SFS 2010:668 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Patientskadelag (1996:799) / SFS 2010:668 Lag om ändring i patientskadelagen (1996:799)
100668.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i patientskadelagen (1996:799);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 8 §§ patientskadelagen

(1996:799) ska ha följande lydelse.

5 §

2

I denna lag avses med

hälso- och sjukvård: sådan verksamhet som omfattas av hälso- och sjuk-

vårdslagen (1982:763), tandvårdslagen (1985:125) eller lagen (2001:499)
om omskärelse av pojkar, annan liknande medicinsk verksamhet samt verk-
samhet inom detaljhandeln med läkemedel, allt under förutsättning att det är
fråga om verksamhet som utövas av personal som omfattas av 1 kap. patient-
säkerhetslagen (2010:659),

vårdgivare: statlig myndighet, landsting eller kommun i fråga om sådan

hälso- och sjukvård som myndigheten, landstinget eller kommunen har
ansvar för (offentlig verksamhet) samt enskild som bedriver hälso- och sjuk-
vård (privat vårdgivare).

8 §

Patientskadeersättning bestäms enligt 5 kap. 1�5 §§ och 6 kap. 1 och

3 §§ skadeståndslagen (1972:207) med de begränsningar som anges i 9�
11 §§ denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2001:501.

SFS 2010:668

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.