SFS 2012:781 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

120781.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 29 november 2012.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 kap. 22 § smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

5 kap.

22 §

Om den isolerade önskar att stödpersonens uppdrag ska övergå till ett

uppdrag som kontaktperson enligt 3 kap. 6 b § socialtjänstlagen (2001:453)
när isoleringen upphört och stödpersonen samtycker till det, ska den nämnd
som avses i 20 § första stycket underrätta socialnämnden i den kommun där
den isolerade är folkbokförd om hans eller hennes önskemål.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.

SFS 2012:781

Utkom från trycket
den 7 december 2012

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2012

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.