SFS 1996:764 Lag om företagsrekonstruktion

SFS 1996_764 Lag om företagsrekonstruktion

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om företagsrekonstruktion;

utfärdad den 13 juni 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

1 kap. Inledande bestämmelser

1 § En näringsidkare som har betalningssvårigheter kan, enligt bestäm-

melserna i denna lag, efter beslut av domstol få till stånd ett särskilt
förfarande för att rekonstruera sin verksamhet (företagsrekonstruktion).

2 § Under en företagsrekonstruktion skall en av rätten utsedd rekonstruk-
tör undersöka om den verksamhet som gäldenären bedriver kan fortsättas
helt eller delvis och i så fall hur detta kan ske samt om det finns förut-
sättningar för gäldenären att träffa en ekonomisk uppgörelse med sina
borgenärer (ackord). Rekonstruktören skall när han fullgör sitt uppdrag
verka för att borgenärernas intressen inte åsidosätts.

Av 3 kap. 1 § framgår att förhandling om offentligt ackord kan äga rum

under en företagsrekonstruktion.

3 § Bestämmelserna i denna lag om gäldenär gäller inte bankaktiebolag,
sparbank, medlemsbank, kreditmarknadsbolag, understödsförening, försäk-
ringsbolag, värdepappersbolag, clearingorganisation och Värdepapperscen-
tralen VPC Aktiebolag.

Bestämmelserna avser inte heller sådana gäldenärer i vars verksamhet

staten, en kommun, ett landsting, ett kommunalförbund, en församling

eller en kyrklig samfällighet har ett bestämmande inflytande.

2 kap. Företagsrekonstruktion i allmänhet

Ansökan om företagsrekonstruktion

1 § En ansökan om företagsrekonstruktion får göras av gäldenären eller

av en borgenär. Ansökan skall göras skriftligen hos den tingsrätt där

gäldenären bör svara i tvistemål som angår betalningsskyldighet i all-
mänhet. Ansökningshandlingen skall vara egenhändigt undertecknad av
sökanden eller sökandens ombud.

I ansökan skall sökanden ange och styrka de omständigheter som gör

rätten behörig, om de inte är kända.

2 § Har en ansökan om företagsrekonstruktion gjorts hos en tingsrätt som
inte är behörig, skall rätten genast sända handlingarna i ärendet till den
tingsrätt som enligt vad dessa visar är behörig och underrätta sökanden.

1

Prop. 1995/96:5 och 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279.

1207

SFS 1996:764
Utkom från trycket
den 28 juni 1996

background image

SFS 1996:764

Ansökan skall anses gjord, när handlingarna kom in till den förra
tingsrätten.

3 § En ansökan av gäldenären skall innehålla

1. en kortfattad redogörelse för gäldenärens ekonomi och orsakerna till

betalningssvårigheterna,

2. en borgenärsförteckning,
3. en redogörelse för hur gäldenären avser att verksamheten skall

bedrivas i fortsättningen och en uppgörelse nås med borgenärerna, och

4. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes

lämplighet för uppdraget.

4 § En ansökan av en borgenär skall innehålla

1. uppgift om borgenärens fordran på gäldenären,

2. upplysningar om gäldenärens betalningssvårigheter, och
3. ett förslag till rekonstruktör samt behövliga uppgifter om dennes

lämplighet för uppdraget.

5 § En ansökan skall avvisas, om den inte innehåller sådana uppgifter
som krävs enligt 1, 3 och 4 §§, och sökanden inte följer ett föreläggande
att avhjälpa bristen.

Förutsättningar för beslut om företagsrekonstruktion

6 § En förutsättning för att beslut om företagsrekonstruktion skall med-
delas är att det kan antas att gäldenären inte kan betala sina förfallna
skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.

Beslut om företagsrekonstruktion får inte meddelas, om det saknas

skälig anledning att anta att syftet med företagsrekonstruktionen kan
uppnås.

En ansökan av en borgenär får bifallas endast om gäldenären har

medgett ansökan.

Prövning av ansökan om företagsrekonstruktion

7 § Om gäldenärens ansökan tas upp, skall rätten genast pröva den, om
inte annat följer av 8 § andra stycket.

8 § Om en borgenärs ansökan tas upp, skall rätten sätta ut ett samman-
träde för prövning av ansökan. Sammanträdet skall hållas inom två veckor
från det att ansökan kom in till rätten. Om det finns särskilda skäl, får det
hållas senare, dock senast inom sex veckor.

Till sammanträdet skall parterna kallas. Gäldenären skall i kallelsen

föreläggas att senast vid sammanträdet yttra sig över ansökan. I kallelsen
skall även anges att sammanträdet kommer att ställas in, om gäldenären
före sammanträdet själv ansöker om företagsrekonstruktion eller skrift-
ligen medger borgenärens ansökan och rätten inte särskilt underrättar

1208

background image

1209

SFS 1996:764

honom om att sammanträdet ändå skall hållas. Parterna skall i kallelsen

upplysas om innehållet i 9 §.

