SFS 2018:841 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2018:841 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2018-841.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Utfärdad den 7 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 16 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

9 kap.
16 §
Bestämmelserna i 32�34 §§ förvaltningslagen (2017:900) tillämpas

även på beslut enligt 8 kap. 6 § första stycket, 7 § första och andra styckena,

9 § och 11 § första stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.

SFS 2018:841

Publicerad

den 15 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.