SFS 2003:1209 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2003:1209 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
031209.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 18 december 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

dels

att 8 a § skall ha följande lydelse,

dels

att det skall införas en ny paragraf, 15 b §, samt närmast före 15 b §

en ny rubrik av följande lydelse.

8 a §

2

Vid tillämpningen av 8 § skall landstinget särskilt svara för att upp-

sökande verksamhet bedrivs bland dem som omfattas av lagen (1993:387)
om stöd och service till vissa funktionshindrade samt bland dem som har
varaktigt behov av omfattande vård- och omsorgsinsatser och som

1. kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för enligt 18 § första stycket

hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), eller

2. får hälso- och sjukvård i hemmet (hemsjukvård), eller
3. är bosatta i egen bostad och har motsvarande behov av vård eller om-

sorg som personer som omfattas av punkterna 1�2 ovan.

Landstinget skall också svara för att nödvändig tandvård erbjuds patienter

som avses i första stycket.

Landstinget skall vidare se till att tandvård kan erbjudas dem som har be-

hov av särskilda tandvårdsinsatser som ett led i en sjukdomsbehandling un-
der en begränsad tid.

Ersättning

15 b §

För tandvård enligt 8 a § andra och tredje styckena lämnar lands-

tinget ersättning till vårdgivaren med belopp som motsvarar folktandvårdens
priser för tandvård om inte landstinget kommer överens med vårdgivaren
om något annat. Den patientavgift som patienten betalat skall räknas av från
ersättningen.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. För en tandvårdsbehandling som har påbörjats före ikraftträdandet gäl-

ler äldre föreskrifter.

1

Prop. 2003/04:1, utg.omr. 9, bet. 2003/04:SoU1, rskr. 2003/04:84.

2

Senaste lydelse 1998:554.

SFS 2003:1209

Utkom från trycket
den 30 december 2003

background image

2

SFS 2003:1209

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

Björn Reuterstrand
(Socialdepartementet)

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.