SFS 2003:724 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2003:724 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
030724.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 6 november 2003.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att i 2 kap. 11 § lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

2 ordet ⬝skattemyndig-

het⬝ skall bytas ut mot ⬝Skatteverket⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Om en skattemyndighet enligt

äldre föreskrifter i 2 kap. 11 § har begärt uppgifter från hälso- och sjukvårds-
personalen, skall efter ikraftträdandet i stället uppgifterna lämnas till Skatte-
verket.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17.

2 Senaste lydelse av 2 kap. 11 § 1998:1161.

SFS 2003:724

Utkom från trycket
den 18 november 2003

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.