avses i 20 kap. 4 § andra stycket brottsbalken, saw

är om tjänsteman som är anställd med fullmakt;

c) annat brott i tjänsten, för vdlkct är stadgat fängelse;

finnes^

d) brott i tjänsten i annat fall än som avses i a)�c) och de

j jQS-

ledning antaga, att talan om enskilt anspråk kommer att

tomamien bestrider A-ad s om läggcs honom till last oeli tillfred&s

redning icke kan åstadkommas hos myndigheten.

^

Konungen må befria från anmälningsskyldighet enligt c) i uäo

som avses i 13 kap. 6 § första stycket brottsbalken.

21 g.

,

Har åtal väckts mot tjänsteman, må disciplinärt

ning som omfattas av åtalet ej inledas eltcr fortsättas. Oin ^

åtal väckes innan beslnt rörande disciplinär bestraffning ne

verkställts förcskrivcs i 20 kap. 9 g br ottsbalken.

¬

background image

19G5 - Nr 274

22 §.

597

S-

HIT tjänsteman, som innehar tjaastebostad eller ifri hn^tn^ r»

,

jSciplinärt förfarande dömts -till suspension JJer ^

tjänsteman::;

23 §.

s-

001 disciplinstraff enligt 19 g, dtalsammälan enlict 20 S np"h fifftnSTirto

.tyldighet enl igt 22 § beslutar den myndighet nnde? vilLl

Irder, om Konungen ej bestämmer annat.

j^^^ii-ioiiiannen

-Tlrtt*!-» i oTTrt P\T»n n

y? A

_? AM

Ivder, om ivonungtjxi ej uusiammer annat-

⬢Dellaga flera i avgörande som avses i första styekat skola rällegängsbal-

iens regler om omroslmng i overratt i fråga om ansvar äga motsvarande Ull-
lämnnin?.

limpsin cr^

24 §.

Ituian frå ga om disciplinär bestraffning avgöres, skall tillfälle beredas

Ijiinstemannen att skriftligen eller, om han påfordrar det eller det eliesl

finnes lämpl igt, vid muntligt förhör uttala sig om vad som åberopas mot

tonom DarMd ager han for sitt forsvar anlita biträde som med hänsyn till

redbarhet, insikter och tidigare verksamhet finnes lämphg för uppdra-et

25 §.

Om åtal och disciplinär bestraffning av tjänsteman som är lo-igsman samt

m åtal for brott i tjänsten av ^dssa tjänstemän vid riksdagens verk gälla

sjTskilda bestämmelser.

^

Avstängning m. m.

26 §.

enl ol

för att anställa åtal eller inledes disciplinärt förfarande

tjänsteman, må han, om den gärning varom är fråga

^^dtora avsättning eller om eliest särskilda skäl förelmrto. nv-

släDrfoo fit

^bvöciuniiig ener om eljest sarsiulcla sRai toreligga, av-

lin<freHfi r'^

tjänsten med omedelbar verkan, dock icke för

Hi a-e

lagakraftägande dom eller beslut föreligger.

Bpcint

avstängning, skall denna omedelbart hävas.

'^äslill die

meddelas i fråga om tjänsteman, som icke kan dö-

^dmjimer T

Konungen och eljest av myndighet som Konungen

, ^ande om avstängning skola bestämmelserna i 23 § andra

Om avetr ^.'^^^tagas.

vissa

domare som misstankes for brott och om skyldighet

0111

rilcsdagcns verk att frånträda utövningen av sin

e åtalas för brott i tjänsten, gälla särsldlda bestämmelser.

Tj"

i^nllgör sin tjänst tillfredsställande må avstängas

^Sligheten f

^J^^sten med omedelbar verkan, om den bristande tjänst-

förhålla®j"'^dom, vanförhet, Ijde eller annat därmed jämför-

27 §.

p"hägrar att r t

sannolikt har sådan orsak och tjänsteman-

^Sjesi^l j. .

sig undersökas av läkare som anvisas honom. Finnas ej

^^"⬢sokninfT

om tillämpningen av första stycket och om läkar-

b som avses där meddelas av Konungen.

iliili:

1*.

f i il
I:!.,;

'I-I.'

