SFS 1989:530

890530.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1989:530

om åtgärder for att förebygga våldsdåd med

utkom från trycket

internationell bakgrund (terroristlag);

den 21 juni i 989

utfärdad den 8 juni 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

1 § En utlänning som kommer till Sve rige ska ll avvis as, om det finns

grundad anledning att anta att han till hör eller verkar för en sådan organi­
sation el ler grupp som avses i andra stycket och om det dessutom med

hänsyn till vad som är känt om hans tidigare verks amhet elle r i övrig t

föreligger fara för att han här i landet medverkar till sådan a handlingar

som avses i det stycket.

Prop. 1988/89:86, SfUI9 och 22. rskr. 325.

821

/

¬

background image

\.

SFS 1989:530

I första stycket avses en organisation eller grupp som, med hänsyn till

vad som är känt om dess verksamhet, kan befaras utanför sitt hemland

använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid begå sådana
gärningar här i landet.

Avvisning skall ske när utlänningen kommer till Sverige eller så snart

som möjligt efter ankomsten. Avvisning får inte ske senare än tre månader
från ankomsten.

2 § Uppkommer fråga om att en utlänning som kommer till Sverige skall

avvisas, skall polismyndigheten genast överlämna ärendet till regeringens
avgörande. I s ådana ärenden skall förhandling hållas. Yttrande skall in­

hämtas från statens invandrarverk, om det inte möter hinder på grund av

att ärendet är synnerligen brådskande. Regeringen får dock utan föregåen­

de förhandling eller hörande av invandrarverket besluta att inte avvisa

utlänningen.

Regeringen f år meddela närmare föreskrifter med riktlinjer för polis­

myndigheternas prövning av frågan om ett ärende skall öv erlämnas till
regeringens avgörande.

3 § En utlänn ing får utvisas ur landet, om det föreligger sådana omstän­
digheter som anges i 1 § första stycket men enligt tr edje stycket avvisning

inte kan ske.

Beslut om utvisning enligt första stycket meddelas av regeringen. I

sådana ärenden skall förhandling hållas. Yttrande skall inhämtas från

statens invandrarverk, om det inte möter hinder på grund av att ärendet är
synnerligen brådskande.

4 § Beslut om avvisning eller utvisning skall förenas med förbud för

utlänningen att återvända till Sverige. Därvid tillämpas bestämmelserna i
4 kap. 14 § andra stycket utlänningslagen (1989:529) på motsvarande sätt.

5 § I ärenden om avvisning eller utvisning enligt denna lag får det
statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag, eller den

tjänsteman som statsrådet bestämmer, besluta om förhandling och be­

stämma om andra än utlänningen skall höras. Förhandlingen skall hållas

vid Stockholms tingsrätt eller, om särskilda skäl talar mot att förhandling­

en hålls där, vid en a nnan domstol eller vid en förvaltningsmyndighet.

6 § Den domstol eller myndighet som håller förhandlingen skall uppdra

åt rikspolisstyrelsen eller en polismyndighet eller åt en särskilt utsedd

person att vara allmänt ombud vid förhandlingen.

7 § Utlänningen och andra personer som skall höras, skall kallas till

förhandlingen. Om utlänningen hålls i förvar, skall den domstol eller
förvaltningsmyndighet som håller förhandlingen besluta om hans inställel­

se. Har kallelse till förhandlingen delgetts den som skall höras minst fyra

dagar före förhandlingen och uteblir den kallade utan att ha anmält laga

förfall, får domstolen eller förvaltningsmyndigheten besluta om hämtning

genom polismyndighetens försorg. Hämtning av någon annan än utlän-

822

ningen får dock ske endast om det finns synnerliga skäl.

¬

background image

8 § Vid förhandlingen skall noga utredas de omständigheter som kan

Sjrg 1989; 530

inverka på ärend ets avgörande. Utlänningen skall få tillfä lle att ang e sin

ståndpunkt och att uttala s ig om de omständigheter som åberopas i äre n­
det.

I fråga om förhandling vid allmän domstol skall, i de n mån annat inte

följer av 5 �7 samt 9 och 10 §§, i tilläm pliga delar g älla bestä mmelserna

om bevisupptagning utom h uvudförhandling i brottmål. Utöver va d som

följer av 5 kap. I § rä ttegångsbalken får rätten förordna att förhandlingen

skall hållas inom stängda dörrar, om det kan antas att det vid förhandling­

en kommer att förebringas uppgift, för vilken hos domstolen gäller sekre­

tess som avses i sekretesslagen (1980; 100).

