SFS 2006:671 Lag med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten

060671.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med anledning av inrättande av
Kronofogdemyndigheten;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 § Det som är föreskrivet i eller annars följer av en lag eller annan författ-
ning beträffande kronofogdemyndighet, kronofogdemyndigheten, krono-
fogdemyndigheter, kronofogdemyndighet i viss region eller exekutions-
väsendet skall från och med den 1 juli 2006 i stället tillämpas på Krono-
fogdemyndigheten.

2 § Mål och ärenden som enligt lag eller annan författning handläggs av en
kronofogdemyndighet skall från och med den 1 juli 2006 handläggas av
Kronofogdemyndigheten.

En ansökan eller annan handling eller uppgift som en viss dag har lämnats

till en kronofogdemyndighet skall samma dag anses ha kommit in till Kro-
nofogdemyndigheten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

PÄR NUDER
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:671

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

JP Infonets insolvensrättsliga tjänster

Arbetar du med insolvensrätt? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom insolvensrätt.