141419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 27 november 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om rättegångsbalken

dels att 27 kap. 2, 18, 19, 20 a, 21, 21 a, 22, 23, 23 a, 24, 26, 28, 31, 32 och

33 §§ samt rubriken till 27 kap. ska ha följande lydelse,

dels att det i balken ska införas fem nya paragrafer, 27 kap. 9 a, 20 d, 20 e,

25 a och 34 §§ samt närmast före 27 kap. 18 § en ny rubrik av följande
lydelse,

dels att närmast före 27 kap. 1 § ska införas en ny rubrik som ska lyda

”Beslag m.m.”

27 kap. Om beslag och hemliga tvångsmedel

2 §

2

En skriftlig handling får inte tas i beslag om

1. den kan antas innehålla uppgifter som en befattningshavare eller någon

annan som avses i 36 kap. 5 § inte får höras som vittne om, och

2. handlingen innehas av honom eller henne eller av den som tystnadsplik-

ten gäller till förmån för.

Ett skriftligt meddelande mellan den misstänkte och en närstående som av-

ses i 36 kap. 3 §, eller mellan sådana närstående inbördes, får tas i beslag hos
den misstänkte eller en närstående endast vid en förundersökning om

1. ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

5. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befattning

med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olov-
lig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot per-
son enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § brottsbalken,

6. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag
av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat
för en främmande makts räkning,

1 Prop. 2013/14:237, bet. 2014/15:JuU2, rskr. 2014/15:22.

2 Senaste lydelse 1964:166.

SFS 2014:1419

Utkom från trycket
den 9 december 2014

background image

2

SFS 2014:1419

7. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, brott

enligt 3 § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig
brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff för offent-
lig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan
särskilt allvarlig brottslighet, eller

8. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 2–7, om en

sådan gärning är belagd med straff.

Ett beslut enligt andra stycket 2–8 får meddelas endast av rätten eller åkla-

garen.

Om åklagaren har beslutat om beslag enligt tredje stycket, ska han eller hon

utan dröjsmål anmäla åtgärden hos rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden
anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns
skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

9 a §

Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsentlig

betydelse för utredningen att inhämta rättens förordnande enligt 9 §, får ett
sådant förordnande beslutas av åklagaren. När en försändelse har hållits kvar
på grund av åklagarens förordnande, ska befordringsföretaget utan dröjsmål
anmäla detta till åklagaren. Åklagaren ska omedelbart pröva om försändelsen
ska tas i beslag.

Om åklagaren har beslutat ett förordnande enligt första stycket, ska han

eller hon utan dröjsmål skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skä-
len för åtgärden anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner
att det inte finns skäl för åtgärden, ska den upphäva förordnandet.

Om ett förordnande om att hålla kvar en försändelse har upphört att gälla

innan rätten har prövat ett ärende enligt andra stycket, ska åklagaren anmäla
åtgärden till Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Hemliga tvångsmedel

18 §

3

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation innebär att medde-

landen, som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller har överförts
till eller från ett telefonnummer eller annan adress, i hemlighet avlyssnas eller
tas upp genom ett tekniskt hjälpmedel för återgivning av innehållet i medde-
landet.

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får användas vid en för-

undersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. brott som avses i 2 § andra stycket 2–7,
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om en

sådan gärning är belagd med straff eller

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i två år.

Ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation ger också

rätt att vidta åtgärder som anges i 19 §.

19 §

4

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation innebär att upp-

gifter i hemlighet hämtas in om

3 Senaste lydelse 2012:281.

4 Senaste lydelse 2012:281.

background image

3

SFS 2014:1419

1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät överförs eller

har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,

2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett

visst geografiskt område, eller

3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrust-

ning finns eller har funnits.

Genom hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får sådana

meddelanden som avses i första stycket 1 även hindras från att nå fram.

Hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får användas vid en

förundersökning om

1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i sex

månader,

2. dataintrång enligt 4 kap. 9 c § brottsbalken, barnpornografibrott enligt

16 kap. 10 a § brottsbalken som inte är att anse som ringa, narkotikabrott
enligt 1 § narkotikastrafflagen (1968:64), narkotikasmuggling enligt 6 § för-
sta stycket lagen (2000:1225) om straff för smuggling,

3. brott som avses i 2 § andra stycket 2–7, eller
4. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–3, om en

sådan gärning är belagd med straff.

I fall som avses i 20 § andra stycket får hemlig övervakning av elektronisk

kommunikation dock användas endast vid en förundersökning som avser
brott som kan leda till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation
enligt 18 § andra stycket.

20 a §

5

Hemlig kameraövervakning innebär att fjärrstyrda TV-kameror,

andra optisk-elektroniska instrument eller därmed jämförbara utrustningar
används för optisk personövervakning vid förundersökning i brottmål, utan
att upplysning om övervakningen lämnas.

Hemlig kameraövervakning får användas vid en förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år,
2. brott som avses i 2 § andra stycket 2–7,
3. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1 eller 2, om en

sådan gärning är belagd med straff, eller

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i två år.

20 d §

Med hemlig rumsavlyssning avses avlyssning eller upptagning som

1. görs i hemlighet och med ett tekniskt hjälpmedel som är avsett att återge

ljud, och

2. avser tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid samman-

träden eller andra sammankomster som allmänheten inte har tillträde till.

Hemlig rumsavlyssning får användas vid en förundersökning om
1. brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i fyra

år,

2. spioneri enligt 19 kap. 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-

heter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av
eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för

5 Senaste lydelse 2008:855.

background image

4

SFS 2014:1419

en främmande makts räkning och det kan antas att brottet inte leder till endast
böter,

4. annat brott om det med hänsyn till omständigheterna kan antas att brot-

tets straffvärde överstiger fängelse i fyra år och det är fråga om

a) människohandel enligt 4 kap. 1 a § brottsbalken,
b) våldtäkt enligt 6 kap. 1 § första eller andra stycket brottsbalken,
c) grovt sexuellt tvång enligt 6 kap. 2 § tredje stycket brottsbalken,
d) våldtäkt mot barn enligt 6 kap. 4 § första eller andra stycket brottsbal-

ken,

e) grovt sexuellt övergrepp mot barn enligt 6 kap. 6 § andra stycket brotts-

balken,

f) grovt utnyttjande av barn för sexuell posering enligt 6 kap. 8 § tredje

stycket brottsbalken,

g) grovt koppleri enligt 6 kap. 12 § tredje stycket brottsbalken,
h) utpressning, grovt brott, enligt 9 kap. 4 § andra stycket brottsbalken,
i) grovt barnpornografibrott enligt 16 kap. 10 a § femte stycket brottsbal-

ken,

j) övergrepp i rättssak, grovt brott, enligt 17 kap. 10 § tredje stycket brotts-

balken,

k) grovt narkotikabrott enligt 3 § narkotikastrafflagen (1968:64), eller
l) grov narkotikasmuggling enligt 6 § tredje stycket lagen (2000:1225) om

straff för smuggling,

5. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 1–3, om en

sådan gärning är belagd med straff,

6. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 4, om en sådan

gärning är belagd med straff och det med hänsyn till omständigheterna kan
antas att gärningens straffvärde överstiger fängelse i fyra år.

20 e §

Hemlig rumsavlyssning får användas endast om någon är skäligen

misstänkt för ett brott som avses i 20 d § och åtgärden är av synnerlig vikt för
utredningen.

