SFS 1959:112

590112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK FÖRFATTNINGSSAMLING

,åÄ,

1959 • Nr 112 Ocll 113

Utkom från trycket den 6 maj 1959

111;

~

Nr 112

Sjukhuslag;

given Stockholms slott den 17 april 1969.

V i GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

V e n d e s Konung, göra v e t e r 11 g t: att Vi, med riksdagen^, funnit

gott förordna som följer.

Inledande bestämmelser

ith

1 §.

1 mom. Varje landstingskommun och stad som ej tillhör landstingskom­

mun utgör ett sjukvårdsområde.

2 mom. Vad i denna lag sägs om landstingskommun skall, om ej annat

särskilt stadgas, gälla jämväl stad som ej tillhör landstingskommun.

3 mom. Bestämmelserna i denna lag gälla icke sådan anstaltsvård av psy­

kiskt efterblivna, varom är särskilt stadgat.

2 §.

1 mom. Med s jukhus förstås i denna lag av landstingskommun driven an­

stalt för ombesörjande av vård för sjukdom, skada, kroppsfel och bamsbörd.

fjr Såsom sjukhus skall dock ej anses tillfällig sjukvårdslo cal för vård av sjuka.

It In behäftade med smittsam sjukdom.

2 mom. Den som driver sjukhus benämnes huvudman.

, Därest landstingskommun bidrager till driftkostnaderna för sjukhus utan

.att likväl kunna anses driva sjukhuset, äger Konungen förordna, att denna

'lag oc h med stöd därav meddelade föreslcrifter helt eller delvis skola till-

lämpas på sjukhuset.

Skyldighet att ombesörja sjulcvård

3 §.

Landstingskommun åligger att för d em, vilka äro bosatta inom sjukvårds-

omrädet,_ om besörja sådan vård för sjukdom, skada, kroppsfel och barns-

hörd, so m fordrar i ntagning å anstalt, i den mån icke annan drager försorg

härom (sluten vård).

Enahanda skyldighet att ombesörja vård åvilar landstingskommun för

dem, som vistas inom sjukvårdsområdet utan att vara där bosatta, därest

^ Prop. 1959: 19; L=U 7; Rskr 137.

86—59702''/. Sv ensk författningssamling 1959, Nr 112 och 113

¬

background image

358

1959 . Nr 112

behov av omedelbar vård föreligger. I sådant fall gäller skyldigheten dock'

endast så länge den vårdhehövand^e ej utan men kan flyttas till sjuldius, där

den landstingskommun, i vilken han är bosatt, förfogar Över vårdplatser.

4 §.

Vid sjukhus, som befinnes lämpligt för ändamålet, skall sjukvård jäm­

väl beredas vårdsökande, som icke är i behov av intagning på sjukhuset

(öppen vård), öppen vård skall företrädesvis avse sådan vård, som icke

lämpligen kan erhållas annorstädes än på sjukhuset, och må bedrivas endast

i den utsträckning, som med hänsyn till den slutna vården och övriga om­

ständigheter bedömes skälig.

Utan inskränkningar som nu sagts må vid sjukhus eller i anslutning till

sjukhus inrättas särskild avdelning avsedd enbart för öppen vård.

Anordnande av sjukhus m. m.

5 §.

? mom. Sjukhus benämnes, om ej annat följer av vad nedan stadgas,

lasarett, därest det är avsett för vårdbehövande oberoende av fallets svå­

rare eller lindrigare art, och sjukstuga, om det företrädesvis är avsett för

mindre krävande vård. Sjukstuga må vara försedd med högst trettio vård- 'V

platser; dock må utan hinder härav såsom särskild avdelning av sjuk- -

stuga anordnas tuherkulossjukstuga, epidemisjukstuga, förlossningshem

'

och sjukhem.

2 mom. Sjuldhus, som till huvudsaklig del är inrättat för vård av tuber-

kulossjuka, benämnes sanatorium, om sjukhuset är avsett för vård av så­

dana sjuka oberoende av vårdens art, och tuberkulossjukstuga, om det före­

trädesvis är avsett för mindre krävande vård. Tuberkulossjukstuga må vara

försedd med högst fyrtio vårdplatser.

'

3 mom. Sjukhus, vilket till huvudsaklig del är inrättat för vård av sjuka,

behäftade med sådan smittsam sjukdom, som angives i epidemilagen, be­

nämnes epidemisjukhus, om sjukhuset är avsett för vård av dylika sjuka :

oberoende av vårdens art, och epidemisjukstuga, om det företrädesvis är

avsett för mindre krävande vård. Epidemisjukstuga må vara försedd med

i

högst sextio vårdplatser.

