SFS 2010:663 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)

Du är här: Start / Hälso- och sjukvårdsrätt och hälsoskydd / Tandvårdslag (1985:125) / SFS 2010:663 Lag om ändring i tandvårdslagen (1985:125)
100663.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i tandvårdslagen (1985:125);

utfärdad den 17 juni 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om tandvårdslagen (1985:125)

dels att 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 16 a §, samt närmast före

16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

14 §

2

Tandläkare under specialistutbildning enligt 4 kap. patientsäkerhets-

lagen (2010:659) ska förordnas för viss tid.

Tandläkare i vars arbetsuppgifter ingår att i väsentlig omfattning med-

verka i högskoleutbildning för tandläkarexamen, ska anställas för begränsad
tid, om regeringen föreskriver det.

Ledningen av tandvården

16 a §

Inom tandvården ska det finnas någon som svarar för verksamheten

(verksamhetschef). Verksamhetschefen får dock bestämma över diagnostik
eller vård och behandling av enskilda patienter endast om han eller hon har
tillräcklig kompetens och erfarenhet för detta.

Verksamhetschefen får uppdra åt sådana befattningshavare inom verk-

samheten som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra enskilda
ledningsuppgifter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.

2 Senaste lydelse 2006:175.

SFS 2010:663

Utkom från trycket
den 28 juni 2010

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Viktiga lagar inom hälso- och sjukvårdsrätten

Hälso- och sjukvårdslagen
Patientsäkerhetslagen
JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

JP Infonets hälso- och sjukvårdsrättsliga tjänster

Jobbar du med hälso- och sjukvårdsrätt som exemplevis verksamhetschef eller chefssjuksköterska? Eller kanske på ett privat vårdföretag eller inom elevhälsan? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterialet du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig tillgång till relevanta rättskällor och vägledande dokument som ger dig ett omfattande stöd. Se allt inom hälso- och sjukvårdsrätt.