Förhandling vid fö rvaltningsmyndighet eller allm än förvaltningsdom­

stol skall, om annat inte följer av 5 - 7 samt 9 och 10 §§, ske med iakttagan­

de i tillämpliga delar av som föreskrivs om muntlig förhandling vid sådan
domstol.

9 § För inställelse vid förhandlingen skall utlänningen få ersättning av
allmänna medel för resa och uppehälle, om det bedöms skäligt med hänsyn

till h ans ekonomiska förhållanden, den tid han har vistats i land et samt

övriga omständigheter. Förskott får beviljas på ersättningen.

Andra personer som på kallelse har inställt sig vid förhandlingen har rätt

till ersättning av allmänna medel för kostnad och tidssp illan med anled­
ning av inställelsen. Förskott får bev iljas på ersättning för resa och uppe­

hälle.

Den som är allmänt ombud eller tolk har rätt att av allm änna medel få

arvode samt ersättning för kostnader och tidsspilla n, om inte uppdraget

har fullgjorts i tjän sten.

10 § Frågan om ersättning eller förskott prövas av den domstol elle r

förvaltningsmyndighet som hålle r förhandlingen. Närmare bestämmelser

om ersättning och förskott medde las av regeringen eller den myndighet

som regeringen bestämmer.

11 § En förvaltningsmyndighets beslut om ersättning enligt 9 § får över­

klagas till kammarrätten.

12 § En utlänning får tas i förvar om det är sannolikt att han kommer att

avvisas eller utvisas enligt denna la g eller beslut här om föreligger och det
skäligen kan antas att han annars kommer att hålla sig undan eller bedriva
brottslig verksamhet i Sv erige eller om hans identitet är oklar. �r utl än­

ningen unde r sexton år, får han inte utan synnerliga skäl tas i förvar.
Detsamma gäller hans vårdnadshavare eller, om de är flera, en av dem.

Under de förutsättningar som anges i första styc ket kan en utlänning

ställas under uppsikt, om det ta är tillräckligt. Beträffande uppsikt gäller 6

kap, 5 § utlänningslagen (1989:529) i till ämpliga delar.

13 § �ven om de i 12 § angivna förutsättningarna inte föreligger, får en

polismyndighet ta en utlänn ing i förvar eller ställa honom under upp sikt
när fråga om avvisning skall överlämnas till regeringen enligt 2 § eller när
det uppkommer fråga om att utvi sa utlänningen enligt 3 §.

823

¬

background image

\

SFS 1989:530

Beslut med stöd av första stycket skall anmälas till regeringen. Det

statsråd som har till uppgift att föredra ärenden enligt denna lag skall
snarast pröva om åtgärden skall bestå.

14 § När regeringen har beslutat om avvisning eller utvisning enligt

denna lag men det möter hinder som anges i 8 kap. 1 � 4 §§ utlänningslagen

(1989:529) mot att verkställa beslutet eller beslutet av annan särskild
anledning inte bör verkställas, skall regeringen förordna att verkställighet
tills vidare inte får ske (inhibition). Avvisnings- eller utvisningsbeslutet

samt förordnandet om inhibition skall prövas på nytt när det finns skäl till

detta.

15 § När fråga uppkommer om hinder mot verkställighet av ett beslut

om avvisning eller utvisning enligt denna lag, får det s tatsråd som ha r till

uppgift att föredra sådana ärenden besluta att verkställighet inte skall ske

innan regeringen har avgjort ärendet. Ett sådant beslut får även fattas av
statens invandrarverk. Verket skall då genast underrätta regeringen och
anmäla ärendet, om det ännu inte har kommit under regeringens pröv­

ning.

16 § Ett beslut om a vvisning eller utvisning skall verkställas så snart det

kan ske. Verkställigheten ankommer på polismyndighet. Regeringen får

dock förordna att verkställigheten skall ske genom annan myndighets

försorg.