Kallelserna skall delges parterna. Därvid får beträffande gäldenären

delgivning enligt 12-15 §§ delgivningslagen (1970:428) inte ske.

Gäldenären skall samtidigt med kallelsen delges de av borgenären in-

givna handlingarna.

9 § Om flera ansökningar som avser samme gäldenär är anhängiga sam-
tidigt och om en annan ansökan bifalls än den som kom in först, skall det
vad gäller frågor som är beroende av tiden för ansökan anses som om
beslutet om företagsrekonstruktion har grundats på den ansökan som kom
in först.

En borgenärs ansökan förfaller om

1. gäldenären skriftligen bestrider ansökan,

2. gäldenären eller borgenären uteblir från det sammanträde som avses

i 8 §, eller

3. gäldenären försätts i konkurs.
Om ansökan förfaller före sammanträdet skall rätten ställa in sam-

manträdet och underrätta parterna.

10 § Om en ansökan bifalls, skall rätten samtidigt utse en rekonstruktör.

Finns det särskilda skäl får fler än en rekonstruktör utses.

Rätten skall också bestämma tidpunkt för ett borgenärssammanträde

inför rätten. Sammanträdet skall äga rum inom tre veckor från beslutet
om företagsrekonstruktion eller den längre tid efter beslutet som är
oundgängligen nödvändig.

Rekonstruktören och dennes uppgifter

11 § En rekonstruktör skall ha den särskilda insikt och erfarenhet som
uppdraget kräver, ha borgenärernas förtroende samt även i övrigt vara
lämplig för uppdraget.

Den som är anställd vid domstol eller kronofogdemyndighet får inte

vara rekonstruktör.

En rekonstruktör som inte är lämplig eller av någon annan orsak bör

skiljas från uppdraget skall entledigas av rätten. Frågor om entledigande
tas upp på begäran av rekonstruktören, en borgenär eller gäldenären.

12 § Rekonstruktören skall när han fullgör de uppgifter som anges i

1 kap. 2 § undersöka gäldenärens ekonomiska ställning och i samråd med

gäldenären upprätta en plan som redovisar hur syftet med företags-
rekonstruktionen skall uppnås (rekonstruktionsplan). Planen skall tillställas
rätten och borgenärerna.

Rekonstruktören får anlita sakkunnigt biträde.
Att rekonstruktören får väcka talan om återvinning framgår av 3 kap.

6 § .

background image

SFS 1996:764

13 § Rekonstruktören skall inom en vecka från beslutet om företags-

rekonstruktion underrätta samtliga kända borgenärer om beslutet.

Till underrättelsen skall fogas

1. en preliminär förteckning över gäldenärens tillgångar och skulder,

2. gäldenärens senaste balansräkning och de ytterligare upplysningar

som behövs om hans ekonomiska ställning,

3. uppgift om orsakerna till betalningssvårigheterna och om hur

verksamheten kan rekonstrueras, och

4. upplysning om den tidpunkt för borgenärssammanträde som bestämts

enligt 10 § andra stycket.

Om antalet borgenärer med fordringar utan förmånsrätt är mycket stort,

får underrättelser till dessa borgenärer ersättas av ett tillkännagivande
genom kungörelse. En sådan kungörelse skall innehålla upplysning om
beslutet om företagsrekonstruktion och om tidpunkten för borgenärs-
sammanträdet.

Gäldenärens skyldigheter

14 § Gäldenären är skyldig att lämna rekonstruktören alla upplysningar

om sina ekonomiska förhållanden som är av betydelse för rekonstruk-
tionen av verksamheten.

Gäldenären skall följa rekonstruktörens anvisningar om hur verksam-

heten skall bedrivas.

15 § Gäldenären får inte utan rekonstruktörens samtycke

1. betala skulder som uppkommit före beslutet om företagsrekonstruk-

tion eller ställa säkerhet för sådana skulder,

2. åta sig nya förpliktelser, eller
3. överlåta, pantsätta eller upplåta annan rätt till egendom av väsentlig

betydelse för gäldenärens verksamhet.

Åsidosätter gäldenären vad som föreskrivs i första stycket inverkar

detta inte på rättshandlingens giltighet.

Rekonstruktören får samtycka till en betalning som avses i första

stycket 1 endast om det föreligger synnerliga skäl.

Borgenärsammanträde och borgenärskommitté

16 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna beredas tillfälle att

uttala sig i frågan om företagsrekonstruktionen bör fortsätta.

Om någon borgenär begär det, skall rätten vid sammanträdet bland

borgenärerna utse en borgenärskommitté. I kommittén får ingå högst tre

personer. Om gäldenären under det senast förflutna räkenskapsåret syssel-
satt i genomsnitt minst 25 arbetstagare, har de anställda rätt att därutöver

utse en representant i kommittén. Om det finns särskilda skäl får, rätten
utse ytterligare personer att ingå i borgenärskommittén.