Åtgärden får avse endast en plats där det finns särskild anledning att anta

att den misstänkte kommer att uppehålla sig. Avser åtgärden någon annan
stadigvarande bostad än den misstänktes, får hemlig rumsavlyssning använ-
das endast om det finns synnerlig anledning att anta att den misstänkte kom-
mer att uppehålla sig där.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse
1. en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas

för verksamhet som tystnadsplikt gäller för enligt 3 kap. 3 § tryckfrihetsför-
ordningen eller 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,

2. en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas

för verksamhet som bedrivs av advokater, läkare, tandläkare, barnmorskor,
sjuksköterskor, psykologer, psykoterapeuter eller familjerådgivare enligt
socialtjänstlagen (2001:453), eller

3. en plats som stadigvarande används eller är särskilt avsedd att användas

av präster inom trossamfund eller av dem som har motsvarande ställning
inom sådana samfund, för bikt eller enskild själavård.

background image

5

SFS 2014:1419

21 §

6

Frågor om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig

övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning prövas av rätten på ansökan av åklagaren.

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det anges vilken tid

tillståndet avser. Tiden får inte bestämmas längre än nödvändigt. När det gäl-
ler tid som infaller efter beslutet får tiden inte överstiga en månad från dagen
för beslutet.

I ett tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska det anges vilket tele-
fonnummer eller annan adress, vilken elektronisk kommunikationsutrustning
eller vilket geografiskt område tillståndet avser. Det ska vidare särskilt anges
om åtgärden får verkställas utanför allmänt tillgängliga elektroniska kommu-
nikationsnät.

I ett tillstånd till hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning

ska det anges vilken plats tillståndet gäller. Om tillståndet är förenat med ett
särskilt tillstånd enligt 25 a § att få tillträde till en plats för att installera tek-
niska hjälpmedel, ska det anges särskilt i beslutet.

I ett beslut att tillåta hemlig rumsavlyssning ska det också anges vem som

är skäligen misstänkt för brottet.

I ett beslut att tillåta åtgärder enligt första stycket ska det, när det finns skäl

till detta, också i övrigt anges villkor för att tillgodose intresset av att enskil-
das personliga integritet inte kränks i onödan.

21 a §

7

Om det kan befaras att det skulle medföra en fördröjning av väsent-

lig betydelse för utredningen att inhämta rättens tillstånd till hemlig avlyss-
ning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation eller hemlig kameraövervakning, får tillstånd till åtgärden ges av
åklagaren i avvaktan på rättens beslut.

Om åklagaren har gett ett sådant tillstånd, ska han eller hon utan dröjsmål

skriftligt anmäla beslutet till rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden anges.
Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns skäl
för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

Om åklagarens beslut har verkställts innan rätten gjort en prövning som

avses i andra stycket, ska rätten pröva om det funnits skäl för åtgärden. Om
rätten finner att det saknats sådana skäl, får de inhämtade uppgifterna inte
användas i en brottsutredning till nackdel för den som har omfattats av avlyss-
ningen eller övervakningen, eller för någon annan som uppgifterna avser.

22 §

8

Hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation får inte avse tele-

fonsamtal eller andra meddelanden där någon som yttrar sig, på grund av be-
stämmelserna i 36 kap. 5 § andra–sjätte styckena, inte skulle ha kunnat höras
som vittne om det som har sagts eller på annat sätt kommit fram. Om det
under avlyssningen kommer fram att det är fråga om ett sådant samtal eller
meddelande, ska avlyssningen omedelbart avbrytas.

Hemlig rumsavlyssning får inte avse samtal eller annat tal där någon som

angetts i första stycket talar. Om det under rumsavlyssningen kommer fram

6 Senaste lydelse 2012:281.

7 Senaste lydelse 2012:281.

8 Senaste lydelse 2012:281.

background image

6

SFS 2014:1419

att det är fråga om ett sådant samtal eller tal, ska avlyssningen omedelbart av-
brytas.

Upptagningar och uppteckningar ska omedelbart förstöras i de delar som

de omfattas av förbud enligt första eller andra stycket.

23 §

9

Om det inte längre finns skäl för ett beslut om hemlig avlyssning av

elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunika-
tion, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning, ska åklagaren
eller rätten omedelbart upphäva beslutet.

