SFS 1982:763

820763.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1982:763 Hälso- octi sjisEivårdsIag;

Ulkom från trycket

den 3 augusti 1982

utfärdad den 30 juni 1982.

Inledande bestämmelser

1868

' Prop. 1981/82:97, SoU 51 .rskr381.

(C

1

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

c

I § Med hälso- och sjukvård avses i denna lag åtgärder för att medicinskt

förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Till hälso- och

ö

sjukvården hör sjuktransporter.

ict

I fråga om omsorger om vissa psykiskt utvecklingsstörda finns bestäm­

melser i lagen (1967:940) angå ende omsorger om vissa psykiskt utveck­

lingsstörda.

^

I fråga om tandvård finns särskilda bestämmelser.

^

u

Mål för hälso- och sjukvården

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika

villkor för hela befolkningen.

•DL

Den landstingsltommunala hälso- och sjukvården

Landstingskommunens ansvar

3 § Vaije landstingskommun skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt
dem som är bosatta inom landstingskommunen. Även i övrigt skall land s­
tingskommunen verka för en god hälsa hos hela befolkningen. Vad som i
denna lag sägs om landstingskommuner gäller också kommuner som inte
ingår i en landstingskommun. Bestämmelser om förv altningsutskott skall

därvid avse kommunstyrelsen. Vad här sagts utgör inte hinder för annan
att bedriva hälso- och sjukvård.

^

. t'

11

¬

background image

En god hälso- och sjukvård skall särskilt

SFS 1982:763

1. vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet i

vården och b ehandlingen,

2. vara lätt tillgänglig,
3. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,
4. främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdsper­

sonalen.

Vården och behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och

genomföras i samråd med patienten.

Patienten skall ges upplysningar om sitt hälsotillstånd och om de be­

handlingsmetoder som står till bu ds. Om upplysningarna inte kan lämnas
till patienten skall de i stället lämnas till en nära anhörig till honom.
Upplysningar får dock inte lämnas till patienten eller någon anhörig i den
mån det finns hinder för detta i sekretesslagen (1980:100).

4 § Om någon som vistas inom landstingskommunen utan att vara bosatt

där behöver omedelbar hälso- och sjukvård, skall landstingskommunen
erbjuda sådan vård.

5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning skall
det finnas sjukhus. Vård som ges under sådan intagning benämns sluten

vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård.

6 § Landstingskommunen svarar för att det inom landstingskommunen
finns en ändamålsenlig organisation för att till och från sjukhus eller läkare

transportera personer vilkas tillstånd kräver att transporten utförs med

fordon som är särskilt inrättade för ändamålet.

7 § Landstingskommunen skall planera hälso- och sjukvården med ut­
gångspunkt i befolkningens behov av hälso- och sjukvård.

Planeringen skall avse även den hälso- och sjukvård som erbjuds av

annan än landstingskommunen.

8 § I planeringen och utvecklingen av hälso- och sjukvården skall lands­

tingskommunen samverka med samhällsorgan, organisationer och enskil­

da.

9 § Regeringen f ar föreskriva att riket skall delas in i regioner för den

hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner.

Landstingskommunerna skall samverka i frågor som rör sådan hälso-

och sjukvård.

Nämnder

10 § Ledningen av hälso- och sjukvården utövas av en hälso- och sjuk­

vårdsnämnd, i den mån inte annat följer av sådant beslut som avses i 3 kap.
14§ kommunallagen (1977: 179).

Landstingskommunen får tillsätta en särskild hälso- och sjukvårds­

nämnd eller uppdra åt en annan nämnd att vara hälso- och sjukvårds­

nämnd. Har detta inte skett, är förvaltningsutskottet hälso- och sjukvårds­

nämnd.

1869

¬

background image

\

. .. .

SFS 1982:763

II § Ett eller flera särskilda organ får tillsättas för att under hälso- och

sjukvårdsnämnden leda hälso- och sjukvården, vart och ett för den verk­

samhet som landstingskommunen bestämmer.