X mom. Sjukhus, som är inrättat för vård av psykiskt sjuka och godkänts c

för sådan vård enligt vad därom är särskilt stadgat, benämnes mentalsjukhus.

5 mom. Sjukhus, som är inrättat endast för förlossningsvård, benämhes' O

förlossningshem, om .sjukhuset företrädesvis är avsett för mindre krävandeU;h

vård. Förlossningshem må vara försett med högst tio vårdplatser.

'

6 mom. Sjukhus benämnes sjukhem om det till huvudsaklig del är inrättat' ;i

för vård av

'2

a) långvarigt kroppssjuka, vilka äro i behov av sjukhusvård främst i form

av personlig skötsel men icke lida av tuberkulos,

^ ^

b) lättskötta psykiskt sjuka,

c) konvalescenter, eller

d) vårdbehövande, jämförliga med de i a)—c) nämnda.

Såsom avdelning av sjukhem må förlossningshem inrättas.

6 §•

För vård av sjuka, behäftade med sådan smittsam sjukdom, som angivcs

i epidemilagen, skall, om ej Konungen eller myndighet som Konungen be­

stämmer medgivit undantag, inom varje sjukvårdsområde finnas minst ett

epidemisjukhus eller en klinik å lasarett.

¬

background image

1959 • Nr 112

359

Sjukvårdsområde skall ock äga tillgång till lämpligt antal reservplatser

för vård av sjuka, som i första stycket sägs.

7 §.

Högsta tillsynen över sjukhus och den sjukvårdande verksamhet som be-

drives där utövas av medicinalstyrelsen.

8 §.

Anläggning av sjukhus må icke påbörjas förrän sjukhusets förläggning

ävensom ritningar för sjukhuset godkänts av medicinalstyrelsen eller, i fall

som Konungen bestämmer, av centrala sjukvårdsberedningen. Vad nu sagts

skall gälla jämväl större till- eller ombyggnad av sjukhus.

Sjukvårdsstyrelse

9 §.

1 mom. Ledningen av landstingskommuns sjukvårdande verksamhet en­

ligt denna lag utövas av sjukvårdsstyrelse som avses i 58 § landstingslagen.

1 stad, som ej tillhör landstingskommun, skall för ledningen av stadens

sjukvårdande verksamhet enligt denna lag finnas en särskild sjukvårdssty­

relse. Ledamöter och suppleanter i sjukvårdsstyrelsen väljas av stadsfull­

mäktige till det antal fullmäktige bestämma. Antalet ledamöter må dock

icke vara under fem. Valet skall vara proportionellt därest det begäres av

minst så många väljande, som motsvara det tal, vilket erhålles, om samtliga

väljandes antal delas med det antal personer valet avser, ökat med 1. Om

förfarandet vid sådant proportionellt val är särskilt stadgat. Sker ej val av

suppleanter proportionellt, skall tillika bestämmas den ordning, i vilken

suppleanterna skola inkallas till tjänstgöring.

2 mom. Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse, vid vilket ärende av

större vikt angående sjukhusväsendet är avsett att förekomma, skall kallas

en av styrelsen därtill för viss tid utsedd överläkare vid styrelsen underställt

sjuklius med rätt för honom att deltaga i överläggningarna men ej i beslu­

ten samt att få sin mening antecknad till protokollet.

Till sammanträde med sjukvårdsstyrelse i stad som ej tillhör landstings­

kommun skola vidare kallas sjukvårdsdirektör, om sådan finnes, samt förs­

te stadsläkaren eller motsvarande läkare, så ock efter stadsfullmäktiges be-

^ stämmande annan, som har att inför stadens styrelse föredraga sjukvårds-

ärenden. De äga deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt få sin

mening antecknad till protokollet.

3 mom. Beträffande sjukvårdsstyrelse i annan stad än Stockholm skola

bestämmelserna i 32—42 §§ kommunallagen avseende kommunens styrelse

ävensom i 45 § andra och tredje styckena samma lag i fråga om där avsedd

I":- nämnd äga motsvarande tillämpning, dock att det ej är erforderligt, att

protokoll upptager annat än förteckning å närvarande ledamöter och be-

1 »'^ slutet i varje ärende.

