SFS 2014:823 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2014:823 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
140823.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 19 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

dels att 3 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av föl-

jande lydelse.

3 §

2

Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tand-

vård. Detta innebär att den ska

1. vara av god kvalitet med en god hygienisk standard och lägga särskild

vikt vid förebyggande åtgärder,

2. tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen,
3. vara lätt tillgänglig,
4. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
5. främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen.
Akuta fall ska behandlas med förtur.
När tandvård ges till barn ska barnets bästa särskilt beaktas.
Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att ett barn kan

behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).

3 a §

Vården och behandlingen ska så långt som möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

När patienten är ett barn ska barnets inställning till den aktuella åtgärden så

långt som möjligt klarläggas. Barnets inställning ska tillmätas betydelse i för-
hållande till hans eller hennes ålder och mognad.

3 b §

Patienten ska få information om sitt tandhälsotillstånd och om de

behandlingsmetoder som står till buds.

När patienten är ett barn ska även patientens vårdnadshavare få information

enligt första stycket. Informationen får inte lämnas om bestämmelser om
sekretess eller tystnadsplikt hindrar detta.

1 Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327.

2 Senaste lydelse 2008:149.

SFS 2014:823

Utkom från trycket
den 1 juli 2014

background image

2

SFS 2014:823

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.