SFS 2008:149 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2008:149 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
080149.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 10 april 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3, 4 och 15 a §§ tandvårdslagen

(1985:125) ska ha följande lydelse.

3 §

2

Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tand-

vård. Detta innebär att den ska

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild

vikt vid förebyggande åtgärder,

2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
3. vara lätt tillgänglig,
4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.
Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genom-

föras i samråd med patienten.

Akuta fall ska behandlas med förtur.
Patienten ska upplysas om sitt tandhälsotillstånd och om de behandlings-

metoder som står till buds.

Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn

kan behöva nämndens skydd finns i 14

kap. 1

§ socialtjänstlagen

(2001:453).

4 §

3

Vårdgivaren får ta ut ersättning för undersökning och tandbehandling.

Ersättningen ska vara skälig med hänsyn till behandlingens art, omfattning
och utförande samt omständigheterna i övrigt. För tandvård som avses i
8 a § gäller särskilda bestämmelser om patientavgift.

Innan en undersökning eller viss behandling påbörjas ska vårdgivaren

upplysa patienten om kostnaden för åtgärden. Om en följd av behandlingar
behövs ska vårdgivaren upplysa patienten om de beräknade sammanlagda
kostnaderna för behandlingarna. Om förutsättningarna för behandlingsför-
slaget eller kostnadsberäkningen ändras ska patienten upplysas om detta och
om anledningen till ändringen.

Vårdgivaren är skyldig att på begäran av patienten ge honom eller henne

ett intyg med uppgifter om vilka material som använts vid protetiska arbeten
och andra behandlingar som syftat till att permanent ersätta förlorad vävnad.

1

Prop. 2007/08:49, bet. 2007/08:SoU9, rskr. 2007/08:145.

2

Senaste lydelse 2006:193.

3

Senaste lydelse 2004:814. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

SFS 2008:149

Utkom från trycket
den 22 april 2008

background image

2

SFS 2008:149

15 a §

4

Tandvård som avses i 7 § 1 ska vara avgiftsfri för patienten. Upp-

kommer kostnader med anledning av att patienten uteblivit från avtalat tand-
vårdsbesök, får avgift tas ut av patienten enligt grunder som landstinget be-
stämmer. Landstinget får också ta ut avgift, om patienten på begäran ges
tandvård som inte är nödvändig för att uppnå ett från odontologisk synpunkt
funktionellt och utseendemässigt godtagbart resultat.

Av patienter som får tandvård som avses i 7 § 2 och 3 får landstinget ta ut

vårdavgifter enligt grunder som landstingsfullmäktige bestämmer, om inte
något annat är särskilt föreskrivet.

Vid tandvård som avses i 8 a § samt vid undersökning för och utförande

av oralkirurgisk behandling, som kräver ett sjukhus tekniska och medicinska
resurser och som inte ersätts till någon del enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring, gäller bestämmelserna om vårdavgifter i den öppna vården
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Patienten ska ha rätt att välja om sådan tandbehandling som avses i 8 a §

ska utföras av folktandvården eller av en enskild näringsidkare, ett bolag, el-
ler en annan juridisk person vars vård kan berättiga till ersättning enligt la-
gen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

4

Senaste lydelse 2004:814.

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.