SFS 2009:309 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2009:309 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
090309.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i smittskyddslagen (2004:168)

ska införas en ny paragraf, 2 kap. 7 a §, samt närmast före 2 kap. 7 a § en ny
rubrik av följande lydelse.

2 kap.

Veterinärs anmälningsskyldighet

7 a §

En veterinär ska utan dröjsmål underrätta smittskyddsläkaren om

iakttagelser som kan vara av betydelse för smittskyddet.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197.

SFS 2009:309

Utkom från trycket
den 28 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.