SFS 2009:471 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

090471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 1 a, 2, 8, 9 och 10 §§ samt

6 kap. 5 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område ska ha följande lydelse.

2 kap.

1 a §

2

Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen ska i frågor som rör

barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan,
organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter
gäller de begränsningar som följer av 2 kap. 8–11 §§ denna lag och av
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

2 §

3

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se

till att patienten ges individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd
och om de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.

Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller
7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 8 § andra stycket
eller 9 § första stycket i detta kapitel.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

8 §

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom

den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja vad han eller hon
i sin verksamhet har fått veta om en enskilds hälsotillstånd eller andra
personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör
sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

Tystnadsplikt som gäller för en uppgift om en patients hälsotillstånd gäller

även i förhållande till patienten själv, om det med hänsyn till ändamålet med
hälso- och sjukvården är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till
patienten.

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

2 Senaste lydelse 2003:418.

3 Senaste lydelse 2003:418.

SFS 2009:471

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

2

SFS 2009:471

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

9 §

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom

den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja en uppgift från
en enskild om någon annan persons hälsotillstånd eller andra personliga
förhållanden, om det kan antas att det finns en risk för att den som lämnat
uppgiften eller någon närstående till uppgiftslämnaren utsätts för våld eller
annat allvarligt men om uppgiften röjs. Som obehörigt röjande anses inte att
någon fullgör sådan uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

10 §

Den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom

den enskilda hälso- och sjukvården får inte obehörigen röja eller utnyttja
sådana uppgifter om en viss varas tillverkning eller innehåll, som han eller
hon har fått kännedom om i verksamheten och som har lämnats dit för att
användas som upplysning om eller underlag för behandling eller annan
liknande åtgärd. Som obehörigt röjande anses inte att någon fullgör sådan
uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

6 kap.

5 §

Den som på grund av anställning, uppdrag eller annan liknande grund

deltar eller har deltagit i verksamhet som omfattas av detta kapitel får inte
obehörigen röja vad han eller hon därvid fått veta om en enskilds hälsotill-
stånd eller andra personliga förhållanden. Som obehörigt röjande anses inte
att någon fullgör uppgiftsskyldighet som följer av lag eller förordning.

För det allmännas verksamhet gäller bestämmelserna i offentlighets- och

sekretesslagen (2009:400).

För den som tillhör eller har tillhört hälso- och sjukvårdspersonalen inom

den enskilda vården gäller bestämmelserna i 2 kap.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.