SFS 2014:575 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

140575.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

5 §

2

Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta

inom landstinget. Detsamma gäller dem som är kvarskrivna enligt 16 § folk-
bokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom landstinget. Även
i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos befolkningen. Tand-
vård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte in-

går i ett landsting.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag. Uppgif-
ter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av denna be-
stämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild individ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2013/14:118, bet. 2013/14:KU41, rskr. 2013/14:280.

2 Senaste lydelse 1997:995.

SFS 2014:575

Utkom från trycket
den 25 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.