SFS 1996:788 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 1996:788 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
SFS 1996_788 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985_125)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:788
Utkom från trycket
den 2 juli 1996

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)
dels att 13 § skall upphöra att gälla,

dels att 16 och 17 §§ samt rubriken närmast före 16 § skall ha följande

lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 a §, samt närmast efter

15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 a § Där det bedrivs tandvårdsverksamhet skall det finnas den personal,
de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Gemensamma bestämmelser för all tandvård

Kvalitetssäkring
16 § Inom tandvård skall kvaliteten i verksamheten systematiskt och
fortlöpande utvecklas och säkras.

17 § Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om tandvården som

behövs till skydd för enskilda eller tandvårdens bedrivande i övrigt.

Regeringen får överlåta åt Socialstyrelsen att meddela föreskrifter till

skydd för enskilda.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

MARGOT WALLSTR�M

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

1

Prop. 1995/96:176, bet. 1995/96:SoU 18, rskr. 1995/96:281.

1256

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.