SFS 1995:16 Lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 1995:16 Lag om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1995_16 Lag om ändring i lagen (1960_409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:16

Utkom från trycket
den 31 januari 1995

Lag
om ändring i lagen (1960:409) om förbud i vissa
fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens
område;

utfärdad den 12 januari 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 § lagen (1960:409) om

förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
skall ha följande lydelse.

11 §2 Socialstyrelsens beslut enligt 9 § får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.

Förbud som avses i 9 § skall gälla omedelbart, om inte något annat

beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats

före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

INGELA THAL�0N

Susanne Billum
(Socialdepartementet)

1

Prop.l994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165.

2

Senaste lydelse 1971:624.

17

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.