SFS 2017:783 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 2017:783 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)
170783.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i smittskyddslagen (2004:168);

utfärdad den 22 juni 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 9 kap. 1 och 4 §§ smittskyddslagen

(2004:168) ska ha följande lydelse.

9 kap.

1 §

2

Smittskyddet i landet står, med det undantag som anges i andra stycket,

under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg. Vid tillsynen enligt denna
lag ska inspektionen tillämpa 7 kap. 20�28 §§ och 10 kap. 13 § patientsäker-
hetslagen (2010:659).

Smittskyddet inom Försvarsmakten och Försvarets materielverk står under

tillsyn av försvarsinspektören för hälsa och miljö. Regeringen eller den myn-
dighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsfor-
men meddela föreskrifter om denna tillsyn.

4 §

3

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela de ytterligare föreskrifter som krävs för ett ändamålsenligt smittskydd
samt till skydd för enskilda.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om undantag från lagens tillämpning på Försvarsmakten och För-
svarets materielverk, i den utsträckning föreskrifterna inte gäller tvångsåtgärd
mot en enskild.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2017.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2016/17:144, bet. 2016/17:FöU11, rskr. 2016/17:314.

2 Senaste lydelse 2012:948.

3 Senaste lydelse 2014:1549.

SFS 2017:783

Utkom från trycket
den 4 juli 2017

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.