SFS 1993:1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientskadelag (1996:799) / SFS 1993:1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1993_1382 Lag om ändring i trafikskadelagen (1975_1410)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:18px;font-family:Times;color:#000000;} .ft11{font-size:12px;font-family:Times;color:#000000;} .ft12{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft13{font-size:8px;font-family:Times;color:#000000;} .ft14{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft15{font-size:13px;font-family:Times;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:Times;color:#000000;} .ft17{font-size:18px;line-height:19px;font-family:Times;color:#000000;} .ft18{font-size:18px;line-height:21px;font-family:Times;color:#000000;} .ft19{font-size:12px;line-height:14px;font-family:Times;color:#000000;} .ft110{font-size:13px;line-height:16px;font-family:Times;color:#000000;} .ft111{font-size:12px;line-height:11px;font-family:Times;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:642px;height:902px;"> <img width="642" height="902" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:44px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>Lag <br/>om �ndring i trafikskadelagen (1975:1410); </b></p> <p style="position:absolute;top:42px;left:492px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS 1993:1382 <br/></b>Utkom fr�n trycket <br/>den 20 december 1993 </p> <p style="position:absolute;top:97px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">utf�rdad den 9 december 1993. </p> <p style="position:absolute;top:130px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om trafikskadelagen </p> <p style="position:absolute;top:146px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">(1975:1410)2 </p> <p style="position:absolute;top:163px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft110"><i>dels</i> att 14 � skall ha f�ljande lydelse, <br/><i>dels</i> att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 35 �, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:212px;left:61px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>14 �</b>3 Fr�n ett fordons trafikf�rs�kring utg�r trafikskadeers�ttning med </p> <p style="position:absolute;top:228px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110">anledning av en och samma h�ndelse med h�gst 300 miljoner kronor, <br/>r�nta och ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnader or�knade. F�rsl�r beloppet ej <br/>till gottg�relse �t var och en som har r�tt till ers�ttning ur beloppet, utg�r i <br/>f�rsta hand ers�ttning f�r personskada. Ers�ttningarna till dem som ej kan <br/>beredas full gottg�relse neds�ttes med samma kvotdel f�r var och en. Kan <br/>efter intr�ffat skadefall befaras att s�dan neds�ttning blir n�dv�ndig, kan <br/>regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer f�rordna att ers�tt-</p> <p style="position:absolute;top:341px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft12">ning tills vidare skall utg� endast med viss kvotdel. </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:72px;white-space:nowrap" class="ft12">Om skada uppkommer i f�ljd av trafik h�r i landet med ett fordon som </p> <p style="position:absolute;top:375px;left:60px;white-space:nowrap" class="ft110">h�r hemma i n�got av l�nderna inom Europeiska ekonomiska samarbets-<br/>omr�det, till�mpas p� beg�ran av den skadelidande i st�llet f�r f�rsta <br/>stycket de f�reskrifter om obligatorisk motorfordonsf�rs�kring som g�ller i <br/>det land d�r fordonet h�r hemma. </p> <p style="position:absolute;top:457px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110"><b>35 �</b> Trafikf�rs�kring som meddelas enligt denna lag skall i fr�ga om <br/>skada som uppkommer i f�ljd av trafik med ett motordrivet fordon i n�got <br/>annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det �n Sverige, ut�ver </p> <p style="position:absolute;top:505px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft110">vad som g�ller om trafikskadeers�ttning enligt denna lag, t�cka ers�ttning <br/>som enligt lagstiftningen i det land d�r skadan uppkommit skall omfattas <br/>av en obligatorisk motorfordonsf�rs�kring. Detta g�ller �ven i fr�ga om <br/>skada som uppkommer vid direkt f�rd mellan tv� l�nder som ing�r i <br/>Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om skadan tillfogas en med-<br/>borgare i ett s�dant land. </p> <p style="position:absolute;top:604px;left:74px;white-space:nowrap" class="ft12">Tillh�r fordon som avses i f�rsta stycket svenska staten skall svenska </p> <p style="position:absolute;top:620px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">staten i st�llet b�ra ers�ttningsansvaret. </p> <p style="position:absolute;top:761px;left:275px;white-space:nowrap" class="ft110">Severin Blomstrand <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:801px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft16">1</p> <p style="position:absolute;top:798px;left:67px;white-space:nowrap" class="ft11"> Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94: LU8, rskr. 1993/94:65. Jfr EES-avtalet bilaga IX, </p> <p style="position:absolute;top:810px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft19">r�dets direktiv 72/166/ EEG (EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 162) och 90/232/EEG <br/>(EGT nr L 129, 19.5.1990 s. 33). <br/>2</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11"> Lagen omtryckt 1977:949. </p> <p style="position:absolute;top:849px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft16">3</p> <p style="position:absolute;top:846px;left:66px;white-space:nowrap" class="ft11"> Senaste lydelse 1988:1246. </p> <p style="position:absolute;top:842px;left:576px;white-space:nowrap" class="ft12">3533 </p> <p style="position:absolute;top:649px;left:75px;white-space:nowrap" class="ft12">Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. I f�rh�llande till </p> <p style="position:absolute;top:666px;left:63px;white-space:nowrap" class="ft110">Liechtenstein f�r regeringen s�tta lagen i kraft vid en senare tidpunkt �n i <br/>f�rh�llande till �vriga stater. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:729px;left:62px;white-space:nowrap" class="ft12">REIDUNN LAUR�N </p> </div> </div>
background image