Rekonstruktören skall i väsentliga frågor samråda med borgenärs-

kommittén, om inte något hindrar det.

1210

background image

SFS 1996:764

Exekutiva åtgärder under en företagsrekonstruktion

17 § Under den tid företagsrekonstruktionen pågår får utmätning eller

annan verkställighet enligt utsökningsbalken inte äga rum mot gäldenären.
Verkställighet får dock ske för fordran för vilken borgenären har hand-
panträtt eller retentionsrätt, eller för fordran som avser underhållsbidrag.
Handräckning enligt lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan
näringsidkare m.fl. får inte ske.

Under företagsrekonstruktionen får inte heller meddelas beslut om

kvarstad eller betalningssäkring.

18 § Om det finns särskilda skäl att befara att gäldenären vidtar eller

underlåter att vidta en viss åtgärd och därigenom sätter en borgenärs rätt
i fara, får rätten på borgenärens begäran besluta om lämplig åtgärd för att
säkerställa dennes rätt. Bestämmelserna i 17 § hindrar inte verkställighet

av ett sådant beslut.

19 § I 2 kap. 10 a § konkurslagen (1987:672) finns föreskrifter om en

borgenärs ansökan om att gäldenären skall försättas i konkurs under
pågående företagsrekonstruktion.

Gäldenärens avtal

20 § Har gäldenärens motpart före beslutet om företagsrekonstruktion fått
rätt att häva ett avtal på grund av inträffat eller befarat dröjsmål med be-
talning eller annan prestation, får motparten efter beslutet inte häva avtalet
på grund av dröjsmålet, om gäldenären med rekonstruktörens

samtycke inom skälig tid begär att det skall fullföljas. Gäldenären skall
på motpartens begäran inom skälig tid ge besked om avtalet skall full-
följas.

Skall ett avtal fullföljas enligt första stycket gäller följande.

1. Är tiden för motpartens fullgörelse inne, skall gäldenären på mot-

partens begäran fullgöra sina motsvarande prestationer eller, om anstånd
har medgetts beträffande vissa prestationer, ställa säkerhet för dem.

2. Är tiden för motpartens fullgörelse inte inne, har motparten rätt att

erhålla säkerhet för gäldenärens framtida prestationer i den mån det av
särskild anledning är nödvändigt för att skydda honom mot förlust.

Om gäldenären inte lämnar besked enligt första stycket andra meningen

eller inte fullgör sina skyldigheter enligt andra stycket, får motparten häva
avtalet.

Ett avtalsvillkor som inskränker gäldenärens rätt enligt första och andra

styckena är ogiltigt.

Om återtagande av vara som överlämnats till gäldenären sedan ansökan

gjorts om företagsrekonstruktion finns föreskrifter i 63 § fjärde stycket
köplagen (1990:931).

Vad som sägs i denna paragraf gäller inte för anställningsavtal.

1211

background image

SFS 1996:764

Kvittning

21 § Den som hade en fordran hos gäldenären när ansökan om företags-
rekonstruktion gjordes får, även om fordringen inte är förfallen till be-
talning, använda den till kvittning mot fordran som gäldenären då hade
mot honom. Detta gäller dock inte, om kvittning är utesluten på grund av
någon av fordringarnas beskaffenhet eller undantagen enligt vad som sägs
nedan.

Om en fordran mot gäldenären har förvärvats genom överlåtelse från

tredje man senare än tre månader före ansökan om företagsrekonstruktion,
får den inte användas till kvittning mot en fordran som gäldenären hade
när borgenären förvärvade sin fordran. I fråga om dödsbo räknas tiden
dock från ansökan om boets avträdande till förvaltning av boutrednings-
man, under förutsättning att en ansökan om företagsrekonstruktion följt
inom tre månader från det att en boutredningsman förordnats. Sådant
förbud gäller också, om en fordran mot gäldenären har förvärvats tidigare
genom sådant fång och borgenären då hade skälig anledning anta att
gäldenären var på obestånd.

En borgenär, som har satt sig i skuld till gäldenären under sådana

omständigheter att det är att jämställa med betalning med annat än sed-

vanliga betalningsmedel, får inte kvitta, i den mån sådan betalning hade
kunnat bli föremål för återvinning enligt 3 kap. 5-7 §§.

En fordran på ersättning som tillkommer en borgensman eller annan

med anledning av en förpliktelse som han infriat (regressfordran) anses
vid tillämpning av vad som sägs ovan ha förvärvats när hans förpliktelse
grundades.

Överlåter gäldenären sedan ansökan om företagsrekonstruktion gjorts

en fordran så att en borgenär därigenom förlorar rätt till kvittning, skall
han ersätta borgenären för detta.