' i'.

liL' !:

i ⬢

"

iii

⬢.t fl

'n^u

b-; i r
II ii

- I ⬢ .

:: ,!'in

i.

iij- i! ⬢⬢

⬢ !:⬢

- ⬢⬢⬢!i.M|

I 'i

:U\l

. I I:.!

=⬢; I i

i-..

⬢ ! ⬢

,

4

:⬢⬢" ⬢ T

'⬢ i

I

;

⬢i i

l M

⬢ / L

t

!

⬢ ⬢⬢ .i

!-f I

M ⬢;

tihi

⬢i'p;

Jl

fl-

¬

background image

59g

1965 ⬢ Nr 274

28 §,

Att tjänsteman som förklaras omyndig eller försattes i konkurstiUgu

lean vara skyldig att frånträda utövningen av tjänsten följer av särskiM -

lart^ eller annan författning meddelade bestämmelser.

AnstäUnings upphörande

29 §.

Tiänsteman må skiljas från tjänsten endast av allmän domstol eft{r älsl

eller av Konungen eller myndighet med stöd av bestämmelse i denna lag.

30 §.

Tjänsteman som är förorduad tills vidare må efter skriftlig uppsägnic

skiljas från tjänsten. Den som är förordnad för tillfällig anställmog ml

döciv med omedelbar verkan skiljas frän tjänsten, om anställningen ej ra-

rat mer än tre månader i följd.

Uppsägning må ske endast om tjänstemannen visat bristande lämpli».

het för tjänsten eller det finnes anledning att draga in denna eller uppsäg­

ningen av annat skäl är påkallad från allmän synpunkt.

Uppsäges tjänsteman och önskar arbetstagarförening som tjänstemanM

tillhör överläggning i saken, skall begäran därom framställas utan dröj!-

mål. Sker delta, må tjänstemannen ej skiljas från tjänsten förrän over%

ningen ägt rinn, även om uppsägningstiden gått ut.

31 §.

Tjänsteman är skyldig att avgå från tjänsten vid ålder som angesiaiW

om statlig pension.

32 §.

Tjänsteman är skyldig att avgå från tjänsten innan han uppnått o ea

ålder som avses i 31 §, om han

a) till följd av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan är för ka®

tiden oförmögen att fullgöra sin tjänst tillfredsställande;

_

,

b) till följd av nedsatt arbetsförmåga under två år i följd icke J®

gjort annat än försöksvis under kortare tid samt medicinalstyrelsen

det sannolikt att han icke lean återinträda i tjänst inom ytterligare

och ovisst hur arbetsförmågan därefter kommer att utveckla sigl

-( .

c) genom lagakraftägande dom hefuunits skyldig till brott var

ning Ivunnat följa men enligt 33 kap. 2 § brottsbalken överlämnats u

skild vard, dömts till böter eller skyddstillsyn eller förklarats ni

följd.

'

^

Tjänsteman som är anställd med fullmakt eller konslitutorial ^ ji .

dig alt avgå från tjänsten, om han är urståndsatt att friUgöra tj

fredsställande och högst fem år återstå till dess han äger avga me

pension.

,jld<r

Tjänsteman som har rätt till statlig pension men icke ^PP ^

då han äger avgå med ålderspension må icke åläggas att avgå n

enligt första eller andra stycket, om han lämpligen kan förny

^

beredas annan anställning som är förenad med sådan pensions

¬

background image

1965 . Nr 274

ggg

33 §.

rriSnsteman 'v åd utrikesförvaltningen, lerigsmakten eller polisväsendet är

skrfe

tjänsten, om det är påkallat med hänsyn till rikets

^^^jansteiuan. som e ntledigas enligt första stycket inträder i disponibilitet.

34 §.

Tjänstemän som är anställd med fuHmakt eller konstitutorial må för­

flyt as t'" annan statlig tjänst som tillsättes med samma anställningsform.

