Socialstyrelsens kungörelse (1974:711) om tillämpningen av narkotikaförordningen (1962:704) (socialstyrelsens narkotikakungörelse);

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1974:711
Departement: Socialdepartementet
Länk: Länk till register

SFS nr:

1974:711
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1972-06-07
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Enligt i 15 § Kungl. Maj:ts narkotikaförordning den 14 december 1962 (nr 704) givet bemyndigande förordnar socialstyrelsen följande.

Såvitt ej annorlunda sägs, skall denna kungörelse tillämpas på de i förteckningarna I, II och III socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika upptagna varorna.

Allmänna bestämmelser

1 § 1 mom. De i förteckning 1 upptagna varorna får icke införas till eller utföras från riket eller här tillverkas, saluhållas eller överlåtas. Socialstyrelsen kan dock ge tillstånd att använda dessa varor för medicinsk och vetenskaplig forskning.

2 mom. Vad i denna kungörelse föreskrives skall gälla jämväl i fråga om införsel, utförsel, transitering och omdestination av alla delar av växten Papaver somniferum L. med undantag av dess frön.

3 mom. Resande som för personligt bruk medför narkotiskt läkemedel åligger att på begäran för vederbörande tullmyndighet styrka sitt behov av läkemedlet genom skriftligt intyg från läkare, såvida icke läkemedlet är åsatt apoteksetikett, som upptager den resandes och den ordinerandes namn samt uppgift om medlets art och mängd. Vid varje tillfälle får narkotiskt läkemedel införas i landet i en mängd, som motsvarar behovet under högst fem dagar.

Om införsel

2 § 1 mom. Tillstånd till införsel av narkotika meddelas endast den som blivit av socialstyrelsen godkänd som importör. Godkännande som importör meddelas för viss tid eller tillsvidare och kan avse viss eller vissa av här avsedda varor eller dylika varor i allmänhet.

Ansökan om godkännande som importör skall åtföljas av uppgift om
      a) sökandens jämte i förekommande fall företagets namn och postadress;
      b) såvida ansökan ej gäller narkotika i allmänhet, den eller de varor som avses.

2 mom. För varje införsel fordras - utöver godkännande som sägs i 1 mom. - ett av socialstyrelsen meddelat tillstånd (införselcertifikat) för ifrågavarande varuparti.

Ansökan om tillstånd skall åtföljas av uppgift om
      a) sökandens och exportörens namn och postadress;
      b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i dem ingående narkotika;
      c) tullplats inom riket, över vilken införseln skall äga rum, och beräknad tidpunkt härför;
      d) det befordningsmedel, med vilket införseln avses ske;
      e) huruvida varan skall användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål eller bådadera.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för införsel av ifrågavarande varuparti, utfärdar styrelsen ett införselcertifikat, som jämte en avskrift därav tillställes sökanden. En avskrift översändes till generaltullstyrelsen för att vidarebefordras till den tullplats, över vilken införseln avses äga rum.

Den avskrift av införselcertifikatet som tillställts sökanden översändes av denne till exportören; originalet skall uppvisas för vederbörande tullmyndighet vid införseln av varupartiet.

4 mom. Försändelsen skall vara åsatt det namn och den adress, som anges för mottagaren på införselcertifikatet, och får ej adresseras till postbox eller bank.

5 mom. Vid införsel skall förpackning innehållande narkotika vara åsatt etikett, som anger innehållets art och mängd. Denna etikett får icke anbringas på det yttre emballaget. Arten skall anges med det NFN- eller INN-namn som för ifrågavarande narkotikum finnes upptaget i socialstyrelsens förteckningar över narkotika eller med deklaration, vari sådant namn ingår.

6 mom. Vid förtullning av narkotika skall tullmyndigheten på såväl originalexemplaret som avskriften av certifikatet anteckna kvantiteten av varje särskilt slag av narkotika som införes samt tidpunkten för införseln. Därefter skall originalexemplaret återställas till importören och avskriften omedelbart insändas till socialstyrelsen. Åtföljes narkotikaförsändelse av utförselcertifikat, utställt i exportlandet, skall detta samtidigt insändas till socialstyrelsen.

