SFS 1977:596

770596.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:596

Lag

Utkom från trycket

den 12 juli 1977

om ändring i lagen (1934:69) om erkännande och

verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade

utländska domar;

utfärdad den 30 juni 1977.

Enligt riksdagens besluf föreskrives att lagen (1934:69) om erkännande

och verkställighet av vissa, i anledning av konkurs meddelade utländska
domar skall ha nedan angivna lydelse.

Har domstol i Danmark, Finland, Island eller Norge meddelat dom

rörande rättshandlings ogiltighet eller återgång på grund av konkurs, som

inträffat i någon av nämnda stater eller här i riket, eller har i någon av
staterna förlikning i såda n fråga ingåtts inför förlikningskommission eller
domstol, skola i avseende å erkännande och verkställighet av domen eller

förlikningen lända till efterrättelse föreskrifterna i lagen (1977: 595) om er­

kännande och verkställighet av nordiska domar på privaträttens område.

Vad sålunda är stadgat äger dock ej tillämpning, där av konkursbeslutet

framgår, att gäldenären ej har hemvist i någon av staterna.

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, Lagen får sättas

i kraft i förhållan de till tv å eller tre av de länder som anges i lagen.

På regeringens vägnar

SVEN ROMANUS

Trygve Hellners

(Justitiedepartementet)

Prop. 1976/77:128, LU 30, rskr 348.

f/il

O

d'Ji

G3

a

ill

'•Q

S3

¬

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.