SFS 2017:43 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

170043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientskadelagen (1996:799);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § patientskadelagen (1996:799)

ska ha följande lydelse.

5 §

2

I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (2017:30), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499) om
omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verksam-
het inom detaljhandeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är fråga
om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patientsäker-
hetslagen (2010:659),

vårdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har ansvar
för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjukvård (pri-
vat vårdgivare).

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTRÖM

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2010:668.

SFS 2017:43

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.