SFS 1994:137 Lag om mottagande av asylsökande m. fl.

SFS 1994_137 Lag om mottagande av asylsökande m. fl.

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:137

Utkom från trycket
den 19 april 1994

Lag
om mottagande av asylsökande m. fl.;

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till

utlänningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 1 § utlän-

ningslagen (1989:529) (asylsökande),

2. har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd med stöd av bestäm-

melserna i 2 kap. 4 a § utlänningslagen, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl

medgetts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 6 §

socialtjänstlagen (1980:620) för förmåner av motsvarande karaktär.

2 § Statens invandrarverk skall ha huvudansvaret för mottagandet av
utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål

driva förläggningar. Invandrarverket får uppdra åt andra att driva förlägg-
ningar.

3 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Invandrar-
verket erbjudas plats på en förläggning. En utlänning som inte önskar
utnyttja en erbjuden plats skall ändå registreras vid en förläggning. In-

279

1

Prop. 1993/94:94, bet. 1993/94:SfUl 1, rskr. 1993/94:188.

background image

280

SFS 1994:137

vandrarverket svarar sedan för att bistånd lämnas enligt bestämmelserna i
denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av

socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Sysselsättning

4 § Invandrarverket skall i lämplig omfattning ge dem som avses i 1 §
första stycket 1 och 2 sysselsättning genom att de får tillfälle att delta i
svenskundervisning, i skötseln av förläggningar och i annan verksamhet
som bidrar till att göra vistelsen meningsfull.

5 § Utlänningar som deltar i verksamhet som avses i 4 § skall inte anses
som arbetstagare.

De skall dock likställas med arbetstagare vid tillämpning av 2 kap. 1 —

9 §§, 3 kap. 1 — 4 och 7 — 13 §§, 4 kap. 1 — 4 och 8 — 10 §§, 5 kap. 1 — 3 §§
samt 7 — 9 kap. arbetsmiljölagen (1977:1160).

Därvid skall vad i arbetsmiljölagen sägs om arbetsgivare gälla den som

svarar för den verksamhet i vilken utlänningen deltar.

6 § Om utlänningar skall delta i verksamhet som avses i 4 § och som
drivs av någon annan än Invandrarverket skall skriftligt avtal om villkoren
för verksamheten träffas mellan verket och den som driver verksamheten.
Invandrarverket får uppdra åt andra att träffa sådana avtal.

7 § Strider en överenskommelse mellan den som tillhandahåller syssel-
sättning och en utlänning mot ett avtal enligt 6 § är överenskommelsen
ogiltig.

Rätt till bistånd

8 § Bistånd enligt 13 — 19§§ lämnas till utlänningar som avses i 1 §
första stycket 1 och 2 under förutsättning att de är registrerade vid en
förläggning.

Utlänningar som vistas på förläggning har rätt till bistånd även efter det

att de har beviljats permanent uppehållstillstånd, om de inte anvisats eller
kunnat utnyttja en anvisad plats i en kommun.

9 § Bistånd enligt 17 — 19 §§ lämnas till utlänningar som avses i 1 §
första stycket 3. Bistånd lämnas dock inte, om ansökan om uppehållstill-
stånd avser endast en förlängning av ett tidigare tillstånd på i övrigt

oförändrade villkor.

10 § För den som fyllt 18 år och som utan giltigt skäl vägrar att delta i

verksamhet som avses i 4 § eller som genom att hålla sig undan försvårar
utredningen i ärendet om uppehållstillstånd kan dagersättning enligt 17 §
sättas ned, dock inte till den del den är avsedd att täcka utgifter för egen

mathållning. Sådan nedsättning kan även göras för ensamstående person
som fyllt 16 men inte 18 år.

background image

SFS 1994:137

Om utlänning som avses i 1 § första stycket 1 eller 2 även efter det

nedsättning skett enligt första stycket utan giltigt skäl vägrar att delta i
verksamhet som avses i 4 § eller genom att hålla sig undan försvårar
utredningen i ärendet om uppehållstillstånd, kan bostadsersättning enligt

16 § sättas ned helt, om utlänningen erbjuds plats på förläggning, och

dagersättning enligt 17 § sättas ned helt, om fri kost ingår i den erbjudna
inkvarteringen.

11 § Rätten till bistånd upphör

1. när uppehållstillstånd ges utom i fall som avses i 1 § första stycket 2

samt 8 § andra stycket, eller

2. när utlänningen lämnar landet.

12 § Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller

utvisning inte kan verkställas har inte rätt till bistånd.

Förmåner

13 § Bistånd enligt denna lag lämnas i form av logi, bostadsersättning,

dagersättning och särskilt bidrag.

14 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte
själva ordnar bostad har rätt till logi på en förläggning.

15 § Den som har inkomst av förvärvsarbete eller som har annan in-

komst eller egna tillgångar och som har logi på en förläggning skall betala
ett skäligt belopp som ersättning till Invandrarverket. När kost ingår i
inkvarteringen på en förläggning skall skälig ersättning betalas även för
detta.

16 § Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen

hand ordnar bostad har rätt till bidrag till bostadskostnad (bostadsersätt-
ning). Sådant bidrag får sättas ned helt eller delvis för den som har inkomst
av förvärvsarbete eller annan inkomst eller egna tillgångar.

17 § En utlänning som omfattas av denna lag och som saknar egna
medel har rätt till bistånd för sin dagliga livsföring (dagersättning).

18 § Föreligger annat angeläget behov har utlänningen rätt till särskilt

bistånd för det (särskilt bidrag).

19 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer

grunder för beräkning av de belopp som avses i 15— 18 §§ samt meddelar

närmare föreskrifter om i vilka fall särskilt bidrag får beviljas.

Rätt att föra talan

20 § Den som har fyllt 16 år har rätt att själv föra sin talan i mål eller
ärenden enligt denna lag.

281

background image

SFS 1994:137

Delgivning

21 § I mål eller ärenden enligt denna lag får delgivning inte ske med
tilllämpning av 12 eller 15 § delgivningslagen (1970:428). I mål vid
förvaltningsdomstol får dock delgivning ske enligt 15 § första stycket sam-
ma lag, om utlänningen har lämnat landet.

Överklagande av beslut

22 § Invandrarverkets eller socialnämndens beslut enligt denna lag får
överklagas hos länsrätten.

Invandrarverkets beslut får överklagas hos länsrätten i det län där utlän-

ningen vistades när beslutet fattades.

Beslut enligt denna lag får Överklagas endast av den enskilde.
Beslut i fråga om bistånd enligt denna lag gäller omedelbart.

Statlig ersättning

23 § En kommun som har lämnat bistånd enligt denna lag har rätt till
ersättning från staten för biståndet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994, då lagen (1988:153) om bistånd

åt asylsökande m.fl. skall upphöra att gälla. I fråga om beslut som har
meddelats före den 1 juli 1994 skall dock den upphävda lagen gälla.
Regeringen, eller den myndighet regeringen bestämmer, får föreskriva att
bistånd får lämnas i form av kostnadsfri bostad till den som vid ikraftträ-
dandet hade sådant bistånd enligt den upphävda lagen.

På regeringens vägnar

BENGT WESTERBERG

BO KÖNBERG

(Kulturdepartementet)

282

Viktiga lagar inom migrationsrätten
JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.