SFS 2009:597 Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

090597.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service
till vissa funktionshindrade;

utfärdad den 28 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1993:387) om stöd

och service till vissa funktionshindrade

dels att 24 § ska upphöra att gälla,
dels att 13, 23, 23 c, 23 d, 25, 26, 27, 28 c, 28 f och 28 g §§ ska ha föl-

jande lydelse,

dels att det i lagen ska införas nio nya paragrafer, 26 a–26 h och 30 §§,

samt närmast före 30 § en ny rubrik av följande lydelse.

13 §

2

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i frå-

ga om verksamhet enligt 9 § meddela föreskrifter till skydd för enskildas liv,
personliga säkerhet eller hälsa.

23 §

3

En enskild person får inte utan tillstånd av Socialstyrelsen yrkes-

mässigt bedriva sådan verksamhet som avses i 9 § 6–10.

Kommun och landsting som driver verksamhet som avses i 9 § 6–10 ska

anmäla denna verksamhet till Socialstyrelsen innan verksamheten påbörjas.

23 c §

4

En handling i en personakt i enskild verksamhet ska, om det begärs

av den som akten rör, så snart som möjligt tillhandahållas denne för läsning
eller avskrivning på stället eller i avskrift eller kopia, om inte annat följer av
29 §.

En fråga om utlämnande enligt första stycket prövas av den som ansvarar

för personakten. Anser denne att personakten eller någon del av den inte bör
lämnas ut ska han eller hon genast med eget yttrande överlämna frågan till
Socialstyrelsen för prövning.

23 d §

5

Socialstyrelsen får besluta att en personakt i enskild verksamhet

ska tas om hand

1. om verksamheten upphör,
2. om det på sannolika skäl kan antas att personakten inte kommer att

handhas enligt föreskrifterna i denna lag eller enligt föreskrifter som medde-
lats med stöd av lagen, eller

1 Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259.

2 Senaste lydelse 2005:125.

3 Senaste lydelse 2005:125.

4 Senaste lydelse 2007:1313.

5 Senaste lydelse 2007:1313.

SFS 2009:597

Utkom från trycket
den 9 juni 2009

background image

2

SFS 2009:597

3. om den som ansvarar för personakten ansöker om det och det finns ett

påtagligt behov av att akten tas om hand.

En omhändertagen personakt ska återlämnas, om det är möjligt och det

inte finns skäl för omhändertagande enligt första stycket. Beslut i fråga om
återlämnande meddelas av Socialstyrelsen efter ansökan av den som vid be-
slutet om omhändertagande ansvarade för personakten.

Personakter som tagits om hand ska förvaras avskilda hos arkiv-

myndigheten i den kommun där akterna omhändertagits. Personakter ska be-
varas i minst två år från det att de kom in till arkivmyndigheten, dock får så-
dana handlingar som avses i 23 b § inte gallras. En myndighet som har hand
om en personakt som har omhändertagits har, om en uppgift ur akten begärs
för ett särskilt fall, samma skyldighet att lämna uppgiften som den haft som
ansvarat för akten före omhändertagandet.

25 §

Socialstyrelsen har tillsyn över verksamhet enligt denna lag.

26 §

6

Tillsyn enligt denna lag innebär granskning av att verksamheten upp-

fyller krav och mål enligt lagar och andra föreskrifter samt beslut som har
meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, återkallelse av tillstånd och förbud

enligt 26 g och 26 h §§ får användas endast när verksamheten inte uppfyller
de krav som framgår av lagar och andra föreskrifter.

26 a §

7

Socialstyrelsen ska inom ramen för sin tillsyn

– lämna råd och ge vägledning,
– kontrollera att brister och missförhållanden avhjälps,
– förmedla kunskap och erfarenheter som erhålls genom tillsynen, och
– informera och ge råd till allmänheten.

26 b §

Vid tillsyn som rör barns förhållanden får barnet höras om det kan

antas att barnet inte tar skada av samtalet. Barnet får höras utan vårdnadsha-
varens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande.

26 c §

Den som bedriver verksamhet som står under tillsyn enligt denna

lag är skyldig att på Socialstyrelsens begäran lämna över handlingar och an-
nat material som rör verksamheten och lämna de upplysningar om verksam-
heten som Socialstyrelsen behöver för sin tillsyn.

Socialstyrelsen får förelägga den som bedriver verksamheten att lämna

vad som begärs enligt första stycket. Föreläggandet får förenas med vite.

26 d §

Socialstyrelsen eller den som myndigheten förordnar har rätt att in-

spektera verksamhet som står under dess tillsyn. Den som utför inspektionen
har rätt att få tillträde till lokaler eller andra utrymmen som används för
verksamheten. För tillträde till bostäder krävs dock att den eller de boende
lämnar sitt samtycke till inspektionen. Den som utför inspektionen har rätt
att tillfälligt omhänderta handlingar och annat material som rör verksamhe-

6 Senaste lydelse 2000:526.

7 Tidigare 26 a § upphävd genom 2002:439.

background image

3

SFS 2009:597

ten. Den vars verksamhet inspekteras är skyldig att lämna den hjälp som be-
hövs vid inspektionen.

26 e §

Vid sådan inspektion som anges i 26 d § har den som utför inspek-

tionen rätt att av polismyndigheten få den hjälp som behövs för att inspektio-
nen ska kunna genomföras.