3 kap. Offentligt ackord under företagsrekonstruktion

1 § Rätten kan i ett ärende om företagsrekonstruktion på begäran av

gäldenären besluta om förhandling om offentligt ackord (ackordsför-
handling).

Villkor för offentligt ackord

2 § Ett offentligt ackord får avse att fordringar som tillkommer de
borgenärer som enligt 3 § får delta i ackordsförhandlingen sätts ned och
betalas på närmare angivet sätt. Ackordet skall ge alla likaberättigade
borgenärer lika rätt och minst tjugofem procent av fordringarnas belopp,
om inte lägre ackordsprocent godkänns av samtliga kända borgenärer som
skulle omfattas av ackordet eller det finns särskilda skäl för lägre procent.
Föreskriven minsta utdelning skall betalas inom ett år efter det att
ackordet har fastställts, om inte samtliga nämnda borgenärer godkänner
längre betalningstid.

1212

background image

Utan hinder av första stycket får ett offentligt ackord innehålla villkor

att borgenärerna får full betalning intill visst belopp, om avvikelsen kan
anses skälig med hänsyn till omfattningen av boet och övriga omständig-
heter. En avvikelse till nackdel för viss borgenär får också äga rum, om
han har medgett det.

Ett ackord får även avse att gäldenären endast får anstånd med

betalningen eller annan särskild eftergift. Därvid tillämpas första och
andra styckena.

Borgenärer vid offentligt ackord

3 § I ackordsförhandling deltar endast borgenärer vilkas fordringar upp-
kommit före ansökan om företagsrekonstruktion. En borgenär som kan få

täckning för sin fordran genom kvittning eller vars fordran är förenad
med förmånsrätt deltar inte i förhandlingen. En borgenär som enligt
fordringsavtalet har rätt till betalning först efter övriga borgenärer, deltar
inte heller i förhandlingen om inte övriga borgenärer som deltar i
förhandlingen medger det.

Om en borgenär helt eller delvis avstår från kvittningsrätt eller förmåns-

rätt, deltar han i förhandlingen i motsvarande mån. Kan en borgenärs
fordran endast till viss del täckas genom kvittning eller understiger värdet
av den egendom i vilken en borgenär har särskild förmånsrätt hans
fordran, deltar han med återstående del av fordringen.

Innehåller ackordsförslaget en bestämmelse att borgenärer som inte har

förmånsrätt skall få full betalning intill ett visst belopp, skall deras
fordringar i ackordsförfarandet anses som förmånsberättigade i motsva-
rande mån.

En borgenär får delta i förhandlingen, även om hans fordran inte är

förfallen till betalning eller den är beroende av särskilt villkor.

Med borgenärer som har förmånsrätt likställs en borgenär som till

säkerhet för sin fordran har gjort förbehåll om återtaganderätt.

Borgenärsmajoritet vid offentligt ackord

4 § Ett ackordsförslag som ger minst femtio procent av fordringsbe-
loppen skall anses antaget av borgenärerna, om tre femtedelar av de
röstande har godtagit förslaget och deras fordringar uppgår till tre femte-
delar av de röstberättigande fordringarnas sammanlagda belopp. Är

ackordsprocenten lägre, skall ackordsförslaget anses antaget, om tre
fjärdedelar av de röstande har enats om förslaget och deras fordringar
uppgår till tre fjärdedelar av de röstberättigande fordringarnas samman-
lagda belopp.

1213

SFS 1996:764

background image

SFS 1996:764

Återvinning under företagsrekonstruktionen

5 § Sedan beslut meddelats om företagsrekonstruktion tillämpas be-
stämmelserna i konkurslagen (1987:672) om återvinning i konkurs, om
offentligt ackord fastställs.

Söks återvinning av förmånsrätt eller betalning som vunnits genom ut-

mätning, får rätten besluta att fortsatt verkställighet i utsökningsmålet tills
vidare inte får äga rum.

6 § Talan om återvinning väcks av rekonstruktören eller av en borgenär
vars fordran skulle omfattas av ett offentligt ackord. Talan skall väckas
före det borgenärssammanträde som avses i 13 § och får inte slutligt
prövas innan frågan om offentligt ackord har blivit avgjord. En borgenär
som vill väcka talan skall underrätta rekonstruktören. Om så inte har
skett, får hans talan inte tas upp till prövning.

Upphör företagsrekonstruktionen utan att offentligt ackord har kommit

till stånd och försätts inte gäldenären i konkurs efter ansökan som gjorts
inom tre veckor från det att företagsrekonstruktionen upphörde, skall den
väckta återvinningstalan avvisas.

7 § Vad som vinns genom återvinningstalan skall, sedan kärandens kost-
nader har ersatts, tillkomma de borgenärer som omfattas av det offentliga
ackordet. En svarande som med anledning av kärandens talan kan få en
fordran mot gäldenären deltar med fordringen i ackordsförhandlingen och
har rätt att avräkna den utdelning som tillkommer honom på vad han

annars skulle ha betalat.

