630251.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1963 ⬢ Nr 251 och 252

ötkomfrån tryckcl den is jnni 1963

Nt 251

Lag

om behörighet att atöva tandläkaryrket;

giocn Stockholms slott den. 31 maj 196 3,

Vi G USTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes ocli

V c n d e s Konung, göra v e I e r 11 g t; att VI, m ed riksdagen^ funnit

"olt förordna sonr följer.

1 §.

Behörig alt utöva tandlakaryrket är

a) den" som är legitimerad enligt 3 §;

b) den som enligt 9 § är förordnad att uppehålla statlig eller kommunal

laiidiäkartjänst; samt

c) i den utsträckning, som för varje fall särskilt angives, den som enligt

10 § innehar liegränsad behörighet att utöva tandläkarjuket.

2 §.

Den som genomgått av medicinalstyrelsen för ändamålet föreskriven, ut­

bildning må biträda behörig utövare av tandläkarjnket med utförande av
tand- och munhygicnisk behandling.

3 §.

Leeitimalion såsom tandläkare meddelas av medicinalstyrelsen.

Den som inom rilcet avlagt tandläkarexamen, så ock den

%

avlagl tandläkarexamen och härstädes genomgått ay Konung

«^l5l(orp

eflerutbilduiug skall på ansökan erhålla

om ej sådana omständigheter föreligga som enligt vad i denna la^ sa^s ku
aa föranleda alt legitimation återkallas.

^ ommuiaiipf orh sär-

�ger utomlands examinerad tandläkare framståen ^

le«titima-

skild erfarenhet inom tandlakaryrket, må Konung

efter°itbild-

tiou s åsom landläkare meddela-s honom utan att han

^iiig, som avses i andra stycket.

^ ^

Har legitimerad tandläkare S^nom dom, som vunmt^^^^^^

domls till frihetsstraff eller avsatts eller

R ⬢ �~

tandlakaryrket,

!^''ndläkare för brott, som han förövat under utovnm^ av tanu.

j

dömis till straffarbete för annat

,

�~tövnin'' av tandlakaryrket

,Hdlts till ansvar för medverkan till ohehorig utoMiin,, a

eller

' I'rop. 1963; 127; L»U 54; Rskr 277.

151�S(,cii<;k förfaHningssamling 19B3,

251 och 2 ~

¬

background image

ms ⬢ Kr 251

Hillls Jiil :uisvitr fnr obeböfig utövning av läkaryrket, för

kvnrksjlvvri cllor för Jirolt, som avses i 10 § lagen om förbud i

mot wrksMinlict jta hiiJso- ocli sjukvårdens område, eller för L

tif! broit som Ull sa gts,

^

äger medieinalslyrelseii ålerkallu bans legiiiinution, om han ee

[ot \isa[ sig icke Aura skiekad att utöva tandlälvaryrket.

,

5 §.

:⬢

Har legiliiiierad tandläkare ådagalagt grov oskicklighet vid uto

tamliäkaryrkot eller eljest visat sig uppenbart olämplig såsom t

utan all det föieliggcr sådant fall som iiwses i 4 §, äger medicinalsl

älcrkalla iiatis legitimation.

Ilar tandläkare vunnit legitimation i Sverige j)å grundval av aut'

litui i annat nordiskt land ocli frånlages tandläkarmi denna aukto

skall medicinalstyrelsen återkalla legitimationen.

ö §

Blir legitimerad taiidlåknre på grund av sinnessjnkdom eller annan

ning av själsvorksamlicleii ur stånd att nöjaktigt utöva tandläkarvrke '

incdicinalstyrekscn ofördröjligen återkalla hans legitimation, om ef s"

skäl fn ran led a annat.

^

%,

]-öreIigger grundad anledning till antagande att tandläkares legitii

bor a torka 11 as av skal som avses i första stycket, äger medicinalst

forordna, att han skall undergå läkarinidersökning i den utsträcknin"

erfordras for att hans fönnåga att ut�A'a tandtäkaryrket skall kunna-

Ilar medicinalstyrelsen förordnat om låkaniudersökning som avses f

iid'^m

^ I'HT-

tillika återkalla legitimationen för"

slä a s bmiir'^ I

avgörcs. Vägrar den som -skall undersökas '

na erforderlig'handrliS

Po'^^'^ytuligbel j^å styrelsens begäran.