Har tullanstalt, hos vilken narkotika anmäles till förtullning, icke erhållit avskrift av det för införseln gällande certifikatet, skall tullanstalten till socialstyrelsen insända särskilt meddelande om införseln. Har förtullningen skett på annan ort än den i certifikatet angivna införselorten, skall tullanstalten till tullmyndigheten i sistnämnda ort översända avskrift av meddelandet.

Avskrift av införselcertifikat, som icke utnyttjas, skall av tullmyndighet insändas till socialstyrelsen omedelbart efter utgången av certifikatets giltighetstid.

7 mom. Införselcertifikat äger giltighet tre månader räknat från dagen för dess utfärdande. Efter skriftlig framställning därom, kan socialstyrelsen medge viss förlängning av giltighetstiden.

8 mom. I införselcertifikat upptaget varuparti får icke införas fördelat på flera försändelser.

9 mom. Förtullning av råopium får enligt generaltullstyrelsens beslut ske endast vid centraltullkamrarna i Göteborg, Malmö och Stockholm samt vid tullkammaren i Trelleborg.

10 mom. Efter införsel av vara som upptages i förteckning IV socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika skall importören till socialstyrelsen insända den avskrift av exportdeklarationen, som åtföljer försändelsen, med anteckning om den mottagna varans art och mängd samt datum för mottagandet.

11 mom. Vad som föreskrives i denna paragraf äger ej tillämpning på narkotiska läkemedel, som avses i förteckningarna II - V socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika och som i överensstämmelse med vad därom är särskilt stadgat ingår i fartygs skeppsapotek och i sjukvårdslåda i luftfartyg.

Om utförsel

3 § 1 mom. Narkotika får utföras endast av den som är godkänd som importör, av tillverkare samt av apotekschef.

2 mom. För varje utförsel fordras ett av socialstyrelsen meddelat tillstånd (utförselcertifikat) för ifrågavarande varuparti.

Ansökan om tillstånd skall åtföljas av ett av vederbörande myndighet i införsellandet utställt införselcertifikat, då särskilt tillstånd fordras för införsel av ifrågavarande vara, samt innehålla uppgift om
      a) sökandens och mottagarens namn och postadress; försändelse får ej adresseras till postbox eller bank;
      b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i dem ingående narkotika;
      c) tullplats inom riket, över vilken utförseln skall äga rum, och beräknad tidpunkt härför;
      d) det befordringsmedel, med vilket utförseln avses ske;
      e) huruvida varan skall användas för medicinskt eller vetenskapligt ändamål eller bådadera.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för utförsel av ifrågavarande varuparti, utfärdar styrelsen ett utförselcertifikat, som jämte en avskrift därav tillställes sökanden. En avskrift översändes till generaltullstyrelsen för att vidarebefordras till den tullplats, över vilken utförseln avses äga rum.

Vid utförseln skall sökanden uppvisa utförselcertifikat för vederbörande tullmyndighet; avskriften skall biläggas försändelsen.

4 mom. Vid utförsel skall förpackning innehållande narkotika vara åsatt etikett, som anger innehållets art och mängd. Denna etikett får icke anbringas på det yttre emballaget. Arten skall anges med det NFN- eller INN-namn som för ifrågavarande narkotikum finns upptaget i socialstyrelsens förteckning över narkotika eller med deklaration, vari sådant namn ingår.

5 mom. Vid utförsel av narkotika skall tullmyndigheten på såväl originalexemplaret som avskriften av certifikatet anteckna kvantiteten av varje särskilt slag av narkotika som utföres samt tidpunkten för utförseln. Därefter skall originalexemplaret återställas till exportören och avskriften omedelbart insändas till socialstyrelsen.

Har tullanstalt, hos vilken narkotika anmäles till utförsel, icke erhållit avskrift av det för utförseln gällande certifikatet, skall tullanstalten till socialstyrelsen insända särskilt meddelande om utförseln. Har förtullningen skett på annan ort än den i certifikatet angivna utförselorten, skall tullanstalten till tullmyndigheten i sistnämnda ort översända avskrift av meddelandet.

Avskrift av utförselcertifikat, som icke utnyttjas, skall av tullmyndighet insändas till socialstyrelsen omedelbart efter utgången av certifikatets giltighetstid.

6 mom. Utförselcertifikat äger giltighet tre månader räknat från dagen för dess utfärdande. Efter skriftlig framställning därom kan socialstyrelsen medge viss förlängning av giltighetstiden.

