SFS 2014:763 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2014:763 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
140763.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 11 och 12 §§ och 8 kap. 12 §

samt rubriken närmast före 8 kap. 12 § smittskyddslagen (2004:168) ska ha
följande lydelse.

6 kap.

11 §

2

Om smittskyddsläkaren vid en utredning enligt 4 § har anledning att

anta att socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminalvården kan lämna
upplysningar som behövs för utredningen, ska smittskyddsläkaren underrätta
berörd myndighet.

En sådan underrättelse ska innehålla uppgifter om den enskildes identitet

och de förhållningsregler han eller hon ska följa för att förebygga smittsprid-
ning.

12 §

3

Uppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminal-

vården, efter att ha fått underrättelse enligt 11 §, i sin verksamhet förhållan-
den som tyder på att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler,
ska detta anmälas till den smittskyddsläkare som lämnat underrättelsen. Om
smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat ärendet till smittskyddsläkaren i ett
annat landsting, ska anmälan i stället göras till den smittskyddsläkaren.

Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader från det att

underrättelsen enligt 11 § mottagits.

8 kap.

Biträde av Polismyndigheten

12 §

4

Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av smittskyddsläka-

ren för att

1. genomföra tvångsundersökning enligt 3 kap. 2 §,
2. föra den som ska isoleras enligt 5 kap. 1 § eller isoleras tillfälligt enligt

5 kap. 3 § till vårdinrättningen,

3. återföra den som har avvikit från en vårdinrättning, där han eller hon en-

ligt beslut ska vara tillfälligt isolerad eller isolerad, eller den som inte har åter-

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2005:984.

3 Senaste lydelse 2005:984.

4 Senaste lydelse 2004:877.

SFS 2014:763

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:763

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

vänt till vårdinrättningen sedan hans eller hennes tillstånd att vistas utanför
vårdinrättningens område har gått ut eller återkallats,

4. genomföra hälsokontroll vid inresa enligt 3 kap. 8 § och därvid upprätt-

hålla ordningen,

5. föra den som ska hållas i karantän enligt 3 kap. 9 § till vårdinrättning

eller annan plats där karantänsvistelsen ska äga rum, eller

6. återföra den som olovligen har avvikit från vårdinrättning eller annan

plats för karantänsvistelsen till denna plats.

Polismyndigheten ska lämna biträde på begäran av Socialstyrelsen med att

spärra av områden enligt 3 kap. 10 § och att upprätthålla dessa avspärrningar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.