I fråga om sjukvårdsstyrelsen i Stockholm skola bestämmelserna i 51 §

kommunallagen för Stockholm äga tillämpning, varjämte, utöver vad i 1

mom. sägs, skall gälla vad stadsfullmäktige med iakttagande av stadgan-

dena i sagda lag föreskriva. Protokoll, som föres vid sjukvårdsstyi-elsens

! sammanträde, behöver dock ej upptaga annat än förteckning å närvarande

ledamöter och beslutet i varje ärende,

m!' /' J^om. Drives sjukhus gemensamt av landstingskommun och stad, som

landstingskommun, eller av flera landstingskommuner eller stä-

L- der,^som nyss sagts, äger Konungen medgiva att särskild styrelse utses för

' att fullgöra de åligganden, som eljest ankomma på sjukvårdsstyrelse.

¬

background image

360

1959 • Nr 112

10 §.

Sjukvårdsstyrelse har att med uppmärksamhet följa sjukvårdens behov

och utveckling samt att för landstinget eller stadsfullmäktige framlägga de

förslag rörande sjukvården som finnas påkallade. Styrelsen skall verka

för främjande av största möjliga planmässighet i sjukvården.

Direktion för sjukhus

11 §.

1 mom. Närmast under sjukvårdsstyrelsen utövas tillsynen vid och ansva­

ret för förvaltningen av sjukhus av en direktion. Direktion må vara gemen­

sam för två eller flera sjukhus.

Landsting äger besluta, att sjukvårdsstyrelsen eller hälsovårdsstyrelsen

skall utgöra direktion. I stad som icke tillhör landstingskommun äger stads­

fullmäktige motsvarande befogenhet med avseende å stadens sjukvårds­

styrelse.

2 mom. Ledamöter och suppleanter i särskild direktion väljas av huvud­

mannen till det antal denne bestämmer. Antalet ledamöter må dock icke

vara under tre. Vid valet skall tillika bestämmas den ordning, i vilken supp­

leanterna skola inkallas till tjänstgöring.

3 mom. Den som ej är valbar till ledamot eller suppleant i sjukvårdssty­

relse kan icke väljas till ledamot eller suppleant i direktion. Ej heller må

därtill utses sjukhusdirektör, styresman, chefsläkare eller sjukhusintendent

vid direktionen underställt sjukhus eller sjukvårdsdirektör som är högsta

förvaltningschef för sådant sjukhus.

I nästföregående stycke nämnd befattningshavare må ej såsom ledamot

eller suppleant i sjukvårdsstyrelse, som utgör direktion, deltaga i hand­

läggning av ärende, vilket ankommer på direktion.

4 mom. Beträffande särskilt utsedd direktion skola, med de avvikelser

som framgå av vad i 2, 3 och 5 mom. stadgas, följande bestämmelser äga

motsvarande tillämpning, nämligen

för direktion i landstingskommun vad i 43, 44 och 46—51 p landstings­

lagen är föreskrivet med avseende å förvaltningsutskottet och i 53 § 1 mom.

tredje stycket samma lag i fråga om där avsedd styrelse, samt

för direktion i annan stad, som ej tillhör landstingskommun, än Stock­

holm vad i 32, 33 och 35—42 §§ kommunallagen är föreskrivet med avse­

ende å kommunens styrelse samt i 45 § andra och tredje styckena samma

lag i fråga om där avsedd nämnd.

För särskilt utsedd direktion i Stockholm skola bestämmelserna i 51 §

kommunallagen för Stockholm äga tillämpning, varjämte, utöver vad i 2,

3 och 5 mom. sägs samt i 12 § stadgas, skall gälla vad stadsfullmäktige

med iakttagande av stadgandena i sagda lag föreskriva.

5 mom. Består direktion av tre ledamöter, är den beslutför, då två leda­

möter närvara och äro om beslutet ense. Protokoll, som föres vid direktions

sammanträde, behöver ej upptaga annat än förteckning å närvarande leda­

möter samt beslutet i varje ärende.

6' mom. Konungen äger för särskilt fall medgiva undanlag från bestäm­

melserna i denna paragraf.

12 §.

. .

Till sammanträde med direktionen skola sjukvårdsdirektör samt sjuK-

husdirektör, styresman, chefsläkare och sjukhusintendent kallas med rätt

att deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt att få sin mening
antecknad till protokollet.

¬

background image

1959 • Nr 112

361

Enahanda befogenhet tillkommer ock Överläkare, sjukstuguläkare och

sjukhemsläkare, envar såvitt angår sjukvården å det sjukhus eller den av­

delning därav som anförtrotts honom, ävensom, såvitt angår sjukvårdsperso­

nalen, den som närmast under sjukhusdirektör eller styresman handlägger

frågor rörande denna personal.

