Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1989:1007
Departement: Finansdepartementet S3
Ändring införd: t.o.m. SFS 1990:910
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1989:1007) om överenskommelse mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om folkbokföring

SFS nr:    

1989:1007
Departement/myndighet:    Finansdepartementet S3 
   Utfärdad:    1989-12-13 
   Ändrad:    t.o.m. SFS

1990:910
   Ändringsregister:    SFSR (Regeringskansliet) 
KällaFulltext (Regeringskansliet) 


1 § Den överenskommelse om folkbokföring som Sverige, Danmark, Finland,  Island och Norge undertecknade den 8 maj 1989 skall gälla för Sveriges  del. Överenskommelsen är avfattad på svenska, danska, finska, isländska  och norska. Samtliga texter har samma giltighet. Den för Sverige  utfärdade texten framgår av bilaga till denna lag. De övriga texterna  skall kungöras genom publicering i Sveriges överenskommelser med  främmande makter (SÖ). 

*/k/ Bilaga */-k/ 

/r1/ Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige  om folkbokföring 

Regeringarna i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige har, för att  underlätta folkbokföringen i de avtalsslutande länderna, överenskommit  om följande:

/r4/ Artikel 1

Denna överenskommelse gäller personer som är registrerade såsom bosatta  i ett av de avtalsslutande länderna och som avser att flytta eller som  har flyttat till ett annat av dessa länder. Tidsbegränsad vistelse som  varar mindre än sex månader anses normalt inte som flyttning.

/r4/ Artikel 2
   1. Den som avser att flytta från ett av de avtalsslutande länderna till  ett annat av dessa länder, skall anmäla detta till den lokala  registreringsmyndigheten i utflyttningslandet.

Nämnda myndighet tillställer genast den flyttande internordiskt  flyttningsbetyg med bifogad blankett för internordiskt flyttningsbevis.  Betyget är giltigt i tre månader från dagen för utfärdandet.
   2. Den som har flyttat från ett av de avtalsslutande länderna och efter  inflyttning bosatt sig i ett annat av dessa länder, skall inom den tid  som gäller för flyttningsanmälan inom sistnämnda land, anmäla  inflyttningen till den lokala registreringsmyndigheten. Samtidigt därmed  skall han lämna det flyttningsbetyg med bifogad blankett för  internordiskt flyttningsbevis som nämns i punkt 1. Har han inte  flyttningsbetyg, skall den lokala registreringsmyndigheten rekvirera  flyttningsbetyg från den lokala registreringsmyndigheten i  utflyttningslandet. Det åligger nämnda myndighet att genast lämna sådant  betyg till den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet så  att detta är myndigheten tillhanda senast 14 dagar efter rekvisitionen.
   3. Den lokala registreringsmyndigheten i inflyttningslandet beslutar om  en person skall registreras som bosatt i inflyttningslandet.

Registrering kan enbart ske med stöd av flyttningsbetyg. Så snart  registreringen är gjord, skall den lokala registreringsmyndigheten i  utflyttningslandet underrättas. Underrättelse sker genom översändande av  internordiskt flyttningsbevis.

Finner den lokala registreringsmyndigheten skäl att anta att den som har  anmält flyttning bör anses som bosatt på annan ort i inflyttningslandet,  skall myndigheten hänvisa honom till den lokala registreringsmyndigheten  på den orten. Flyttningsbetyget återlämnas till honom med påteckning om  hänvisningen.

Anser den lokala registreringsmyndigheten att den som har lämnat ett  flyttningsbetyg inte kan anses som bosatt inom registreringsområdet, och  föreligger inte fall som avses i föregående stycke, antecknas beslutet  på blanketten för flyttningsbevis samtidigt som den flyttande  underrättas. Flyttningsbetyget behålls av registreringsmyndigheten.  Blanketten för flyttningsbevis skall genast återsändas till den lokala  registreringsmyndighet som har utfärdat flyttningsbetyget.

Först när flyttningsbeviset har återkommit skall den lokala  registreringsmyndigheten i utflyttningslandet avföra den flyttande från  registret. Som dag för utflyttningen anges den dag som  inflyttningslandet registrerat som inflyttningsdag. 
   4. Har den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet inte  återfått flyttningsbeviset inom en månad från den dag som uppgetts som  flyttningsdag, skall myndigheten vända sig direkt till den lokala  registreringsmyndigheten i inflyttningslandet för att få de upplysningar  som fordras med hänsyn till registreringen. Detsamma gäller om en lokal  registreringsmyndighet har anledning att anta att en registerförd person  har flyttat till ett annat av de avtalsslutande länderna.

