SFS 2016:93 Lag om ändring i rättegångsbalken

160093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i rättegångsbalken;

utfärdad den 11 februari 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 kap. 2 och 33 §§ rättegångsbal-

ken ska ha följande lydelse.

27 kap.

2 §

2

En skriftlig handling får inte tas i beslag om

1. den kan antas innehålla uppgifter som en befattningshavare eller någon

annan som avses i 36 kap. 5 § inte får höras som vittne om, och

2. handlingen innehas av honom eller henne eller av den som tystnadsplik-

ten gäller till förmån för.

Ett skriftligt meddelande mellan den misstänkte och en närstående som av-

ses i 36 kap. 3 §, eller mellan sådana närstående inbördes, får tas i beslag hos
den misstänkte eller en närstående endast vid en förundersökning om

1. ett brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två

år,

2. sabotage eller grovt sabotage enligt 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. mordbrand, grov mordbrand, allmänfarlig ödeläggelse, kapning, sjö-

eller luftfartssabotage eller flygplatssabotage enligt 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller
5 b § brottsbalken, om brottet innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

4. uppror, väpnat hot mot laglig ordning eller brott mot medborgerlig frihet

enligt 18 kap. 1, 3 eller 5 § brottsbalken,

5. högförräderi, krigsanstiftan, spioneri, grovt spioneri, obehörig befattning

med hemlig uppgift, grov obehörig befattning med hemlig uppgift eller olov-
lig underrättelseverksamhet mot Sverige, mot främmande makt eller mot per-
son enligt 19 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 10 a eller 10 b § brottsbalken,

6. företagsspioneri enligt 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshem-

ligheter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag
av eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat
för en främmande makts räkning,

7. terroristbrott enligt 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, brott

enligt 3 eller 3 a § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt all-
varlig brottslighet i vissa fall eller brott enligt lagen (2010:299) om straff för
offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och
annan särskilt allvarlig brottslighet, eller

1 Prop. 2015/16:78, bet. 2015/16:JuU17, rskr. 2015/16:143.

2 Senaste lydelse 2014:1419.

SFS 2016:93

Utkom från trycket
den 23 februari 2016

background image

2

SFS 2016:93

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

8. försök, förberedelse eller stämpling till brott som avses i 2–7, om en

sådan gärning är belagd med straff.

Ett beslut enligt andra stycket 2–8 får meddelas endast av rätten eller åkla-

garen.

Om åklagaren har beslutat om beslag enligt tredje stycket, ska han eller hon

utan dröjsmål anmäla åtgärden hos rätten. I anmälan ska skälen för åtgärden
anges. Rätten ska skyndsamt pröva ärendet. Om rätten finner att det inte finns
skäl för åtgärden, ska den upphäva beslutet.

33 §

3

Om det gäller sekretess enligt 15 kap. 1 eller 2 §, 18 kap. 1, 2 eller 3 §

eller 35 kap. 1 eller 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) för upp-
gifter som avses i 32 §, ska en underrättelse enligt 31 § skjutas upp till dess att
sekretess inte längre gäller.

Om det på grund av sekretess inte har kunnat lämnas någon underrättelse

inom ett år från det att förundersökningen avslutades, behöver underrättelsen
inte lämnas.

En underrättelse enligt 31 § ska inte lämnas, om förundersökningen angår
1. brott som avses i 13 kap. 1, 2, 3, 5 a eller 5 b § brottsbalken, om brottet

innefattar sabotage enligt 4 § samma kapitel,

2. brott som avses i 13 kap. 4 eller 5 § brottsbalken,
3. brott som avses i 18 kap. 1, 3, 5 eller 6 § eller 19 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 10 a, 10 b, 12 eller 13 § brottsbalken,

4. brott som avses i 3 eller 4 kap. brottsbalken, om brottet är av det slag

som anges i 18 kap. 2 § eller 19 kap. 11 § samma balk,

5. brott som avses i 3 § lagen (1990:409) om skydd för företagshemlig-

heter, om det finns anledning att anta att gärningen har begåtts på uppdrag av
eller har understötts av en främmande makt eller av någon som har agerat för
en främmande makts räkning,

6. brott som avses i 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott, 3 eller

3 a § lagen (2002:444) om straff för finansiering av särskilt allvarlig brottslig-
het i vissa fall eller lagen (2010:299) om straff för offentlig uppmaning,
rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig
brottslighet, eller

7. försök, förberedelse eller stämpling till brott som anges i 1–6 eller

underlåtenhet att avslöja sådant brott, om gärningen är belagd med straff.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Susanne Södersten
(Justitiedepartementet)

3 Senaste lydelse 2014:1419.

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.