SFS 2018:685 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

SFS2018-685.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § tandvårdslagen (1985:125) ska

ha följande lydelse.

5 §2 Varje landsting ska erbjuda en god tandvård åt dem som är bosatta

inom landstinget. Detsamma gäller dem som har skyddad folkbokföring

enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas inom

landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en god tandhälsa hos

befolkningen. Tandvård som landstinget självt bedriver benämns i denna lag

folktandvård.

Vad som i denna lag sägs om landsting gäller också kommuner som inte

ingår i ett landsting.

Ett landsting får sluta avtal med någon annan om att utföra de uppgifter

som landstinget och dess folktandvård ansvarar för enligt denna lag.

Uppgifter som innefattar myndighetsutövning får dock inte med stöd av

denna bestämmelse överlämnas till en juridisk person eller en enskild

individ.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

1

Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.

2

Senaste lydelse 2014:575.

SFS 2018:685

Publicerad

den 8 juni 2018

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
Patientsäkerhetslag (2010:659)
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.