SFS 1996:1646 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Smittskyddslag (2004:168) / SFS 1996:1646 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
SFS 1996_1646 Lag om ändring i smittskyddslagen (1988_1472)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

3032

Lag
om ändring i smittskyddslagen (1988:1472);

SFS 1996:1646
Utkom från trycket
den 7 januari 1997

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 59 § smittskyddslagen

(1988:1472) skall ha följande lydelse.

59 § I mål i allmän förvaltningsdomstol angående tillfälligt omhän-
dertagande enligt 37 §, tvångsisolering enligt 38, 39 eller 41 § eller
upphörande av tvångsisolering enligt 42 §, skall offentligt biträde
förordnas för den som åtgärden avser, om det inte måste antas att be-
hov av biträde saknas.

Denna lag träder i kraft den 1 december 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand

(Socialdepartementet)

1

Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.