7 mom. I utförselcertifikat upptaget varuparti får icke utföras fördelat på flera försändelser.

8 mom. Tillstånd till utförsel av råopium meddelas icke.

9 mom. För varje utförsel av i förteckning IV upptagna varor fordras att exportören utställer en exportdeklaration i tre exemplar, vilken skall innehålla uppgift om
      a) exportörens och importörens namn och adress;
      b) varans art och mängd samt, i fråga om beredningar, art och mängd av i dem ingående narkotika; arten skall anges med i förteckning IV upptagen benämning;
      c) avsändningsdatum.

Exportören skall insända två exemplar av deklarationen till socialstyrelsen. Det tredje exemplaret bilägges försändelsen.

10 mom. Vad som föreskrives i denna paragraf äger ej tillämpning på narkotiska läkemedel, som avses i förteckningarna II - V och som i överensstämmelse med vad därom är särskilt stadgat ingår i fartygs skeppsapotek och i sjukvårdslåda i luftfartyg.

Om transitering m.m.

4 § 1 mom. Transitering genom riket till utrikes ort av narkotika får ske utan särskilt tillstånd av socialstyrelsen under förutsättning att för vederbörande tullmyndighet uppvisas antingen en avskrift av det för varorna gällande utförselcertifikatet från det land, varifrån varorna avsänts, försedd med socialstyrelsens påteckning om att avskriften uppvisats i styrelsen, eller ock ett enligt 5 § behörigen utfärdat omdestinationscertifikat. Försändelsen skall vidarebefordras till den ort som anges i utförsel- eller omdestinationscertifikatet.

2 mom. Bestämmelserna i denna paragraf äger ej tillämpning på försändelse, som inkommer till riket postledes och under postverkets kontroll omedelbart befordras i oöppnat skick till utrikes ort eller som transporteras i luftfartyg. Om luftfartyget landar på svensk område, skall bestämmelserna dock iakttagas så långt omständigheterna medger.

5 § 1 mom. Narkotika, som transiteras genom landet, får ej omdestineras till annan ort än som anges i utförselcertifikatet, med mindre socialstyrelsen medgivit tillstånd därtill (omdestinationscertifikat).

2 mom. Ansökan om omdestinationscertifikat skall inges enligt de i 3 § 2 mom. meddelade föreskrifterna och dessutom innehålla uppgift om det land, varifrån försändelsen ursprungligen utförts. Vid ansökan skall fogas det ursprungliga utförselcertifikatet, som åtföljer sändningen, försett med vederbörande tullmyndighets anteckning om det faktiskt införda varupartiets art och mängd. I övrigt skall bestämmelserna i 3 § äga motsvarande tillämpning och vad i kungörelsen stadgas om utförselcertifikat skall äga tillämpning jämväl beträffande omdestinationscertifikat.

3 mom. Bestämmelserna i denna paragraf äger ej tillämpning på försändelse, som inkommer till riket postledes och under postverkets kontroll omedelbart befordras i oöppnat skick till utrikes ort eller som transporteras i luftfartyg. Om luftfartyget landar på svenskt område, skall bestämmelserna dock iakttagas så långt omständigheterna medger.

6 §   Narkotika, som transiteras genom landet eller förvaras i tullager eller frihamn, får icke utan socialstyrelsens tillstånd undergå någon behandling, som förändrar deras natur eller förpackning.

Om tillverkning

7 § 1 mom. Med tillverkning förstås
      a) framställning av narkotiskt ämne ur i naturen förekommande råvaror eller på syntetisk väg ävensom omvandling av narkotiskt ämne eller bearbetning av ofullständigt renad vara samt avvägning eller ompackning av narkotiskt ämne eller drog;
      b) framställning av beredning, som avses under 1 c) och d) socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika, samt avvägning, uppräkning eller ompackning av sådan beredning.

Med tillverkning förstås även framställning av sådan beredning med narkotiskt ämne, vilken icke är hänförlig till narkotika.

Vad i detta mom. sägs skall även gälla för varor i förteckningarna IV och V.

