SFS 2011:1190 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientsäkerhetslag (2010:659) / SFS 2011:1190 Lag om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659)
111190.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659);

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 12 § patientsäkerhetslagen

(2010:659) ska ha följande lydelse.

8 kap.

12 §

Har en legitimation återkallats eller en behörighet att förskriva narko-

tiska läkemedel, andra särskilda läkemedel, alkoholhaltiga läkemedel eller
teknisk sprit dragits in eller begränsats, ska en ny legitimation respektive
behörighet meddelas efter ansökan, om kraven i 4 kap. är uppfyllda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 men tillämpas för tid från och

med den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2011/12:7, bet. 2011/12:SoU5, rskr. 2011/12:47.

SFS 2011:1190

Utkom från trycket
den 9 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.