Vad sålunda stadgats skall äga tillämpning jämväl då sjukvårdsstyrelse

fullgör åliggande som direktion.

BefattningBliavare i sjukhusledningen

13 §.

1 mom. Ledningen av sjukhus utövas under direktionen av en särskilt

tillsatt sjukhusdirektör eller en läkare vid sjukhuset såsom styresman. Vid

sjukhus med styresman skall dock ledningen av den ekonomiska förvalt­

ningen tillkomma en sjukhusintendent. Utses annan än läkare till sjukhus­

direktör, skall en läkare vid sjukhuset förordnas att såsom chefsläkare bi­

träda sjukhusdirektören i medicinska angelägenheter.

Sjukhusdirektör och sjukliusintendent tillsättas och entledigas av sjuk­

vårdsstyrelsen efter direktionens hörande. Styresman är den läkare, som

ansvarar för sjukvårdens handhavande å sjukhuset, eller, om flera sådana

läkare finnas, den av dem som förordnas till styresman. Dylikt förordnande

meddelas, efter förslag av direktionen, av sjukvårdsstyrelsen för viss tid

eller tills vidare. I samma ordning utses chefsläkare fÖr v iss tid, högst fyra

år, varvid dock sjukhusets överläkare, om flera sådana finnas, skola be­

redas tillfälle att yttra sig över direktionens förslag.

2 mom. Om särskilda skäl äro därtill, må flera sjukhus ställas under led­

ning av en sjukhusdirektör eller en styresman. Sjukhusintendent må ock

vara gemensam för flera sjukhus.

Sjukvårdsstyrelsen må besluta, att sjukhusintendent icke skall tillsättas

vid sjukstuga, tuberkulossjukstuga, epidemisjukstuga, förlossningshem el­

ler sjukhem. Finnes icke sjukhusintendent vid sådant sjukhus, ankommer

på sjukvårdsstyrelsen att bestämma, huru de åligganden som eljest tillkom­

ma sjukliusintendent skola fullgöras.

14 §.

1 mom. I stad som ej tillhör landstingskommun må såsom högsta chef

närmast under sjukvårdsstyrelsen för förvaltning av de av staden drivna

sjukhusen anställas en sjukvårdsdirektör. Där sjukvårdsdirektör finnes,

skola sjukhusdirektör, styresman och sjukhusintendent handhava sin för­

valtning under sjukvårdsdirektörens ledning.

Sjukvårdsdirektör må i den omfattning och ordning Konungen bestäm­

mer tilläggas uppgifter, som eljest ankomma på direktion, sjukhusdirektör,

styresman eller sjukhusintendent,

2 m om. Till biträde åt sjukvårdsdirektör må anställas befattningshavare

med befogenhet att efter sjukvårdsstyrelsens bestämmande självständigt

fullgöra vissa på sjukvårdsdirektören ankommande uppgifter.

Läkare

15 §.

1 mom. Vid varje sjukhus eller, om sjukhuset är uppdelat på kliniker,

vid varje klinik, skall finnas läkare, som har att ansvara för sjukvårdens

behöriga och ändamålsenliga handhavande.

¬

background image

362

1959 • Nr 112

2 mom. Läkare som avses i 1 mom. benämnes

1) vid lasarett, sanatorium och epidemisjukhus, så ock vid mentalsjuk­

hus som är inrättat huvudsakligen för mera krävande vård eller är försett

med flera än etthundrafemtio vårdplatser, överläkare,

2) vid sjukstuga, tuberkulossjukstuga och epidemisjukstuga sjukstuga-

läkare, samt

3) vid sjukhem sjukhemsläkare eller, om medicinalstyrelsen efter fram­

ställning av sjukvårdsst3Telsen så förordnat, överläkare.

Såvida ej annat föreskrives, skall vad i denna lag och med stöd därav

meddelade bestämmelser stadgas om sjukstuguläkare jämväl äga tillämpning

å motsvai'ande läkare vid sådant mentalsjukhus, där överläkare ej finnes,

och vad om sjukhemsläkare stadgas äga tillämpning å motsvarande lalcare

vid förlossningshem.

Överläl^are må även anställas med uppgift att verkställa undersökningar

eller meddela behandling av speciell art utan att särskild klinik inrättas

för ändamålet. De i lagen för verksamheten å klinik meddelade bestämmel­

serna skola i tillämpliga delar gälla jämväl verksamhet, vilken förestås av

överläkare som nu sagts.