2 mom. Tillstånd att tillverka narkotika lämnas av socialstyrelsen efter ansökan för ett år i sänder. Ansökan skall åtföljas av uppgift om
      a) sökandens namn och postadress samt namn och adress på den eller de personer, som skall förestå tillverkningen;
      b) tillverknings- och lagerlokalernas belägenhet;
      c) art och mängd av varje narkotiskt ämne, som skall tillverkas respektive användas till beredningar.

3 mom. Om socialstyrelsen ej finner hinder föreligga för tillverkningen, meddelar styrelsen tillstånd därtill och föreskriver därvid erforderliga villkor för åtnjutande av tillståndet.

4 mom. Tillverkning av narkotiska ämnen bör förläggas till lokaler, som är avskilda från annan tillverkning.

5 mom. Föreståndare skall tillse att tillverkning äger rum under sådana förhållanden, att obehörig åtkomst av narkotika förhindras. Han skall utöva noggrann tillsyn över personer, som har befattning med tillverkningen, och utfärda erforderliga kontrollföreskrifter till skydd mot att narkotika olagligen undanskaffas. Föreståndare skall på särskild anmodan lämna socialstyrelsen uppgift om namn och adress på de personer, som vid varje tidpunkt är sysselsatta med här avsett arbete.

Om handel

8 § 1 mom. Ansökan om sådant tillstånd att bedriva handel med narkotika, som avses i 6 § 1 mom. c) narkotikaförordningen, skall åtföljas av uppgift om
      a) sökandens namn och postadress samt namn och adress på den eller de personer, som skall förestå handeln;
      b) handelslokalens belägenhet;
      c) det eller de narkotika som avses, såvida ansökan ej gäller narkotika i allmänhet.

2 mom. Tillstånd att bedriva handel med narkotika avser, såvida socialstyrelsen icke särskilt medger annat, endast handel med narkotika som farmacevtiska specialiteter eller eljest i obrutna originalförpackningar, vilka endast får säljas i den förpackning vari de inköpts.

3 mom. För försäljning från filial fordras, såvida ej annat medges, särskilt tillstånd. Försäljning från filial får endast ske i från huvudföretaget mottagna obrutna förpackningar.

Om utlämnande

9 § 1 mom. Annan än apotekschef äger utlämna narkotika endast till tillverkare för dennes rörelse eller till återförsäljare eller apotek.

2 mom. Narkotiskt läkemedel får ej utlämnas som läkemedelsprov.

3 mom. Utan hinder av vad i 1 och 2 mom. sägs äger tillverkare efter anmälan till socialstyrelsen utlämna oregistrerat narkotiskt läkemedel i överensstämmelse med vad som särskilt föreskrives angående klinisk prövning av oregistrerade läkemedel.

Om förvaring m.m.

10 § 1 mom. På apotek och sjukvårdsinrättning skall narkotika förvaras i enlighet med av socialstyrelsen särskilt meddelade föreskrifter.

2 mom. Importör, tillverkare, partihandlare och föreståndare för vetenskaplig institution skall förvara narkotika avskilda från andra varor i låst skåp eller rum samt i hållbart emballage, märkt med varans namn. Nyckel till sådan förvaringsplats får innehavas av föreståndaren för verksamheten eller den han utser därtill. Nyckeln skall förvaras på betryggande sätt. Tillverkare och partihandlare skall meddela socialstyrelsen namn och postadress på person, som har tillgång till förråd av narkotika.

3 mom. Tillverkare och partihandlare får icke hålla i lager större mängd av narkotiska ämnen och droger än som med hänsyn till det rådande marknadsläget är nödvändigt för den ekonomiska driften av företaget. Lagret av råvaror får icke överstiga den beräknade förbrukningen under sex månader. Socialstyrelsen kan dock, då särskilda skäl föreligger, medge en lagerhållning motsvarande ett års förbrukning.

4 mom. Förpackningar med narkotika, som är avsedda för parti- eller detaljhandel, skall vara förslutna på sådant sätt, att brytning av förpackningen lätt kan upptäckas.

5 mom. Narkotika får hos tillverkare eller partihandlare förstöras endast efter socialstyrelsens medgivande och på sätt styrelsen föreskriver.

6 mom. Beträffande innehav, förvaring och kontroll av narkotika hos personal vid krigsmakten gäller av försvarets sjukvårdsstyrelse efter samråd med socialstyrelsen utfärdade föreskrifter.

