Steriliseringslag (1975:580)

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1975:580
Departement: Socialdepartementet
Ändring införd: t.o.m. SFS 2024:240
Länk: Länk till register

SFS nr:

1975:580
Departement/myndighet: Socialdepartementet
Utfärdad: 1975-06-12
Ändrad: t.o.m. SFS

2024:240
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §   Denna lag gäller sådant ingrepp i könsorganen som utan att innebära kastrering medför varaktigt upphävande av fortplantningsförmågan (sterilisering). Lagen gäller dock inte ingrepp som utförs som ett led i behandlingen av kroppslig sjukdom. Lag (2012:457).

2 §   En person som har fyllt tjugofem år får på egen begäran steriliseras, om han eller hon är bosatt i Sverige. Om sterilisering vägras, ska frågan omedelbart underställas Socialstyrelsens prövning. Lag (2012:457).

2 a §    /Träder i kraft I:2025-07-01/ En person som har fyllt 18 men inte 25 år får på egen begäran steriliseras om förutsättningarna i 2 § första stycket lagen (2024:237) om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen är uppfyllda. Lag (2024:240).

3 §    /Upphör att gälla U:2025-07-01/ En person, som har fyllt arton men inte tjugofem år och som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering
   1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation),
   2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation), eller
   3. i samband med ansökan om fastställelse enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall, om förutsättningar i övrigt föreligger för sådan fastställelse. Lag (2012:457).

3 §    /Träder i kraft I:2025-07-01/ En person, som har fyllt 18 men inte 25 år och som är bosatt i Sverige, ska efter egen ansökan hos Socialstyrelsen få tillstånd till sterilisering
   1. om det finns beaktansvärd risk för att arvsanlag som kan medföra allvarlig psykisk störning, svårartad kroppslig sjukdom eller svårt lyte av annat slag överförs till avkomling (genetisk indikation), eller
   2. i fråga om kvinna, om graviditet till följd av sjukdom, kroppsfel eller svaghet skulle medföra allvarlig fara för kvinnans liv eller hälsa (medicinsk indikation).
Lag (2024:240).

4 §   Socialstyrelsens beslut i ärende om tillstånd till sterilisering får inte överklagas. Lag (2012:457).

5 §   Sterilisering får inte ske utan att den som begär åtgärden noggrant har informerats om ingreppets innebörd och följder samt, i förekommande fall, om andra möjligheter att förebygga graviditet. Lag (2012:457).

6 §   Endast den som är behörig att utöva läkaryrket får utföra sterilisering.

Sterilisering av kvinnor ska ske på allmänt sjukhus eller på annan sjukvårdsinrättning som Inspektionen för vård och omsorg godkänner. Lag (2013:1140).

7 §   Har upphävts genom lag (1980:228).

8 §    /Upphör att gälla U:2025-07-01/ Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med denna lag döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:457).

8 §    /Träder i kraft I:2025-07-01/ Den som uppsåtligen utför sterilisering i strid med 2, 3, 5 eller 6 § döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Lag (2024:240).


Övergångsbestämmelser

2013:1140
   1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
   2. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Inspektionen för vård och omsorg vara den enskildes motpart, om inspektionen efter ikraftträdandet är behörig att handlägga den typ av fråga som är föremål för prövning.
   3. För gärningar som avses i 8 § och som har begåtts före ikraftträdandet gäller 6 § i sin äldre lydelse.

2024:240
   1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2025.
   2. Tillstånd till sterilisering som har getts enligt 3 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande.
   3. Ärenden enligt 3 § i den äldre lydelsen som har inletts hos Socialstyrelsen före ikraftträdandet men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.