3 mom. För fullgörande av viss del av överläkares åligganden må an­

ställas biträdande överläkare. Därjämte må för biträde i sjukvården anstäl­

las underläkare och extra läJcare.

Om särskilda skäl föranleda det, må extra läkare anställas med uppgift

att fullgöra åligganden som ankomma på överläkare; och skall, om ej an­

nat föreskrives, vad om överläkare stadgas äga tillämpning å sådan läkare,

dock med undantag för de föreskrifter som gälla tjänstens tillsättning.

/ - mom. Föreskrifter om särskilda villkor för behörighet till läkartjänst

meddelas av Konungen.

16 §.

Tjänst såsom överlälrare, biträdande överläkare eller underläkare må

icke inrättas utan att sjukvårdsstyrelsen inhämtat medgivande därtill av

medicinalstyrelsen. Medgivande att inrätta tjänst såsom biträdande över­

läkare eller underläkare må, när skäl äro därtill, begränsas till tiden.

Extra läkare må ej anställas utan att sjukvårdsstyrelsen eller, i bråds­

kande fall, direktionen inhämtat medicinalstyrelsens tillstånd därtill. Så­

dant tillstånd må lämnas allenast för begränsad tid.

17 §.

/ mom. överläkare utnämnes av Konungen.

När överläkartjänst skall tillsättas, åligger det medicinalstyrelsen att, i

den mån behöriga sökande anmält sig, på förslag uppföra de fyra med av­

seende å förtjänst och skicklighet främsta sökandena i den ordning de an­

ses böra komma i fråga till tjänsten. Kan sökande inom det område som

tjänsten avser åberopa framstående skicklighet, ådagalagd genom beröm­

värd tjänstgöring å sjukhus, eller grundlig utbildning eller väl vitsordat

vetenskapligt forskningsarbete, skall särskild hänsyn tagas därtill.

Sedan förslag upprättats, äger sjukvårdsstyrelsen efter direktionens bö­

rande avgiva förord till förmån för någon av de på förslaget uppförda sö­

kandena.

2 mom. Biträdande överläkare förordnas av .sjukvårdsstyrelsen för MSS

lid. Förordnande skall meddelas för sex år, såvida ej särskilda skäl föran­

leda förordnande för kortare tid. Om ej medicinalstyrelsen föresluåver an­

nat, må förordnande förlängas med högst sex år varje gång.

När tjänst som biträdande överläkare skall tillsättas, åligger det sakkun­

niga, vilka utses i den ordning Konungen föreskriver, att under iakttagande

¬

background image

1959 - Nr 112

363

av de i 1 mom. angivna befordringsgrunderna på förslag uppföra de tre

främsta sökandena i den ordning de anses böra komma i fråga till tjänsten.

Sedan förslag upprättats, har sjukvårdsstyrelsen, efter börande av den

överläkare, som innehavaren av tjänsten närmast skall vara underställd,

och d irektionen för sjukhuset att till biträdande överläkare förordna en av

de sökande, som uppförts på förslag.

3 mom. Sjuksiiiguläkare och sjukhemsläkare förordnas av sjukvårdssty­

relsen tills vidare.

Vid tillsättning av tjänst som sjukstuguläkare eller som sjukhemsläkare

vid sjukhem med flera än sextio vårdplatser förfares, om ej medicinalsty­

relsen medgivit undantag, i tillämpliga delar på sätt är stadgat i 2 mom.

/ . mom. Underläkare förordnas av sjukvårdsstyrelsen för högst tre år.

Vid tillsättning av tjänst som underläkare förfares i tillämpliga delar på sätt

är stadgat i 2 mom.

Har förordnande meddelats för kortare tid än tre år, må förordnandet

förlängas så, att den sammanlagda tiden för förordnandet kommer att upp­

gå till högst tre år. Utöver vad nu sagts må förlängning av förordnande så­

som underlältare icke ske utan medicinalstyrelsens medgivande.

Medicinalstyrelsen äger föreskriva, att förordnande å viss underläkar­

tjänst endast må meddelas för kortare tid än tre år och att den, som under

tre år innehaft underlälrartjänst, ej må för ordnas å annan sådan tjänst vid

samma klinik eller, därest sjukhuset ej är uppdelat på kliniker, vid samma

sjukhus.

5 mom. Extra läkare, som skall fullgöra åligganden vilka anJcomma på

överläkare, tillsättes av medicinalstyrelsen genom förordnande på viss tid.

