SFS 2017:54 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2017:54 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
170054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 9 februari 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 9 § och 2 kap. 3 f § smitt-

skyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

I varje landsting ska det finnas en smittskyddsläkare.

En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller smittskydds-
läkarens myndighetsutövning ska denne verka under nämnden.

Smittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en smittskyddsenhet

eller vid en infektionsklinik inom landstinget att fullgöra uppgifter som smitt-
skyddsläkaren har enligt denna lag.

2 kap.

3 f §

2

Den som omfattas av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)

ska av landstinget erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som
ingår i nationella vaccinationsprogram.

Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800),

med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer
mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av
huvudmannen för elevens utbildning.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.

På regeringens vägnar

GABRIEL WIKSTR�M

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.

2 Senaste lydelse 2012:452.

SFS 2017:54

Utkom från trycket
den 21 februari 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.