SFS 2019:915 Lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

SFS2019-915.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i smittskyddslagen (2004:168)

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 8 och 9 §§, 2 kap. 3, 3 a, 3 f
och 5 §§, 5 kap. 4, 6 och 24 §§, 6 kap. 8 och 12 §§ och 7 kap. 2, 4 och 4 a §§
smittskyddslagen (2004:168) ska ha följande lydelse.

1 kap.
8 §
Varje region ansvarar för att behövliga smittskyddsåtgärder vidtas
inom regionens område, i den utsträckning annat inte följer av denna lag.

Det som sägs i denna lag om region gäller också en kommun som inte

ingår i en region.

9 §2 I varje region ska det finnas en smittskyddsläkare.

En smittskyddsläkare utses av en sådan nämnd som avses i 7 kap. 1 §

hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I frågor som inte gäller smittskydds-
läkarens myndighetsutövning ska denne verka under nämnden.

Smittskyddsläkaren får uppdra åt en erfaren läkare vid en smittskydds-

enhet eller vid en infektionsklinik inom regionen att fullgöra uppgifter som
smittskyddsläkaren har enligt denna lag.

2 kap.
3 §
Regionen, och under regionen smittskyddsläkaren, ska se till att allmän-
heten har tillgång till den information och de råd som behövs för att var och
en ska kunna skydda sig mot smitta som kan hota liv eller hälsa.

Läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal som är verksamma inom

smittskyddet ska vid behov upplysa patienter om åtgärder för att förebygga
smittsamma sjukdomar.

3 a §3 Regionerna ska erbjuda vaccinationer mot smittsamma sjukdomar i
syfte att förhindra spridning av dessa sjukdomar i befolkningen.

Detsamma gäller kommuner och andra huvudmän inom skolväsendet med

ansvar för elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800), med undantag
för huvudmän för elevhälsa i förskoleklass.

3 f §4 Den som omfattas av 8 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30)
ska av regionen erbjudas vaccinationer mot smittsamma sjukdomar som
ingår i nationella vaccinationsprogram.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:54.

3 Senaste lydelse 2012:452.

4 Senaste lydelse 2017:54.

SFS

2019:915

Publicerad
den

3 december 2019

background image

2

SFS

2019:915

Den som omfattas av elevhälsa enligt 2 kap. 25 § skollagen (2010:800),

med undantag för elever i förskoleklass, ska i stället erbjudas vaccinationer
mot smittsamma sjukdomar som ingår i allmänna vaccinationsprogram av
huvudmannen för elevens utbildning.

5 §5 En behandlande läkare som misstänker eller konstaterar fall av allmän-
farlig sjukdom eller annan anmälningspliktig sjukdom, ska utan dröjsmål
anmäla detta till smittskyddsläkaren i den region där den anmälande läkaren
har sin yrkesverksamhet och till Folkhälsomyndigheten. Anmälan ska göras
även beträffande annan sjukdom som är eller som misstänks vara smittsam,
om sjukdomen har fått en anmärkningsvärd utbredning inom ett område
eller uppträder i en elakartad form.

Anmälningsskyldigheten enligt första stycket första meningen gäller även
– läkare vid laboratorium som utför mikrobiologisk diagnostik,
– den som är ansvarig för ett sådant laboratorium, och
– läkare som utför obduktion.

5 kap.
4 §
Isolering enligt 1 eller 3 § ska ske på en vårdinrättning som drivs av
en region.

6 § Har beslut fattats om isolering enligt 1 § ska smittskyddsläkaren genast
underrätta den region eller den kommun som svarar för sådana insatser som
den isolerade behöver. Smittskyddsläkaren ska lämna de uppgifter om den
enskilde som behövs för planering av insatserna.

Regionen eller kommunen ska i samråd med smittskyddsläkaren förbereda

lämpliga åtgärder för att tillgodose den enskildes behov när isoleringen upp-
hör.

24 § Regionen får förordna någon inom hälso- och sjukvården legitimerad
befattningshavare, som har tillräcklig kompetens och erfarenhet, att i
chefsöverläkares ställe fullgöra de uppgifter som chefsöverläkaren har enligt
9–23 §§ vid isolering enligt 1 eller 3 §.

Det som sägs i denna lag om chefsöverläkaren gäller också den som

förordnats enligt första stycket.

6 kap.
8 §
En smittskyddsläkare får, om det är lämpligt och smittskyddsläkarna
är överens om det, överlämna ett smittskyddsärende till en smittskydds-
läkare i en annan region.

12 §6 Uppmärksammar socialnämnden, Polismyndigheten eller Kriminal-
vården, efter att ha fått underrättelse enligt 11 §, i sin verksamhet förhållan-
den som tyder på att den smittade inte följer meddelade förhållningsregler,
ska detta anmälas till den smittskyddsläkare som lämnat underrättelsen. Om
smittskyddsläkaren enligt 8 § överlämnat ärendet till smittskyddsläkaren i
en annan region, ska anmälan i stället göras till den smittskyddsläkaren.

Den skyldighet som avses i första stycket gäller i två månader från det att

underrättelsen enligt 11 § mottagits.

5 Senaste lydelse 2013:634.

6 Senaste lydelse 2014:763.

background image

3

SFS

2019:915

7 kap.
2 §
Undersökning, vård och behandling som läkaren bedömer minska
risken för smittspridning och som ges inom regionens hälso- och sjukvård
eller av en läkare som får ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårds-
ersättning eller enligt vårdavtal med regionen är kostnadsfri för patienten
om det är fråga om en allmänfarlig sjukdom.

4 §7 Regionen har kostnadsansvar för läkemedel som avses i 1 §. Ett
öppenvårdsapotek som har lämnat ut ett sådant läkemedel har rätt att få
ersättning för kostnaderna för läkemedlet av den region inom vars område
patienten är bosatt.

Om patienten inte är bosatt inom någon regions område, ska kostnaderna

i stället ersättas av den region inom vars område den förskrivande läkaren
har sin verksamhetsort.

4 a §8 Regionen har kostnadsansvar för åtgärder som avses i 2 § och för
vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f §
första stycket.

Kommunen eller annan huvudman inom skolväsendet har enligt skollagens

(2010:800) bestämmelser om elevhälsa kostnadsansvar för vaccinationer som
ingår i nationella vaccinationsprogram enligt 2 kap. 3 f § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

7 Senaste lydelse 2016:523.

8 Senaste lydelse 2016:523.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.