Annan extra läkare fÖrordnas på viss tid av sjukvårdsstyrelsen, dock att

beträffande den som icke äger behörighet att utöva läkarkonsten för­

ordnande meddelas av medicinalstyrelsen eller efter styrelsens bemyn­

digande av sjukvårdsstyrelsen. När sjukvårdsstyrelse förordnar extra lä­

kare skall, om ej medicinalstyrelsen medgivit undantag, förfaras på sätt är

stadgat i 2 mom.

18 §.

Föreligger vid sjukhus behov av att för särsldlda sjukvårdsuppgifter kon­

sultera annan läkare än sådan som avses i 15 §, må dylik läkare (konsult­

läkare) stadigvarande knytas till sjukhuset genom förordnande av sjuk­

vårdsstyrelsen.

19 §.

Har medicinalstyrelsen vidtagit åtgärd för att ställa läkare under åtal

för fel elle r försummelse i tjänsten och är felet eller försummelsen av sådan

beskaffenhet, att det för sjukvårdens behöriga uppehållande finnes nödigt

att försätta läkaren ur tjänstgöring, äger medicinalstyrelsen med omedelbar

verkan avstänga honom från utövning av tjänsten, dock icke längre än till

dess l agakraftägande dom eller beslut föreligger.

Övrig personal

20 §.

Förutom befattningshavare som avses i 13 och 15 §§ skall vid sjukhus

finnas anställd den personal, som i övrigt erfordras för att god vård skall

kunna meddelas på sjukhuset.

fflii

t !

¬

background image

M --

I' '• i

364

1959 • Nr 112

Intagning å sjukhus m. m.

21 §.

.v

Om intagning å sjukhus beslutar vederbörande överläkare, sjukstug

kare eller sjukbemsläkare. Denne äger vid behov Överlåta sin beslutander"

på annan vid sjukhuset anställd läkare. I fråga om intagning å men

sjukbus är särskilt stadgat.

T

Vad i första stycket stadgas om intagning å sjukbus skall, om ej annat

särskilt föreskrivet, äga motsvarande tillämpning beträffande utskrivn

av intagen person.

22 §.

1 mom. A sjultbus må endast intagas den som är i behov av vård el

observation på sjukbus.

I

Intagning må ej äga rum för annan vård eller observation än sådan, var

för sjukhuset är avsett, med mindre särskilt trängande omständigheter

därtill.

Utan sjukvårdsstyrelsens medgivande må å sjukbus ej heller intagas

nan än den, för vilken huvudmannen jämlikt denna lag eller enligt avt

bar att ombesörja sluten vård.

2 mom. Utan sådan prövning av vårdbehovet, som avses i 1 mom., sk

intagning ske av

1) den som av läkare förklarats behäftad med eller misstänkes vara k

häftad med sådan smittsam sjukdom, som angives i epidemilagen,

2) den som jämlikt lagen angående åtgärder mot utbredning av könssjuk­

domar erhållit föreskrift eller anmaning att låta sig intagas till vård å sjuk-'

bus eller beträffande vilken förordnande om intagning meddelats jämlikt-

nyssnämnda lag, samt

'

3) den som söker inträde å sjukhem, till vilket han hänvisats av läkar'

som sjukvårdsstyrelsen bemyndigat att meddela dylik hänvisning.

3 mom. Har läkare enligt sjukvårdsstyrelsens bemyndigande bänviS'

någon till intagning å sjukbus med angivande att vårdbehovet är trängan

skall denne utan vidare prövning omedelbart intagas, även om det fa

ställda antalet vårdplatser därigenom överskrides.

4 mom. Om sjulcbus är uppdelat på kliniker, skall vad i denna parag '

sägs om sjukbus äga motsvarande tillämpning å klinik.

^

23 §.

Sjukvårdsstyrelse äger förskriva, att intagning å visst sjukhem en

må ske efter ansökan som gjorts i den ordning styrelsen bestämt.

Vårdavgift m. m.

24 §.

Huvudmannen äger bestämma efter vilka grunder och till vilket belp

vårdavgift skall erläggas till sjukhuset för där meddelad sjukvård, dock

beträffande vårdavgift, som det jämlikt lagen om socialhjälp eller la

om samhällets barnavård och ungdomsskydd åligger kommun att vid

nas, skall gälla vad i sagda lagar finnes stadgat.

