SFS 2018:748 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

SFS2018-748.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Med hälso- och sjukvård avses i denna lag verksamhet som omfattas

av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125), lagen

(2001:499) om omskärelse av pojkar, lagen (2018:744) om försäkringsmedi-

cinska utredningar samt verksamhet inom detaljhandel med läkemedel en-

ligt lagen (2009:366) om handel med läkemedel.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utred-

ningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350.

2

Senaste lydelse 2017:62.

SFS 2018:748

Publicerad

den 13 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.