Om det i återvinningsmålet påkallas av en borgenär som omfattas av

det offentliga ackordet eller av gäldenären, kan rätten föreskriva särskild
förvaltning av det som enligt första stycket skall tillkomma borgenärerna.
Egendom som har satts under sådan förvaltning får utmätas endast om
ackordet har förfallit.

Verkan av offentligt ackord

8 § Ett fastställt ackord är bindande för alla borgenärer, såväl kända som
okända, som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen.

En borgenär som enligt fordringsavtalet har rätt till betalning först efter

övriga borgenärer förlorar sin rätt till betalning av gäldenären, om inte
alla borgenärer som enligt 3 § hade rätt att delta i ackordsförhandlingen
tillgodoses fullt ut genom ackordet.

En borgenär med förmånsrätt i viss egendom är bunden av ackordet i

fråga om belopp som inte kan tas ut ur egendomen.

9 § En borgenär som har godkänt ett ackordsförslag förlorar inte genom
godkännandet sin rätt mot borgensmän eller andra som förutom gälde-
nären svarar för fordringen.

1214

background image

En begäran om ackordsförhandling

10 § En begäran om ackordsförhandling skall göras skriftligen. Skrivel-

sen skall innehålla ett ackordsförslag som anger hur mycket gäldenären
bjuder i betalning och när betalningen skall ske samt om säkerhet har
ställts för ackordet och vad den i så fall består av.

Till skrivelsen skall fogas en förteckning över boets tillgångar och

skulder som har upprättats av rekonstruktören enligt 14 § tidigast tre
månader innan ansökan om ackordsförhandling gjordes samt den senaste
balansräkningen.

11 § Till en begäran om ackordsförhandling skall även fogas

1. en berättelse av rekonstruktören som anger boets tillstånd och or-

sakerna till gäldenärens betalningssvårigheter och innehåller en översikt
över tillgångar och skulder, uppgift om den utdelning som kan påräknas
i en konkurs samt upplysning om egendom har frångått gäldenären under
sådana förhållanden att den kan bli föremål för återvinning, när det finns

skälig anledning anta att gäldenären har gjort sig skyldig till brott mot
sina borgenärer och i så fall grunden därför samt hur gäldenären har
fullgjort sin bokföringsskyldighet,

2. ett yttrande av rekonstruktören om huruvida han anser att ackordsför-

slaget bör antas av borgenärerna,

3. ett intyg av rekonstruktören att borgenärer som till antalet utgör

minst två femtedelar av de i bouppteckningen upptagna borgenärer vilkas
fordringar skulle omfattas av ackordet och som tillsammans innehar minst
två femtedelar av dessa fordringars sammanlagda belopp har förklarat sig
anse ackordet antagbart,

4. ett bevis att ackordsförslaget samt rekonstruktörens berättelse och

yttrande har sänts till alla borgenärer som tas upp i bouppteckningen,

5. förskott, med belopp som regeringen föreskriver, på kostnaden för

ackordsfrågans handläggning hos rätten samt av rätten godkänd säkerhet
för vad som inte täcks av förskottet.

De handlingar och uppgifter som anges i första stycket och i 10 §

behöver inte ges in, i den mån de redan har tillställts rätten och borgenä-
rerna i ärendet.

12 § En begäran om ackordsförhandling skall avvisas, om den inte

uppfyller de krav som anges i 10 och 11 §§ och gäldenären inte följer ett
föreläggande att avhjälpa bristen.

Beslut om ackordsförhandling

13 § Om begäran om ackordsförhandling tas upp, skall rätten genast

meddela beslut om ackordsförhandling. Samtidigt skall rätten

1. bestämma tidpunkt för ett sammanträde med borgenärerna inför

rätten,

2. kalla gäldenären, rekonstruktören och borgenärerna till sammanträdet,

och

1215

SFS 1996:764

background image

SFS 1996:764

3. kungöra beslutet i Post- och Inrikes Tidningar och i övrigt på det sätt

som regeringen föreskriver.

Bouppteckning

14 § I den bouppteckning som avses i 10 § andra stycket skall till-

gångarna tas upp till noggrant uppskattade värden. Om möjligt skall även
lämnas specificerad uppgift om de värden som i bokföringshandlingarna
har åsatts tillgångarna eller, när sådan värdering inte har gjorts, om an-
skaffningskostnaden. Bouppteckningen skall vidare innehålla uppgift om
varje borgenärs namn och postadress.

Ränta på en borgenärs fordran skall inte beräknas längre än till dagen

för ansökan om företagsrekonstruktion. Fordran i utländskt myntslag skall
beräknas efter den kurs som gällde nämnda dag.