/r4/ Artikel 3

Frågan om en person enligt denna överenskommelse skall anses som bosatt  eller inte bosatt i inflyttningslandet avgörs enligt lagstiftningen i  detta land.

Om den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet anser att  registreringen inte är riktig, kan den ta upp frågan med den lokala  registreringsmyndigheten i inflyttningslandet. Om enighet inte uppnås,  kan den lokala registreringsmyndigheten i utflyttningslandet anmäla  frågan till landets centrala registreringsmyndighet som i sin tur kan ta  upp frågan med inflyttningslandets centrala registreringsmyndighet.

Som inflyttningsland anses det land som en person har bosatt sig i efter  inflyttning från ett annat land. Detta gäller så länge som de faktiska  bostadsförhållandena är desamma som då inflyttningen skedde.

/r4/ Artikel 4

De avtalsslutande länderna förbinder sig ömsesidigt att lämna de  upplysningar som anses nödvändiga för bedömningen av bosättningsfrågan  och att lämna underrättelse om de beslut som fattas.

/r4/ Artikel 5

Med lokal registreringsmyndighet avses i denna överenskommelse:

i Danmark       folkregistret,
i Finland       registerbyrån,
i Island        nationalregistret,
i Norge         folkregistret,
i Sverige       pastorsämbetet (i Stockholm och Göteborg den lokala 
                skattemyndigheten).
                Från och med den 1 juli 1991 den lokala 
                skattemyndigheten. 
/r4/ Artikel 6

Formulär till internordiskt flyttningsbetyg och flyttningsbevis skall  innehålla upplysningar om: 1. utflyttningsland, 2. kommun (i Sverige  församling), 3. adress, 4. inflyttningsland, 5. kommun (i Sverige  församling), 6. adress, 7. uppgiven flyttningsdag, 8. namn, 9.  föräldrar, 10. make/maka, 11. kön, 12. födelsetid, 13. födelseort, 14  civilstånd och datum, 15. medborgarskap, 16. tidigare bosättning i  inflyttningslandet, 17. namn och födelsetid på icke medflyttande  make/maka, 18. namn och födelsetid på icke medflyttande förälder (för  barn under 18 år), 19. anmärkningar. Vidare skall formulären ange datum  för flyttningsbetygets utfärdande, stämpel och underskrift, registrerad  inflyttningsdag samt de tidsfrister som gäller i de olika länderna för  flyttningsanmälan på inflyttningsorten. 

De avtalsslutande ländernas formulär till flyttningsbetyg och  flyttningsbevis skall ha samma form och innehåll men avfattas på  respektive lands språk. Formulären skall fastställas efter samråd mellan  de centrala myndigheterna i de avtalsslutande länderna.

/r4/ Artikel 7

Överenskommelsen träder i kraft den 1 januari, 1 april, 1 juli eller 1  oktober som infaller närmast efter det att tre månader förflutit från  den dag då samtliga parter har meddelat det norska utrikesdepartementet  att de har godkänt överenskommelsen.

För Färöarna och Grönland träder dock överenskommelsen i kraft den 1  januari, 1 april, 1 juli eller 1 oktober som infaller närmast efter det  att tre månader förflutit sedan Danmarks regering har meddelat det  norska utrikesdepartementet att förutsättningarna för ikraftträdande är  uppfyllda.

Det norska utrikesdepartementet meddelar de övriga parterna om  mottagandet av dessa meddelanden och om tidpunkten för överenskommelsens  ikraftträdande.

/r4/ Artikel 8

Samtidigt som denna överenskommelse träder i kraft upphävs den nordiska  överenskommelsen om folkbokföring från den 5 december 1968.

/r4/ Artikel 9

En part kan i förhållande till var och en av de andra parterna säga upp  överenskommelsen med en uppsägningstid av sex månader. Överenskommelsen  upphör därefter att gälla från och med nästkommande 1 januari eller 1  juli. Uppsägning skall ske genom skriftlig underrättelse till berörd  part och det norska utrikesdepartementet. Det norska  utrikesdepartementet underrättar de övriga parterna om mottagandet av  sådant meddelande och om dess innehåll.

/r4/ Artikel 10

Originaltexten till denna överenskommelse deponeras hos det norska  utrikesdepartementet, som tillställer de övriga parterna bestyrkta  kopior därav.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen  bemyndigade, undertecknat denna överenskommelse.

Som skedde i Reykjavik den 8 maj 1989 i ett exemplar på danska, finska,  isländska, norska och svenska språken som alla har lika giltighet. 

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Viktiga lagar inom migrationsrätten

Lagen om mottagande av asylsökande
Utlänningslagen
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.