SFS 2017:62 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2017:62 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
170062.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1 § och

6 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och

sjukvård och därmed jämförlig verksamhet. I lagen finns bestämmelser om

� anmälan av verksamhet m.m. (2 kap.),
� vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsar-

bete (3 kap.),

� behörighetsfrågor (4 kap.),
� begränsningar i rätten för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att vidta

vissa hälso- och sjukvårdande åtgärder (5 kap.),

� skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. (6 kap.),
� Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (7 kap.),
� prövotid och återkallelse av legitimation m.m. (8 kap.),
� Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (9 kap.), och
� straffbestämmelser och överklagande m.m. (10 kap.).
Allmänna bestämmelser om mål och krav på hälso- och sjukvården och

tandvården finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientlagen
(2014:821) och tandvårdslagen (1985:125).

2 §

Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas av

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen
(2001:499) om omskärelse av pojkar samt verksamhet inom detaljhandel med
läkemedel enligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

3 kap.

1 §

Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt

som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) re-
spektive tandvårdslagen (1985:125) upprätthålls.

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2014:828.

SFS 2017:62

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

2

SFS 2017:62

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

6 kap.

5 § Hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör barn som far illa
eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och
andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter gäller de begränsningar
som följer av 12�14 §§ och av offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Hälso- och sjukvårdspersonalen ska särskilt beakta ett barns behov av

information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som
barnet varaktigt bor tillsammans med

1. har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning,
2. har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, eller
3. är missbrukare av alkohol eller något annat beroendeframkallande

medel.

Detsamma gäller om barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet

varaktigt bor tillsammans med oväntat avlider.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.