Har en borgenär förmånsrätt, skall det anges jämte grunden till det.
Förekommer anmärkning mot fordran eller bedöms värdet av egendom,

vari en borgenär har särskild förmånsrätt, understiga hans fordran, skall
det anges.

Senare anmälda fordringar

15 § Vill någon delta i ackordsförhandlingen med en fordran som inte

har upptagits i bouppteckningen och inte heller senare blivit känd, bör han
skriftligen anmäla fordringen hos rekonstruktören senast en vecka före det
borgenärssammanträde som avses i 13 §. Anmäls en fordran senare, får
det inte föranleda att borgenärernas prövning av ackordsförslaget skjuts
upp.

Anmärkningar mot fordran som omfattas av ackordet

16 § Om gäldenären eller en borgenär vill framställa anmärkning mot en

fordran som skulle omfattas av ackordet, skall han göra det skriftligen hos

rekonstruktören i så god tid som möjligt och i vart fall före omröstningen
vid borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen.

Finner rekonstruktören anledning till anmärkning mot en fordran som

skulle omfattas av ackordet eller framställer gäldenären eller en borgenär
sådan anmärkning hos rekonstruktören, skall denne skyndsamt underrätta
den borgenär vars fordran avses med anmärkningen. Detsamma gäller, när
värdet av egendom vari borgenär har särskild förmånsrätt bedöms
understiga fordringen.

Borgenärssammanträde

17 § Borgenärssammanträdet under ackordsförhandlingen skall hållas

tidigast tre och senast fem veckor efter beslutet om denna.

1216

background image

Gäldenären bör inställa sig personligen vid borgenärssammanträdet. Han

skall därvid lämna rätten, rekonstruktören och borgenärerna de upp-

lysningar om boet som de begär. Kan gäldenären inte infinna sig per-
sonligen, bör han ställa ombud. Har edgång begärts enligt 18 §, skall

gäldenären inställa sig personligen, såvida denne inte redan har avlagt
eden inför någon annan tingsrätt.

Rekonstruktören skall tillhandahålla en förteckning över de borgenärer

som har rätt att delta i omröstning i ackordsfrågan, med uppgift om de
fordringsbelopp för vilka rösträtt får utövas. I förteckningen skall även
antecknas anmärkning som har framställts mot en borgenärs fordran.

18 § På begäran av en borgenär skall gäldenären vid borgenärssam-

manträdet avlägga bouppteckningsed. Han skall därvid göra de tillägg till
eller ändringar i bouppteckningen som han anser behövas och med ed
betyga att bouppteckningen med gjorda tillägg eller ändringar är riktig,
så att det inte enligt hans vetskap har oriktigt utelämnats eller upptagits
någon tillgång eller skuld.

Är gäldenären en juridisk person och finns flera ställföreträdare,

behöver bouppteckningsed inte avläggas av en sådan ställföreträdare vars

edgång måste antas sakna betydelse för utredningen av gäldenärens
ekonomiska ställning.

När det finns anledning till det, får rätten besluta att gäldenären skall

avlägga eden inför någon annan tingsrätt. Är gäldenären sjuk, får eden
avläggas där han vistas.

Vägrar gäldenären att avlägga ed, förfaller beslutet om ackordsför-

handling, om det inte finns synnerliga skäl för att ackordsförhandlingen
skall fortsättas.

19 § Om både en borgenär och en borgensman eller någon annan som

förutom gäldenären ansvarar för borgenärens fordran vill rösta för denna,
har de tillsammans en röst, vilken beräknas efter borgenärens fordran.
Kan de inte enas, gäller borgenärens mening, om inte de andra löser ut
honom eller ställer betryggande säkerhet för fordringen.

20 § Vid borgenärssammanträdet skall borgenärerna rösta om ackordsför-
slaget.

En anmärkning som har framställts mot en fordran utgör inte hinder

mot att borgenären deltar med fordringen i omröstningen. Är utgången av
omröstningen beroende av om fordringen skall beaktas eller inte, skall
rätten vid sammanträdet utreda tvistefrågan och söka åstadkomma en
förlikning. De närvarande får med bindande verkan för dem som har
uteblivit medge att en anmärkning förfaller eller inskränks eller uppdra åt
rekonstruktören att ingå förlikning med borgenären. Kan förlikning inte
träffas, skall frågan handläggas enligt vad som sägs i 23 § första stycket
för bestämmande av omröstningens utgång.

En förlikning angående framställd anmärkning får inte ingås i annan

ordning än som anges i andra stycket utan samtycke av alla vilkas rätt är
beroende av förlikningen.

Vid omröstning tillämpas 14 § andra stycket.

3 9 - S F S 1996

1217

SFS 1996:764

background image

SFS 1996:764

21 § Gäldenären får inte återta eller ändra ackordsförslaget utan med-
givande av rätten. Yrkande härom skall framställas senast vid borgenärs-
sammanträdet innan omröstning sker.