Om redovisning

11 § 1 mom. Apotekschef, fartygsbefälhavare och den för luftfartygs sjukvårdslåda ansvarige skall föra anteckningar över sitt handhavande av narkotika i enlighet med av socialstyrelsen i särskild ordning meddelade föreskrifter.

2 mom. Importör, tillverkare, partihandlare samt föreståndare för vetenskaplig institution skall föra sådana anteckningar över narkotika, att följande upplysningar vid varje tidpunkt framgår:
      a) inköp och införsel med angivande av datum för mottagandet, art och mängd samt leverantör med hänvisning till faktura och införselcertifikat;
      b) försäljning och utförsel i översstämmelse med vad som anges under a);
      c) förbrukning till under 1 c) socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika avsedda beredningar. Anteckning skall föras över den mängd av narkotika, som använts vid varje framställning av sådana beredningar, med angivande av utbytet vid tillverkningen och avfyllningen;
      d) förbrukning till under 2 socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika avsedda beredningar;
      e) avvikelse från det teoretiska utbytet vid avvägningar eller uppdelning av narkotika i mindre förpackningar;
      f) utförsel av under 2 socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika avsedda beredningar, för vilka särskilt tillstånd till utförsel icke fordras;
      g) förbrukning för analytiskt ändamål och försök, med angivande av dels datum samt art och mängd av använt narkotikum, dels allmän uppgift om den analys eller det försök, vartill ifrågavarande medel har använts;
      h) mängd av narkotiskt ämne, som tillverkats eller omvandlats i andra narkotiska eller icke narkotiska ämnen;
      i) mängd av råvaror, som använts vid framställning av narkotika;
      j) mängd av narkotika, som blivit förstörd;
      k) mängd av narkotika, som finns i lager, fördelad på narkotiska ämnen och droger, halvfabrikat och läkemedel.

3 mom. Importör, exportör, tillverkare och partihandlare skall beträffande i förteckning IV upptagna varor föra anteckningar över de mängder som införts, inköpts, utförts, försålts och tillverkats. Motsvarande anteckningar skall föras av importör, exportör och tillverkare över införsel, utförsel och tillverkning av varor i förteckning V.

På apotek och sjukvårdsinrättning samt vetenskaplig institution skall uppgifter om förvärv och användning av varor i förteckning IV vara lätt åtkomliga.

Tillverkare skall anteckna den mängd av varje substans, upptagen i förteckningarna IV eller V, som använts vid tillverkning av sådan beredning, som ej upptages under 2 d) socialstyrelsens kungörelse med förteckningar över narkotika, samt totala mängden av sådan undantagen beredning som tillverkats.

4 mom. Förda anteckningar och handlingar rörande verksamheten skall förvaras under minst tre år.

5 mom. Avstämning av lagret skall företagas, när så befinnes påkallat, dock minst en gång i kvartalet. Brister i lagret, som kan misstänkas bero på olagligt undanskaffande eller dylikt, skall omedelbart anmälas till socialstyrelsen.

Om uppgifter till socialstyrelsen

12 § 1 mom. Importör och exportör av narkotika skall inom fjorton dagar efter utgången av varje kvartal insända uppgift till socialstyrelsen om in- och utförsel av narkotika under det gångna kvartalet med angivande av datum härför, art och mängd av varje särskilt parti samt in- och utförselcertifikatens nummer.

2 mom. Tillverkare skall inom fjorton dagar efter utgången av varje kvartal insända uppgift för det gångna kvartalet om
      a) den mängd råvaror, som inköpts eller framställts; för råopium skall härvid anges ingående halt av morfin;
      b) den mängd råvaror, som förbrukats, och den mängd av narkotiska ämnen, som framställts därur;
      c) lager av råvaror och narkotiska ämnen vid kvartalets början och slut. Lagret av narkotiska ämnen skall anges så, att det framgår hur mycket som finns i form av ämnen, halvfabrikat och läkemedel.

3 mom. Importör, tillverkare, partihandlare och föreståndare för vetenskaplig institution skall årligen före utgången av januari månad insända uppgift till socialstyrelsen över sin verksamhet med narkotika under det föregående året på sätt som styrelsen föreskriver.

Uppgiften skall även omfatta i förteckningarna IV och V avsedda varor.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.