Sättes vårdavgift till lägre belopp för sjuka från det egna sjukvårds

det än för andra sjuka, må ej till sistnämnda grupp hänföras den, sonv

intagningen är bosatt inom sjukvårdsområdet.

a

Vårdavgift må ej uttagas fÖr vård och underhåll å allmän sal av den,

enligt epidemilagen eller lagen angående åtgärder mot utbredning av k

¬

background image

"

1959 . Nr 112

365

sjiiltdomar är berättigad att kostnadsfritt åtnjuta vård och underhåll å
sjukhus.

Den, som intages å sjukhus och som själv hai- att svara för vårdavgiften

v eller del därav, är pliktig att i förskott inbetala vårdavgift för femton dagar

åt f^ången. I stället för förskottsbetalning må lämnas av sjukhusintendenten

eller motsvarande tjänsteman godkänd ansvarsförbindelse för sagda avgift.

i fall då skyndsam vård är av nöden eller intagning å mentalsjukhus be-

gäres av annan än den sjuke själv, skall intagning å allmän sal ske utan

^ hinder av att vårdavgiften ej inbetalats i förskott och att godtagbar ansvars­

förbindelse saknas; och skall i sådant fall vårdavgiften inbetalas eller an­

svarsförbindelsen tillhandahållas så snart ske kan efter intagningen.

(^förskottsbetalning eller ansvarsförbindelse må ej heller krävas vid intag­

ning av försvaret tillhörande personal, för vilken vårdavgiften enligt vad

-ö därom ä r särskilt stadgat skall gäldas av statsverket.

26 §.

yjg Läkare eller annan vid sjukhus anställd befattningshavare må icke mot-

taga särskild ersättning för undersökning, behandling eller skötsel av där

intagen person.

I [.3 Läkare må ej heller mottaga särskild ersättning för åtgärd, som står i

omedelbart samband med intagning å eller utskrivning från sjukhuset.

För öppen vård å sjukhus må läkare efter överenskommelse med huvud-

mannen uttaga särskild ersättning av den vårdsökande.

Särsldlda bestämmelser

it

27 §.

iéi I anslutning till mentalsjukhus må för där intagna sjuka anordnas vård

iiå i enskilt hem. Sådan vård benämnes kontrollerad familjevård.

i d! Innan kontrollerad familjevård anordnas, skall plan för densamma fast-

t i!3 ställas av medicinalstyrelsen, som äger meddela de föreskrifter för verk-

:3(iisämheten, v ilka må finnas erforderliga.

.

28 §.

Driver kommun som tillhör landstingskommun anstalt, vilken är inrät­

tad för ändamål som avses i 3 §, skall i fråga om sådan anstalt vad i denna

lag och med stöd därav meddelade föreskrifter stadgas i tillämpliga delar

lända till efterrättelse, dock med undantag för bestämmelserna i 4 §. Ko-

.^j^npngen äger beträffande anstalt som nu sagts medgiva de ytterligare un­

dantag från lagens bestämmelser, som finnas erforderliga.

Kommunens fullmäktige må beträffande anstalt som avses i första styc-

kptj utan hinder av vad i denna lag sägs uppdraga åt kommunal nämnd att

yara, sjukvårdsstyrelse och direktion.

lé'

•.

29 §.

För Malmöhus läns sjukvårdsinrättningar i Lund äger Konungen

'^•.dtfaii'da särskilt reglemente, innehållande från denna lag avvikande före-

iljSJsIftffler.

^om. Beträffande annat sjukhus än i 1 mom. sägs, där undervisning

för blivande läkare eller baramorskor bedrives eller avses skola bedrivas,

Konungen på framställning av sjukvårdsstyrelsen meddela undantag

'ai'd'rån best ämmelserna i 15—18 §§.

^ 3 mom. På framställning av sjukvårdsstyrelse äger Konungen medgiva de

!i!%ndantag från bestämmelserna i denna lag, som befinnas påkallade i sam-

87—59702//. S vensk författningssamling 1959, Nr 112 och 113

\

¬

background image

366

1959 . r

band med att huvudmannaskapet för sjukvårdsanstalt övergår från^

till landstingskommun.

(

mom. I fråga om vård å epileptikeranstalt gäller lagen allenast i

mån särskilda bestämmelser icke meddelats.

30 §.

1 mom. Över sjukvårdsstyrelses beslut, varigenom läkartjänst tillsa

må talan föras genom besvär hos medicinalstyrelsen. Besvären skola

inkommit till medicinalstyrelsen inom tre veckor från den dag, då' Ve

ställd justering av det över beslutet förda protokollet tillkännagivits,

landstingskommunens anslagstavla. Vid prövning av besvären må jäiil

de sakkunnigas förslag avseende tjänsten komma under bedömande.

