SFS 2010:244 Lag om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område;

100244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:531) om yrkesverksamhet
på hälso- och sjukvårdens område;

utfärdad den 31 mars 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 2 a §§ lagen

(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska ha
följande lydelse.

2 kap.

2 §

2

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska se

till att patienten ges individuellt anpassad information om

1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder för undersökning, vård och behandling som finns,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt fi-

nansierade hälso- och sjukvården, samt

4. vårdgarantin.
Om informationen inte kan lämnas till patienten ska den i stället lämnas

till en närstående till patienten. Informationen får dock inte lämnas till pa-
tienten eller någon närstående om det finns hinder för detta i 25 kap. 6 eller
7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i 8 § andra stycket el-
ler 9 § första stycket i detta kapitel.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

2 a §

3

När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstäm-

melse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för
hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet
att välja det alternativ som han eller hon föredrar.

Den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient ska med-

verka till att en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller
skada får en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningsta-
gandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för
dennes framtida livskvalitet.

Bestämmelserna i denna paragraf omfattar inte tandvård enligt tand-

vårdslagen (1985:125).

1 Prop. 2009/10:67, bet. 2009/10:SoU7, rskr. 2009/10:212.

2 Senaste lydelse 2009:471.

3 Senaste lydelse 1998:1661.

SFS 2010:244

Utkom från trycket
den 13 april 2010

background image

2

SFS 2010:244

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2010.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.