SFS 2013:634 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

130634.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 7 § och 2 kap. 5 § smitt-

skyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1 kap.

7 § Socialstyrelsen ansvarar för samordning av smittskyddet på nationell
nivå och ska ta de initiativ som krävs för att upprätthålla ett effektivt smitt-
skydd. Socialstyrelsen ska följa och vidareutveckla smittskyddet.

Folkhälsomyndigheten ska som expertmyndighet följa och analysera det

epidemiologiska läget nationellt och internationellt och föreslå åtgärder för att
landets smittskydd ska fungera effektivt.

2 kap.

5 §

2 En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmän-

farlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål an-
mäla detta till smittskyddsläkaren i det landsting där den anmälande läkaren
har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras
även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam,
om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område eller
uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även
– läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
– den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
– läkare som utför obduktion.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.

På regeringens vägnar

GÖRAN HÄGGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2012/13:116, bet. 2012/13:SoU27, rskr. 2012/13:280.

2 Senaste lydelse 2004:877.

SFS 2013:634

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.