Lag
om �ndring i trafikskadelagen (1975:1410);

SFS 1993:1382
Utkom fr�n trycket
den 20 december 1993

utf�rdad den 9 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 f�reskrivs i fr�ga om trafikskadelagen

(1975:1410)2

dels att 14 � skall ha f�ljande lydelse,
dels att det i lagen skall f�ras in en ny paragraf, 35 �, av f�ljande lydelse.

14 �3 Fr�n ett fordons trafikf�rs�kring utg�r trafikskadeers�ttning med

anledning av en och samma h�ndelse med h�gst 300 miljoner kronor,
r�nta och ers�ttning f�r r�tteg�ngskostnader or�knade. F�rsl�r beloppet ej
till gottg�relse �t var och en som har r�tt till ers�ttning ur beloppet, utg�r i
f�rsta hand ers�ttning f�r personskada. Ers�ttningarna till dem som ej kan
beredas full gottg�relse neds�ttes med samma kvotdel f�r var och en. Kan
efter intr�ffat skadefall befaras att s�dan neds�ttning blir n�dv�ndig, kan
regeringen eller myndighet som regeringen best�mmer f�rordna att ers�tt-

ning tills vidare skall utg� endast med viss kvotdel.

Om skada uppkommer i f�ljd av trafik h�r i landet med ett fordon som

h�r hemma i n�got av l�nderna inom Europeiska ekonomiska samarbets-
omr�det, till�mpas p� beg�ran av den skadelidande i st�llet f�r f�rsta
stycket de f�reskrifter om obligatorisk motorfordonsf�rs�kring som g�ller i
det land d�r fordonet h�r hemma.

35 � Trafikf�rs�kring som meddelas enligt denna lag skall i fr�ga om
skada som uppkommer i f�ljd av trafik med ett motordrivet fordon i n�got
annat land i Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det �n Sverige, ut�ver

vad som g�ller om trafikskadeers�ttning enligt denna lag, t�cka ers�ttning
som enligt lagstiftningen i det land d�r skadan uppkommit skall omfattas
av en obligatorisk motorfordonsf�rs�kring. Detta g�ller �ven i fr�ga om
skada som uppkommer vid direkt f�rd mellan tv� l�nder som ing�r i
Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det, om skadan tillfogas en med-
borgare i ett s�dant land.

Tillh�r fordon som avses i f�rsta stycket svenska staten skall svenska

staten i st�llet b�ra ers�ttningsansvaret.

Severin Blomstrand
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94: LU8, rskr. 1993/94:65. Jfr EES-avtalet bilaga IX,

r�dets direktiv 72/166/ EEG (EGT nr L 291, 28.12.1972, s. 162) och 90/232/EEG
(EGT nr L 129, 19.5.1990 s. 33).
2

Lagen omtryckt 1977:949.

3

Senaste lydelse 1988:1246.

3533

Denna lag tr�der i kraft den dag regeringen best�mmer. I f�rh�llande till

Liechtenstein f�r regeringen s�tta lagen i kraft vid en senare tidpunkt �n i
f�rh�llande till �vriga stater.

P� regeringens v�gnar

REIDUNN LAUR�N

;
Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.