'o-

-""t

^öm Konungen förordnat till innehav

B n 11. mr jaast, nm icke^återlmllas så länge tandläkaren im

finr-t-

Tk.vO-

iiaige lanutaKaren innenai

ensb 1

.'dorkalhm fiir tid, då han på grund av å

slvckcf

' fjansl, så oc,k för lid, da han av anledning som. i

MA eket sags icke uppehåller sin hcfattnin-r

*

innehar tjäii

ådömd-

-t

återkallats, skall medicinalstyrelsen på'

ate: meddela honom legitimation, när förhållandena medgi ^

JäImrvrke 1 "'nomam^'-''1 hohörighet att utöva,
fiandc, nv åmnm inyndighcr^

styrelsens b ,

eller, efter

uluva laiidläkaryrkcl meddelas av Kou

^⬢"unngcns hcmyndigande. av medicinaistyrelsen.

av laiulläknrvi-m^^^^

skickligtiet och erfarenhet inoitf,.

Specialist inom <]cn

allmänheten tillkännagiva, att

"k^bet däri.

oi'-iK.n nv tandläicmyrkel ollcr eljest äger särskild

o!innpTj

rr

.

^Biller viilkoi-cn fö^. ,.;H ,

bemyndigande, medicinalstyrelsen',

"

au tillkännagiva specialitet enligt denna par

¬

background image

1963 . Kr 251

517

12

TH/ivfir lul^on, som ef ur beliöriij att ufnvn tinui.-i

i .

£"Rn|lsf'»"d'sSyrkel'm cfaä-SeJ

Pctsuinma skall gälla, om behörig utövare av tandläkarvrkel eller i 2 S

r5fsl�5>i-

Tiindlälcarc, som brjlcr mol föresMftcn i 11 § törsla slyclicL domes till

jiiitsböler.

13 §

Beslut, som medicinalstyrelsen meddelat med stöd av denna lag, skall

Jända till omedelbar efterrättelse, om ej annorlunda förordnas.

14 §.

Utan hinder av vad som stadgas i denna lag äger läkare utö^'a sädan verk­

samhet mom tandläkaryrket, som hans utbildning medgiver och oinständi"-

helenia kräva.

^

15 §.

Ronimgeu ager meddela närmare bestämmelser för tillämpningen av den­

na lag.

�vergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1964, då lagen den 18 maj 1951

(nr 233) om behörighet att utöva tandläkarkonslen skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till lagrum i den äldre lagen,

som e rsatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den bestäm­

melsen gälla.

Den som vid lagens ikraftträdande är legitimerad tandläkare skall anses

som legitimerad tandläkare enligt denna lag.

�ger någon vid lagens ikraftträdande generell behörighet jämlikt 1 §

första stycivcl 2) i den äldre lagen, skall han anses såsom legitimerad tand-

läkarc enligt denna lag; och skall medicinalstyrelsen på ansökan utfärda le-

gitimatioiisbevis för honom. Detsamma skall gälla den som innehar Ko­

nungens eller medicinalstyrelsens särskilda tillstånd att utan begränsning

utöva tandläkarlvonsten och som till följd därav äger generell behörighet

gränsad behörighet enligt den nya lagen.

o, , n t r-,.

-lifi

Har med stöd av den äldre lagen legitimation återkallats foi

r-llor f ör alltid, skall fråga om återrinnande av

j.?

R R i .1

TT ®

-1� ^^^ar.a orfpn leailimation aterkauats lor

lugen.

.Det alla som vederbör Ivava sig ^ hörsam ligen alt dte^ättm

*

yisso h ava Vi delta med egen hand underskrivit och med \ an kim^^

^

1'ebräfta latil.

⬢Stockholms slott den 31 maj 1963.

Under Hans Maj:ts

Mh. ..IlernMigl Konungs och Herres frunv...ro.

BERTIL

^^T'l^esdeparteruenlet)

(L. S.)

RUNE B. JOHANSSON

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.