Har ändring av ackordsförslaget medgetts, får prövningen av förslaget

skjutas upp till fortsatt sammanträde inom tre veckor. Om ändringen inte
medför att förslaget blir sämre för borgenärerna, får prövningen dock
skjutas upp endast om det finns särskilda skäl.

22 § Om rätten i annat fall än som avses i 21 § andra stycket finner att
det finns särskilda skäl för att skjuta upp borgenärernas prövning av
ackordsförslaget, får rätten besluta om uppskov till fortsatt sammanträde
inom tre veckor.

Fastställelse av offentligt ackord

23 § Har ackordsförslaget antagits vid borgenärssammanträdet men finns
det enligt 25 § anledning att inte fastställa ackordet, skall ackordsfrågan
prövas av rätten vid en förhandling. Detsamma gäller, om det vid

sammanträdet inte kan avgöras om förslaget har antagits eller förkastats
av borgenärerna.

Om ackordsfrågan inte skall prövas vid en förhandling, skall rätten

fastställa ackordet.

Beslut i ackordsfrågan skall meddelas inom en vecka efter förhand-

lingen, om inte längre tid är nödvändig på grund av särskilda omständig-
heter.

24 § Är utgången av omröstningen över ackordsförslaget beroende av om
kvarstående anmärkningar godkänns eller inte och finns det i övrigt skäl
att fastställa ackordet, skall rätten först pröva anmärkningarna eller så
många av dem att utgången av omröstningen blir densamma, vare sig
övriga anmärkningar godkänns eller inte.

25 § Ett ackord får inte fastställas om

1. ärendet inte har handlagts på föreskrivet sätt och felet kan ha inver-

kat på ackordsfrågans utgång,

2. ackordet inte uppfyller villkoren i 2 §,
3. det finns skälig anledning anta att gäldenären i hemlighet har gynnat

någon borgenär för att inverka på ackordsfrågan eller att något annat svek
har ägt rum vid ackordet eller

4. ackordet uppenbart är till skada för borgenärerna.

Även om första stycket inte är tillämpligt, får rätten efter omständig-

heterna vägra att fastställa ackordet, om en borgenär eller en borgensman
eller någon annan som förutom gäldenären svarar för fordringen har
bestritt fastställelse på grund av att det inte finns betryggande säkerhet för
ackordets fullgörande, att ackordet är till skada för borgenärerna eller att

ackordet av någon annan särskild anledning inte bör medges.

Vägras fastställelse enligt första stycket 1 och är förslaget inte förkastat

1218

background image

av borgenärerna eller förfallet, skall borgenärerna på nytt pröva ackords-
förslaget och ett sammanträde sättas ut för detta.

Tillsyn

26 § På begäran av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan
rätten, om det finns skäl till det, förordna rekonstruktören eller någon
annan lämplig person att utöva tillsyn över att gäldenären fullgör sina
åtaganden enligt ackordet. Om det behövs, skall även en ersättare för till-
synsmannen förordnas.

Gäldenären skall ge tillsynsmannen de uppgifter som denne begär och

följa de anvisningar som tillsynsmannen lämnar.

I fråga om entledigande av tillsynsman tillämpas bestämmelserna om

entledigande av rekonstruktör i 2 kap. 11 § tredje stycket.

Förverkande av offentligt ackord

27 § På ansökan av en borgenär vars fordran omfattas av ackordet kan
rätten förklara att den eftergift som genom ackordet har medgetts gälde-
nären har förfallit, om gäldenären har

1. gjort sig skyldig till oredlighet mot borgenärer eller i hemlighet har

gynnat någon borgenär för att inverka på ackordsfrågans avgörande,

2. åsidosatt vad som åligger honom enligt 26 § andra stycket eller
3. på något annat sätt uppenbart försummat sina åtaganden enligt

ackordet.

Förlikning är inte tillåten i en fråga som avses i första stycket.
Även om den eftergift som har medgetts gäldenären förklarats förfallen,

får borgenärerna göra ackordet i övrigt gällande mot gäldenären eller mot
den som har gått i borgen för ackordet.

4 kap. Övriga bestämmelser

Handläggningen av ärenden om företags rekonstruktion

1 § Om inte annat föreskrivs, gäller lagen (1996:242) om domstolsären-

den för rättens handläggning enligt denna lag.

2 § En sådan förhandling som avses i 3 kap. 23 § första stycket skall äga
rum så snart som möjligt. Om rekonstruktören, gäldenären eller en
borgenär uteblir från förhandlingen, hindrar det inte att ackordsfrågan
prövas och avgörs.

3 § Bevis eller fullmakt som visar att den som i egenskap av ställföreträ-
dare eller ombud företräder en borgenär är behörig behöver visas upp
endast om det finns särskilda skäl.