26 f §

Om Socialstyrelsen finner att det i verksamhet som står under tillsyn

enligt denna lag förekommer ett missförhållande som har betydelse för en-
skildas möjligheter att kunna få de insatser de har rätt till, får Socialstyrelsen
förelägga den som svarar för verksamheten att avhjälpa missförhållandet. Ett
föreläggande ska innehålla uppgifter om de åtgärder som Socialstyrelsen an-
ser nödvändiga för att det påtalade missförhållandet ska kunna avhjälpas.
Föreläggandet får förenas med vite.

Socialstyrelsen får även förelägga den kommun eller det landsting som

inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 23 § andra stycket att full-
göra denna skyldighet. Föreläggandet får förenas med vite.

26 g §

Om ett missförhållande enligt 26 f § första stycket är allvarligt och

Socialstyrelsens föreläggande inte följts, får Socialstyrelsen helt eller delvis
återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är tillstånds-
pliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt verksam-
het.

Om missförhållandet innebär fara för enskildas liv, hälsa eller personliga

säkerhet i övrigt, får Socialstyrelsen utan föregående föreläggande helt eller
delvis återkalla tillståndet för verksamheten. Om verksamheten inte är till-
ståndspliktig får Socialstyrelsen i stället helt eller delvis förbjuda fortsatt
verksamhet.

26 h §

Om det finns sannolika skäl för att ett tillstånd helt eller delvis kom-

mer att återkallas eller om det finns sannolika skäl för att verksamheten helt
eller delvis kommer att förbjudas enligt 26 g §, och ett sådant beslut inte kan
avvaktas, får Socialstyrelsen tills vidare helt eller delvis förbjuda fortsatt
verksamhet.

Beslut enligt första stycket gäller i högst sex månader. Om det finns syn-

nerliga skäl, får beslutets giltighet förlängas med ytterligare sex månader.

27 §

8

Beslut av en sådan nämnd som avses i 22 § eller av Socialstyrelsen

får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol om beslutet avser

1. insatser för en enskild enligt 9 §,
2. utbetalning till någon annan enligt 11 §,
3. återbetalning enligt 12 §,
4. förhandsbesked om rätt till insatser enligt 16 § andra stycket,
5. tillstånd till enskild verksamhet enligt 23 §,
6. omhändertagande av personakt enligt 23 d §,
7. föreläggande enligt 26 c och 26 f §§, eller
8. återkallelse av tillstånd och förbud enligt 26 g och 26 h §§.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

8 Senaste lydelse 2009:454.

background image

4

SFS 2009:597

I fråga om överklagande av Socialstyrelsens beslut enligt 23 c § gäller i

tillämpliga delar bestämmelserna i 6 kap. 7–11 §§ offentlighets- och sekre-
tesslagen (2009:400).

Beslut i frågor som avses i första stycket gäller omedelbart. Länsrätten el-

ler kammarrätten får dock förordna att dess beslut ska gälla först sedan det
vunnit laga kraft.

28 c §

9

Frågor om särskild avgift prövas efter ansökan av Socialstyrelsen

av den länsrätt inom vars domkrets kommunen är belägen. En ansökan som
avser ett landsting prövas av den länsrätt inom vars domkrets landstingets
förvaltning utövas.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

28 f §

10

En sådan nämnd som avses i 22 § ska till Socialstyrelsen och till de

revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) rapportera alla
gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts inom tre månader
från dagen för beslutet. För varje beslut ska nämnden ange tidpunkten för
beslutet och vilken typ av insats beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen
för dröjsmålet.

Nämnden ska vidare dels till Socialstyrelsen, dels till revisorerna rappor-

tera alla gynnande nämndbeslut enligt 9 § som inte har verkställts på nytt
inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut
ska nämnden ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av insats beslutet
gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet.

Rapportering enligt denna paragraf ska ske en gång per kvartal.

28 g §

11

En sådan nämnd som avses i 22 § ska till Socialstyrelsen och till

de revisorer som avses i 3 kap. 8 § kommunallagen (1991:900) anmäla när
nämnden har verkställt ett gynnande beslut som enligt 28 f § har rapporterats
som ej verkställt. Datum för verkställigheten ska då anges.

Förbud mot förvandling

30 §

Om ett föreläggande har förenats med vite enligt denna lag får vitet

inte förvandlas till fängelse.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Ansökningar om tillstånd som inte har prövats slutligt vid ikraftträdan-

det ska överlämnas för handläggning hos Socialstyrelsen. Detsamma gäller
icke avslutade tillsynsärenden, ärenden som överlämnats till länsstyrelsen
för prövning av utlämnande av handlingar i en personakt, ärenden där läns-
styrelsen har omhändertagit en personakt och ärenden där länsstyrelsen har
ansökt om särskild avgift.

3. Rapporter om icke verkställda nämndbeslut enligt 28 f § som inkommit

till länsstyrelsen före den 1 januari 2010 ska överföras till Socialstyrelsen.
Detsamma gäller anmälningar om verkställda beslut enligt 28 g §.

9 Senaste lydelse 2002:439.

10 Senaste lydelse 2008:77.

11 Senaste lydelse 2008:77.

background image

5

SFS 2009:597

4. Tillstånd att bedriva enskild verksamhet som har meddelats av läns-

styrelsen före ikraftträdandet ska gälla som tillstånd som har meddelats av
Socialstyrelsen.

5. Verksamhet som är anmälningspliktig enligt 23 § andra stycket och

som har påbörjats före den 1 januari 2010 ska anmälas till Socialstyrelsen se-
nast den 31 december 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.