SFS 2018:1128 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2018:1128 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
SFS2018-1128.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
Utfärdad den 14 juni 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

4 kap.
1 §
2 Den som i enlighet med vad som anges i nedanstående tabell har av-

lagt högskoleexamen eller har gått igenom utbildning och som, i förekom-

mande fall, fullgjort praktisk tjänstgöring ska efter ansökan få legitimation

för yrket.

Legitimation får inte meddelas om förhållandena är sådana att legitima-

tionen skulle ha återkallats enligt bestämmelserna i 8 kap. om sökanden hade

varit legitimerad.

En legitimerad psykoterapeut ska i samband med sin yrkesutövning ange

sin grundutbildning.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i de fall

som anges i tabellen meddela föreskrifter om vilken utbildning och praktisk

tjänstgöring som krävs för att få legitimation.

Yrke/Yrkestitel

Utbildning

Praktisk tjänstgöring

1. apotekare

apotekarexamen

2. arbetsterapeut

arbetsterapeutexamen

3. audionom

audionomexamen

4. barnmorska

barnmorskeexamen

5. biomedicinsk

analytiker

biomedicinsk

analytikerexamen

6. dietist

dietistexamen

7. fysioterapeut

fysioterapeutexamen

8. hälso- och sjukvårds-

kurator

hälso- och sjukvårds-

kuratorsexamen

9. kiropraktor

enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

10. logoped

logopedexamen

11. läkare

läkarexamen

enligt föreskrifter

1

Prop. 2017/18:138, bet. 2017/18:SoU28, rskr. 2017/18:355.

2

Senaste lydelse 2013:1149.

SFS 2018:1128

Publicerad

den 26 juni 2018

background image

2

SFS 2018:1128

12. naprapat

enligt föreskrifter

enligt föreskrifter

13. optiker

optikerexamen

14. ortopedingenjör

ortopedingenjörs-

examen

15. psykolog

psykologexamen

enligt föreskrifter

16. psykoterapeut

psykoterapeutexamen

17. receptarie

receptarieexamen

18. röntgensjuksköterska röntgensjuksköterske-

examen

19. sjukhusfysiker

sjukhusfysikerexamen

20. sjuksköterska

sjuksköterskeexamen

21. tandhygienist

tandhygienistexamen

22. tandläkare

tandläkarexamen

Regeringen får meddela föreskrifter om att även andra utbildningar än

dem som anges i tabellen ska ge rätt till legitimation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.

2. Vid ansökan om legitimation som hälso- och sjukvårdskurator, som har

kommit in till Socialstyrelsen före den 1 juli 2024, ska följande anses lik-

värdigt med en hälso- och sjukvårdskuratorsexamen.

Socionomexamen eller annan relevant examen på minst grundnivå i hög-

skolan, tillsammans med

a) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst fem år,

eller

b) verksamhet som kurator inom hälso- och sjukvården i minst två år och

relevant vidareutbildning.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.