1219

SFS 1996:764

background image

1220

SFS 1996:764

Kostnader för företagsrekonstruktionen

4 § Rekonstruktören har rätt till ersättning för arbete och för de utlägg
som uppdraget har krävt. Arvodet får inte bestämmas till ett högre belopp
än som med hänsyn till det arbete som uppdraget har krävt, den omsorg
och skicklighet varmed det har utförts samt näringsverksamhetens
omfattning kan anses utgöra skälig ersättning för uppdraget.

Rekonstruktörens rätt till ersättning skall, på begäran av rekonstruktören

eller gäldenären, prövas av rätten. Så länge ett ackord inte fullgjorts får
också en borgenär vars fordran omfattas av ackordet begära en
sådan prövning.

5 § I fråga om ersättning till en tillsynsman tillämpas bestämmelserna i

4 § .

6 § Kostnaderna för handläggningen hos rätten liksom de ersättningar
som avses i 4 och 5 §§ skall betalas av gäldenären.

Företagsrekonstruktionens upphörande

7 § Rätten skall besluta att företagsrekonstruktionen skall upphöra, om

1. sådana åtgärder vidtagits att syftet med företagsrekonstruktionen kan

anses uppnått,

2. gäldenären begär det och beslut om ackordsförhandling inte har med-

delats,

3. gäldenären utan laga förfall uteblir från det borgenärssammanträde

som anges i 2 kap. 10 § andra stycket,

4. rekonstruktören eller en borgenär begär det och syftet med före-

tagsrekonstruktionen inte kan antas bli uppnått, eller

5. det i annat fall finns särskilda skäl för att företagsrekonstruktionen

bör upphöra.

Om gäldenären försätts i konkurs upphör företagsrekonstruktionen.

8 § I annat fall än som avses i 7 § skall rätten, när tre månader förflutit
från dagen för beslutet om företagsrekonstruktion, besluta att företags-
rekonstruktionen skall upphöra.

Om det finns särskilda skäl kan dock rätten, efter begäran av gäldenä-

ren inom den i första stycket angivna tiden, medge att företagsrekon-
struktionen får pågå under ytterligare högst tre månader. Om det finns
synnerliga skäl, kan rätten under motsvarande förutsättning förlänga tiden
med ytterligare högst tre månader i taget. Företagsrekonstruktionen får
dock inte pågå under längre tid än sammanlagt ett år, om inte ackordsför-
handling har beslutats.

9 § Innan rätten fattar beslut enligt 7 § första stycket eller 8 § andra

stycket skall gäldenären, rekonstruktören och de borgenärer som infunnit
sig till borgenärssammanträde som avses i 2 kap. 10 § andra stycket ges
tillfälle att yttra sig. Om en borgenärskommitté har utsetts, skall även de
som ingår i denna ges tillfälle att yttra sig.

background image

Överklagande m.m.

10 § Beslut om företagsrekonstruktion och om ackordsförhandling samt
beslut att företagsrekonstruktionen skall upphöra skall tillämpas omedel-
bart, om inte annat bestämts av rätten. Detsamma gäller beslut att utse

eller entlediga rekonstruktör.

11 § Rättens beslut enligt denna lag får överklagas för sig. Detta gäller

dock inte beslut i en fråga som avses i 3 kap. 21 § första stycket eller
24 § eller beträffande sådan ny prövning som avses i 3 kap. 25 § tredje
stycket.

I fråga om beslut om ackordsförhandling räknas klagotiden från den dag

då kungörelsen om beslutet var införd i Post- och Inrikes Tidningar.

Skadestånd

12 § Om en borgenärs ansökan om företagsrekonstruktion inte bifalls och

om borgenären när han gav in sin ansökan saknade skälig anledning anta
att gäldenären hade sådana betalningssvårigheter som avses i 2 kap. 6 §
första stycket, skall borgenären ersätta gäldenären den skada som skäligen
kan anses ha orsakats denne genom ansökningen och dess handläggning.

Talan om skadestånd enligt första stycket skall väckas vid den tingsrätt

där ärendet om företagsrekonstruktion är eller har varit anhängigt.

Straff m.m.

13 § En borgenär som för sin röst vid ett borgenärssammanträde enligt

3 kap. har betingat sig någon särskild förmån av gäldenären döms till
böter eller fängelse i högst ett år.

14 § Åtal mot en gäldenär för brott mot borgenärer och åtal mot en bor-

genär för brott som avses i 13 § får väckas vid den tingsrätt där ärendet
om företagsrekonstruktion är eller har varit anhängigt.

SFS 1996:764

1221

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 1996, då ackordslagen

(1970:847) skall upphöra att gälla.

2. När god man har förordnats enligt ackordslagen (1970:847) före

ikraftträdandet, gäller dock ackordslagen i stället för denna lag.

På regeringens vägnar

GÖRAN PERSSON

LAILA FREIVALDS

(Justitiedepartementet)

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.