SFS 2016:523 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2016:523 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
160523.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om smittskyddslagen

(2004:168)

dels att 7 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 7 kap. 4 a §, av följande lydelse.

7 kap.

3 §

2

Kostnadsfrihet enligt 1 och 2 §§ gäller

1. den som enligt 5 kap. socialförsäkringsbalken är bosatt i Sverige,
2. den som utan att vara bosatt här har rätt till vårdförmåner i Sverige vid

sjukdom enligt vad som följer av Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygg-
hetssystemen,

3. utländska sjömän när det gäller undersökning, vård, behandling och lä-

kemedel vid gonorré, klamydia och syfilis enligt en internationell överens-
kommelse rörande vissa lättnader för sjömän vid behandling för könssjukdom
av den 1 december 1924, och

4. den som omfattas av lagen (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa

utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

4 §

3

Landstinget har kostnadsansvar för läkemedel som avses i 1 §. Ett

öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett sådant läkemedel har rätt att få ersätt-
ning för kostnaderna för läkemedlet av det landsting inom vars område pa-
tienten är bosatt.

Om patienten inte är bosatt inom något landstings område, ska kostnaderna

i stället ersättas av det landsting inom vars område den förskrivande läkaren
har sin verksamhetsort.

4 a §

Landstinget har kostnadsansvar för åtgärder som avses i 2 § och för

vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f §
första stycket.

Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt skollagens

(2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för vaccinationer som
ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket.

1 Prop. 2015/16:97, bet. 2015/16:SoU13, rskr. 2015/16:249.

2 Senaste lydelse 2013:410.

3 Senaste lydelse 2012:452.

SFS 2016:523

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:523

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2016.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.