Inom krigsmakten m å dessutom ordinarie tjänsteman som är Icrigsman och.

§r a nställd med förordnande tills vidare förflyttas tdl annan ordinarie

tjänst som är avsedd för krigsman.

Förflyttning till tjänst hos myndighet inom annat verksamhetsområde

ske end ast om arhetsuppgifterna äro likartade eller tjänstemarmen i

al t fall med hänsyn t ill sin utbildning är lämpad för tjänsten.

Oni fö rflyttning av den som är utnämnd till domare föreskrives i rege-

ring.sformcn.

35 §.

Tjänsteman som är anställd med fullmakt, konstitutorial eller förord­

aande Ulls vid are äger lämna tjänsten efter slcriftlig uppsägning. Den som

är förordnad för tillfällig anställning må dock lämna tjänsten omedelbart

efter anmälan, om a nställningen ej varat mer än tre m^ader i följd.

36 §.

Tjänsteman s om är förordnad för bestämd tid må på egen begäran bevil­

jas avsked före anställningstidens utgång, om särskilda skäl föreligga.

37 §.

Fräga o m anställnings upphörande enligt 30 eller 31 §, 32 § första styc­

ket a) ell er b), 35 eller 36 § prövas i fråga om tjänst, som Konungen till-

välter, av Konungen el ler myndighet som Konungen bestämmer och i annat

Jdl a v den myndighet som tillsätter tjänsten. Fråga om anställnings upp­

körande e nligt 32 § första stycket c) eller andra stycket eller enligt 33 §

prövas av Konungen.

Fråga om förfiyt tning av tjänsteman enligt 34 § prövas av Konungen.

om förflyttning till tjänst som tillsättes av samma myndighet som an-

't tjänstemannen prövas dock av myndigheten.

n

anställnings upphörande utan iakttagande av eljest gällande bestäm-

^"Säeude u ppsägning för det fall att tjänsteman är eller blir inne-

are av annan allmän tjänst och om förening av tjänster meddelar

bestämmelser.

Talan mot myndighets beslut

n-,

39 §.

^

mot myndighets beslut enligt denna lag eller enligt

Om

meddelats med stöd av lagen må ej inslaankas.

»iksdgmot Fieslut av riksdagens organ meddelas bestämmelser av

eller organ som riksdagen utser.

¬

background image

600

1965 ⬢ Nr 274 och 275

%

Särskilda bestämmelser

40 §.

Kommer riket i krig, må tjänsteman icke utan tillstånd lämna tjs^

När kriget upphört, sliall Konungen, innan nästkommande riksdagss^

avslutas, förordna att hestäinmelsen icke vidare skall tillämpas.

I den mån Konungen förordnar må tjänsteman, när riket år i kriiisf

icke utan tillstånd lämna tjänsten. Sådant förordnande förfaller

icke underställcs riksdagen inom en månad och godkännes av riksJa»

inom två månader efter underställningen. Upphör krigsfaran

Konungen upphäva förordnandet innan nästkommande riksdagssession

slutas.

Särskilda bestämmelser äro meddelade om vissa andra anställnings-oj

arbetsvillkor vid krig eller krigsfara eller eljest under utomordentligg, ar

krig föranledda förhållanden.

41 §.

Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av donna lag meddelas ai

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer.

Denna lag träder i kraft den 1 januari I96G.

Om tjänsteman, som vid lagens ikraftträdande innebar eller uppehål er

tjänst med vilken äro förenade gåvo- eller donationsmedel eller därmed jäm­

förlig förmån, då äger uppbära förmånen utan avdrag på lönen, rnålm

utan hinder av bestämmelsen i 14 § alltjämt uppbära förmånen.

Det alla som vederbör hava sig liörsamligcn att efterrätta. Till ytternm

visso hava Vi detta med egen liand underskrivit och med Vårt kungl.sigil

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 3 juni l�Gö.

GUSTAF ADOLF

(L. S.O

(Civildcpartemenlot)

SIGURD LINTHOIN

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.