SFS 1996:266 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993:20)

SFS 1996_266 Lag om ändring i konkurrenslagen (1993_20)

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

412

SFS 1996:266
Utkom från trycket
den 30 april 1996

Lag
om ändring i konkurrenslagen (1993:20);

utfärdad den 11 april 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 63, 64, 64 c och 65 §§ konkur-

renslagen (1993:20) skall ha följande lydelse.

63 §2 Domar och beslut av Stockholms tingsrätt i följande mål och ären-
den får överklagas hos Marknadsdomstolen:

1. ålägganden enligt 23 § andra stycket och 25 §,

2. konkurrensskadeavgift enligt 26 §,
3. kvarstad enligt 32 §,

4. företagsförvärv enligt 34, 36, 41 och 43 §§,

5. undersökningar enligt 47 och 48 §§, och
6. prövning av överklaganden enligt 60 §.
Beslut under rättegången i frågor som avses i 25, 32 eller 41 § skall

överklagas särskilt. Ett beslut enligt 32 eller 41 § som meddelats innan
rättegång har inletts skall överklagas som om beslutet meddelats under
rättegång.

1

Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193.

2

Senaste lydelse 1994:1494. Ändringen innebär att sista stycket upphävs.

background image

413

SFS 1996:266

64 § Om något annat inte följer av denna lag tillämpas,

1. beträffande rättegången i frågor som avses i 63 § första stycket 1-4,

vad som är föreskrivet i rättegångsbalken om tvistemål där förlikning inte
är tillåten, och

2. beträffande handläggningen av frågor som avses i 63 § första

stycket 5 och 6, lagen (1996:242) om domstolsärenden.

Vad som sägs om hovrätten i 49, 50 och 52 kap. rättegångsbalken

samt 39 § första stycket lagen om domstolsärenden skall i stället gälla
Marknadsdomstolen.

64 c §3 När tingsrätten prövar ärenden som anges i 63 § första
stycket 5 och 6 i sak, skall tingsrätten ha den sammansättning som an-
ges i 64 a § första stycket. I ett ärende som anges i 63 § första stycket
5 får tingsrätten dock i stället bestå av en lagfaren domare eller av en
lagfaren domare och en ekonomisk expert, om det är tillräckligt med
hänsyn till ärendets beskaffenhet. Vid annan handläggning skall
tingsrätten bestå av en lagfaren domare eller av en lagfaren domare
och en ekonomisk expert.

65 § För Konkurrensverket som part i mål enligt denna lag gäller i
fråga om föreläggande för part och parts utevaro det som i rättegångs-
balken är föreskrivet för åklagare.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996.

På regeringens vägnar

BJÖRN VON SYDOW

Per Erik Lindeberg

3

Senaste lydelse 1993:681. (Näringsdepartementet)

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

JP Infonets tjänster inom upphandlingsrätt

Stöter du på utmaningar gällande upphandlingar i din yrkesroll? JP Infonets tjänster fungerar som ett stöd och praktisk vägledning för dig som arbetar som upphandlare, leverantör till offentlig sektor, konsult eller på annat sätt med offentliga inköp. Vi har stor expertis inom konkurrens och upphandlingsområdet och ger dig en komplett bevakning av upphandlingsjuridiken. Se allt inom konkurrens och upphandlingsrätt.