Om besvär över annat beslut av sjukvårdsst3Telse och beslut av dirélt

gäller vad som stadgas i landstingslagen, kommunallagen eller komm'

lagen för Stockholm.

2 mom. Vad i 1 mom. sägs om rätt att föra talan mot direktions besV

skall äga motsvarande tillämpning beträffande sådana beslut av sjukvår

direktör som, därest sagda befattning icke funnes inrättad, det eljest skull

ankomma på direktionen att fatta.

V

31 §.

'r.

Ledamot och suppleant i sjukvårdsstyrelse eller direktion ävensom dejv

vilken är anställd vid sjukvårdsstyrelse, direktion eller sjukhus, må ej

obehörig yppa något om patients sjukdom eller personliga förhållandek i

övrigt, om vilka han i sin nämnda egenskap erhållit kunskap.

32 §.

Konungen eller myndighet som Konungen bestämmer äger meddela när- ;

mare bestämmelser angående tillämpningen av denna lag.

Övergångsbestämmelser

i

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1960, då lagen den 20 december t

1940 (nr 1044) om vissa av landsting eller kommun drivna sjukhus upp­

hör att gälla.

Konungen äger förordna, att bestämmelserna i den nya lagen icke skola

vara tillämpliga på sjukvårdsanstalt vid ålderdomshem.

Förekommer i lag eller författning hänvisning till eller avses däri eljest,*

föreskrift, som ersatts genom bestämmelse i den nya lagen, skall den bfe'

stämmeisen i stället tillämpas.

2. Vad i 5 § 3 mom. stadgas om högsta antal vårdplatser skall ej gäll'

epidemisjukstuga, vilken den 31 december 1959 jämlikt särskilt tillstånd^a

medicinalstyrelsen är försedd med större antal vårdplatser.

3. Tjänstgöringstiden för enligt äldre bestämmelser valda ledamöter o'

suppleanter i sjukvårdsstyrelse i stad, som ej tilUiör landstingskoimn

samt i annan kommun, där särskild sjukvårdsstyrelse utses, ävensom'

direktion skall upphöra med utgången av år 1959. Val enligt denna lag a

sådana ledamöter och suppleanter skall första gången äga rum år 1959. <a

4. På framställning av sjukvårdsstyrelse äger Konungen medgiva, att _

sarettsläkare, överläkare eller sjukstuguläkare må mottaga frivilligt

bjuden ersättning för undersökning, behandling eller skötsel av per

som intagits å halvenskilt eller enskilt rum.

5. Har överläkare jämlikt 11 § första stycket reglementet den 20 d

ber 1940 (nr 1047) för Stockholms stads sjukhus tillsatts av Konung

medelst förordnande på viss tid, skall förordnandet gälla till dess tiden>

¬

background image

1959 . Nr 112 och 11 3

367

Ijti

detsamma utlöpt. Förordnande för sådan överläkare må ock, därest sjuk-

vårdsstyrelsen gör framställning därom, av Konungen förlängas utan att

tjänsten kungöres ledig. Vid framställningen skall fogas förklaring av tjäns­

tens innehavare, att han är villig att mottaga nytt förordnande. Tiden för

förnyat förordnande skall, om ej särskilda skäl föranleda annat, utgöra

sex år , räknat från och med månaden näst efter den, under vilken förord-

Ilandet meddelats.

51

6. Underläkare, som jämlikt äldre bestämmelser av medicinalstj^relsen

^ förordnats att i egenskap av biträdande lasarettsläkare, biträdande sanato-

rieläkåre, biträdande epidemisjukhusläkare eller biträdande överläkare på

eget a nsvar handhava vården av de sjuka å visst eller vissa sjukrum, skall

anses så som biträdande överläkare enligt den nya lagen intill dess det för

-"fe honom den 1 januari 1960 gällande förordnandet såsom underläkare utlöpt.

7. Har för sjukvård ansvarig läkare jämlikt äldre bestämmelser tillsatts

av sjukvårdsberedning eller sjukvårdsstyrelse genom förordnande för viss

'äi5 tid, s kall förordnandet gälla till dess detsamma utlöpt. Vad nu sagts skall

ock äga tillämpning beträffande förordnande såsom biträdande läkare eller

förste läkare vid mentalsjukhus.

Det a lla som A^ederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

fel bekräfta låtit.

Stockholms slott den 17 april 1959.

''

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Inrikesdepartementet)

RUNE B. JOHANSSON

:aSt

3:

¬

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.