12 § I fråga om särskild hälso- och sjukvårdsnämnd och organ som avses

i 11 § gäller bestämmelserna i 3 kap . 2-12 §§ kommunallagen (1977:179) i

tillämpliga delar.

Personal

13 § I hälso- och sjukvården skall det finnas den personal som behövs för

att meddela god vård.

Om åligganden för hälso- och sjukvårdspersonalen och om tillsynen över

denna personal finns särskilda bestämmelser.

14 § En särskild lälcare sk all finnas som ansvarar för ledningen av den

medicinska verksamheten inom det verksamhetsområde som landstings­
kommunen bestämmer. En sådan läkare benämns överläkare i fråga om
verksamhet på sjukhus och distriktsläkare i fråga om verksamhet utanför

sjukhus. En överläkares verksamhet kan omfatta även verksamhet utanför
sjukhuset. Vid utö vandet av denna ledning skall läkaren i frågor som inte

rör vården av enskilda patienter följa de föreskrifter som landstingskom ­
munen kan meddela.

Landstingskommunen kan förordna en annan läkare att fullgöra viss del

av en överläkares eller distriktsläkares åligganden enligt första stycket.

Regeringen eller efter regeringens bemyndigande socialstyrelsen får för

särskilt fall medge undantag från bestämmelsen i första stycket.

15 § Läkare under allmäntjänstgöring eller specialistutbildning enligt la­

gen (1960:408) om behörighet att utöva läkaryrket skall förordnas för viss

tid.

16 § Regeringen bemyndigas att meddela föreskrifter om behörighet till

tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning. Regeringen får

överlåta åt socialstyrelsen att meddela sådana föreskrifter.

I fråga om enheter inom hälso- och sjukvården som har upplåtits för

grundläggande högskoleutbildning av läkare finns särskilda bestämmelser.

Vårdavgifter

17 § Av patienterna får tas ut vårdavgifter enligt grunder som landstings­

kommunen bestämmer, i den mån inte annat är särskilt föreskrivet. Patien­
ter som är bosatta inom landstingskommunen skall därvid behandlas lika.

När sjukhusvård meddelas en pensionär i fall där rätten till ersättning för

vården upphört enligt 2 kap. 12§ lagen (1962:381) om allmän försäkring,
skall vården vara avgiftsfri de första sex dagarna vid varje vårdtillfållc.

Vårdavgiften för tid därefter får bestämmas med hänsyn till pensionär ens

betalningsförmåga. I sådant fall skall endas t pensionärens egna inkomster

efter skatt läggas till grund för avgiften. Vårdavgiften skall alltid bestäm-

1870

mas så att pensionären förbehålls tillräckliga medel för sina personliga

¬

background image

'il

behov. Regeringen meddelar ytterligare föreskrifter om sådana avgifter.

SFS 1982:763

En fordran på vårdavgift preskriberas tre år efter tillkomsten. I övrigt

gäller preskriptionslagen (1981:130) i fråga om sådana fordringar.

Tillsyn

18 § Socialstyrelsen har tillsynen över landstingskommunernas hälso-

och sjukvård. Styrelsen skall därvid följa och stödja verksamheten. Vid

utövandet av sin tillsyn har styrelsen rätt att företa inspektioner.

Ytterligare föreskrifter

19 § Regeringen bemyndigas att i fråga om landstingskommunernas

hälso- och sjukvård meddela ytterligare föreskrifter till skydd för enskilda

eller beträffande verksamhetens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt socialstyrelsen att meddela föreskrifter till

skydd för enskilda.

Hälso- och sjukvården i krig m. m.

20 § Regeringen bemyndigas att meddela särskilda föreskrifter om hälso-

och sjukvården i krig, vid lerigsfara eller under sådana utomordentliga
förhållanden som är föranledda av att riket har befunnit sig i krig eller

krigsfara.

1. Denna lag träder i kraft den 1 j anuari 1983. Ge nom lagen upphävs

sjukvårdslagen (1962:242).

2. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en före skrift

som har ersatts genom en bestämmelse i denna lag tillämpas i stället den

nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

KARIN AHRLAND

(Socialdepartementet)

1871

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.