23 a §

10

Om det vid hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hem-

lig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig kameraövervak-
ning har kommit fram uppgifter om ett annat brott än det som har legat till
grund för beslutet om avlyssning eller övervakning, får uppgifterna användas
för att utreda brottet. Förundersökning eller motsvarande utredning om brottet
får dock inledas på grund av dessa uppgifter endast om

1. det är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver för brottet och det kan

antas att brottet inte leder till endast böter, eller

2. det finns särskilda skäl.
Om det vid hemlig rumsavlyssning har kommit fram uppgifter om ett annat

brott än det som har legat till grund för beslutet om hemlig rumsavlyssning,
får uppgifterna användas för att utreda brottet endast om det är fråga om

1. brott som anges i 20 d §, eller
2. annat brott, om det är föreskrivet fängelse i tre år eller däröver för brot-

tet.

Om det har kommit fram uppgifter om förestående brott, får uppgifterna

användas för att förhindra brott.

24 §

11

En upptagning eller uppteckning som har gjorts vid hemlig avlyss-

ning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kom-
munikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning ska
granskas snarast möjligt. I fråga om sådan granskning tillämpas 12 § första
stycket.

Upptagningar och uppteckningar som avses i första stycket ska, i de delar

de är av betydelse från brottsutredningssynpunkt, bevaras till dess förunder-
sökningen har lagts ned eller avslutats eller, om åtal väckts, målet har avgjorts
slutligt. I de delar som upptagningarna och uppteckningarna är av betydelse
för att förhindra förestående brott ska de bevaras så länge det behövs för att
förhindra brott. De ska därefter förstöras.

Trots andra stycket får brottsutredande myndigheter behandla uppgifter

från upptagningar och uppteckningar i enlighet med vad som är särskilt före-
skrivet i lag. Uppgifter från hemlig rumsavlyssning får dock behandlas endast
om de rör förestående brott eller brott som avses i 23 a § andra stycket.

25 a §

Vid hemlig rumsavlyssning får den verkställande myndigheten, efter

särskilt tillstånd, i hemlighet skaffa sig tillträde till och installera tekniska
hjälpmedel på en plats som annars skyddas mot intrång. Ett sådant tillstånd

9 Senaste lydelse 2012:281.

10 Senaste lydelse 2012:281.

11 Senaste lydelse 2012:281. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

7

SFS 2014:1419

får avse endast den plats som ska avlyssnas eller, om det finns särskilda skäl,
en plats som direkt angränsar till den platsen. Ett tillstånd att skaffa sig till-
träde till en sådan angränsande plats får dock inte avse någon annan stadig-
varande bostad än den misstänktes.

Om en plats ska bli föremål för både hemlig rumsavlyssning och hemlig

kameraövervakning, får ett särskilt tillstånd enligt första stycket meddelas
även för kameraövervakningen. Detta får dock inte avse tillträde för installa-
tion av tekniska hjälpmedel i någons stadigvarande bostad.

Om ett tillstånd enligt första eller andra stycket avser ett fordon, får den

verkställande myndigheten, om det behövs, tillfälligt flytta fordonet i sam-
band med tillträdet.

Om ett tekniskt hjälpmedel har installerats med stöd av ett tillstånd enligt

första eller andra stycket, ska hjälpmedlet tas bort eller göras obrukbart så
snart som möjligt efter det att tiden för tillståndet har gått ut eller tillståndet
har upphävts.

När ett beslut om hemlig rumsavlyssning eller hemlig kameraövervakning

verkställs får olägenhet eller skada inte förorsakas utöver vad som är absolut
nödvändigt.

Offentligt ombud

26 §

12

Offentliga ombud ska bevaka enskildas integritetsintressen i ärenden

hos domstol om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig
kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning.

Ett offentligt ombud har rätt att ta del av det som förekommer i ärendet,

yttra sig i ärendet och överklaga rättens beslut.

28 §

13

När en ansökan eller anmälan om hemlig avlyssning av elektronisk

kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning har
kommit in till rätten, ska rätten så snart som möjligt utse ett offentligt ombud
i ärendet och hålla ett sammanträde. Vid sammanträdet ska åklagaren och det
offentliga ombudet närvara.

Ett uppdrag som offentligt ombud gäller även i högre rätt.

Underrättelse till enskild

31 §

14

Den som är eller har varit misstänkt för brott ska, om inte annat följer

av 33 §, underrättas om sådan hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-
tion, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver-
vakning eller hemlig rumsavlyssning som han eller hon har utsatts för.

Om avlyssning eller övervakning av elektronisk kommunikation har avsett

ett telefonnummer eller annan adress eller en viss elektronisk kommunika-
tionsutrustning som innehas av någon annan än den misstänkte, ska även
innehavaren underrättas. Detta gäller dock inte om annat följer av 33 § eller
inhämtning har skett med stöd av 20 § andra stycket och integritetsintrånget
för den enskilde kan antas vara ringa.

12 Senaste lydelse 2012:281.

13 Senaste lydelse 2012:281. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

14 Senaste lydelse 2012:281.

background image

8

SFS 2014:1419

Om kameraövervakning eller rumsavlyssning har avsett en plats som inne-

has av någon annan än den misstänkte och som allmänheten inte har tillträde
till, ska även innehavaren av platsen underrättas om inte annat följer av 33 §.

En underrättelse ska lämnas så snart det kan ske utan men för utredningen,

dock senast en månad efter det att förundersökningen avslutades.

En underrättelse behöver inte lämnas till den som redan enligt 23 kap. 18 §

eller på annat sätt har fått del av eller tillgång till uppgifterna. En underrättelse
behöver inte heller lämnas, om den med hänsyn till omständigheterna uppen-
bart är utan betydelse.

32 §

15

En underrättelse enligt 31 § ska innehålla uppgifter om vilket tvångs-

medel som har använts och när det har skett. Den som är eller har varit miss-
tänkt för brott ska få uppgift om vilken brottsmisstanke som har legat till
grund för åtgärden eller som åtgärden har lett till. Den som inte är eller har
varit misstänkt för brott ska få uppgift om detta.

En underrättelse om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller

hemlig övervakning av elektronisk kommunikation ska även innehålla en
uppgift om vilket telefonnummer eller annan adress eller vilken elektronisk
kommunikationsutrustning som avlyssningen eller övervakningen har avsett.
En underrättelse om hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning
ska även innehålla en uppgift om vilken plats som har övervakats eller avlyss-
nats.

33 §

16

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller 3 §

eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för upp-
gifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att
sekretess inte längre gäller.

Om det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon underrättelse

inom ett år från det att förundersökningen avslutades, behöver underrättelsen
inte lämnas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-

heter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av
eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för
en främmande makts räkning,

6. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3 §

lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i
vissa fall eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekryte-
ring och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brotts-
lighet, eller

15 Senaste lydelse 2012:281.

16 Senaste lydelse 2014:384.

background image

9

SFS 2014:1419

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1–6 eller

underlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

34 §

Frågor om tillstånd till hemlig avlyssning av elektronisk kommunika-

tion, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraöver-
vakning, hemlig rumsavlyssning eller kvarhållande av försändelse enligt 9 §
eller 9 a § andra stycket får vid förundersökning om brott som avses i 2 §
andra stycket 2–8, utöver av domstol som föreskrivs i 19 kap., prövas av
Stockholms tingsrätt. Detsamma gäller för prövningen av beslag enligt 2 §
tredje och fjärde styckena.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. I fråga om användning och behandling av uppgifter som vid hemlig

rumsavlyssning har kommit fram om något annat brott än det som har legat
till grund för beslutet om rumsavlyssning, och som har samlats in före den
1 januari 2015, gäller äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;
JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.