17 § Skall ett av regeringen meddelat beslut om avvisning eller utvisning

enligt denna lag på grund av förordnande enligt 14 § inte verkställas,
tillämpas 19 � 22 §§ beträffande utlänning som avses med beslutet. Rege­

ringen får besluta om sådana åtgärder som anges i 4 kap. 11 § första stycket
utlänningslagen (1989:529) för utlänningens vistelse i landet.

Har enligt utlänningslagen medde lats beslut i a ndra fall än såd ana som

avses i första stycket om avvisning eller utvisning och kan beslutet inte

verkställas, får regeringen, om sådana omständigheter föreligger beträffan­

de utlänningen som avses 1 §, förordna att 19-22 §§ skall tillämpas och

besluta om sådana åtgärder som sägs i första stycket.

Innan beslut om åtgärder meddelas skall förhandling hållas. Därvid

tillämpas reglerna om förhandling i 5 � 11 §§.

18 § 1 ä rende enligt denna lag gäller i tillämpliga delar vad som är

föreskrivet i 4 kap. 12, 13 och 15 §§, 5 kap. 5 §, 6 kap. 4 § andra stycket och

6-15 §§, 7 kap. 7 och 9 §§, 8kap. 1-6, 14 och 16§§, 9 kap. 1-3 §§ samt

11 kap. 5 och 6 §§ utlänningslagen (1989:529).

19 § Om det är av betydelse för att utröna om en organisation eller
grupp som avses i 1 § andra stycket planlägger eller förbereder gärning som

innebär våld, hot eller tvång för politiska syften, får en utlänning som

avses i 17 §, underkastas husrannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbe­
siktning. Av en sådan utlänning får också tas fingeravtryck och fotograf i.

Förordnande om åtgärd enligt första stycket meddelas av polismyndig-

824

het. 1 fråga om sådan åtgärd gäller i övrigt bestämmelserna i 28kap.

rättegångsbalken i tillämpliga delar.

¬

background image

/

y- '''

iO § För ändamål som avses i 19 § första stycket kan rätten, om det finns

SFS 1989:530

synnerliga skäl, meddela polismyndighet tillstånd att ta del av samtal till
och från telefonapparat, som innehas eller av annat skäl kan antas komma
att begagnas av en utlänning som avses i 17 §.

Rätten kan för ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns

synnerliga skäl, även meddela polismyndighet tillstånd att närmare under­
söka, öppna eller granska post- eller telegrafförsändelse, brev, annan sluten

handling eller paket som har ställts till eller avsänts från utlänning som

avses i 17 §, och som påträffas vid husrannsakan, kroppsvisitation eller

kroppsbesiktning eller som finns hos post-, telegraf-, järnvägs- eller annan

befordringsanstalt.

1 tillstånd som avses i andra stycket kan rätten förordna, att i tillståndet

avsedd försändelse, som ankommer till befordringsanstalt, skall kvarhållas
till dess den närmare undersökts, �ppnats eller granskats. Förordnandet
skall innehålla underrättelse att meddelande om åtgärden inte får utan
tillstånd av den som har begärt åtgärden lämnas avsändaren, mottagaren
eller annan.

21 § Tillstånd som avses i 20 § skall meddelas att gälla för viss tid som
inte överstiger en m ånad. Tiden räknas vid tillstånd till telefonavlyssning
från den dag tillståndet delgavs telefonanstaltens föreståndare och i övriga
fall från den dag tillståndet meddelades.

Frågan om tillstånd prövas av Stockholms tingsrätt på yrkande av riks­

polisstyrelsen. Rättens avgörande sker genom slutligt beslut. Sådant beslut

går omedelbart i verkställighet. 1 fråga om förfarandet skall också bestäm­

melserna i rättegångsbalken om förfarandet vid r ättens prövning av fråga

som under förundersökning i brottmål uppkommit om åtgärd enligt 27

kap. 16 § nämnda balk tillämpas.

22 § Uppteckning som har gjorts vid telefonavlyssning får inte granskas
av annan än rätten, rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller åklagare. Inne­
håller uppteckningen något som inte är av betydelse för det ändamål som

har föranlett avlyssningen, skall den i såda n det efter granskningen om e­

delbart förstöras.

Försändelse eller anna n handling som omfattas av tillstånd enligt 20 §

får inte när mare undersökas, öppnas eller g ranskas av annan än rätten,
rikspolisstyrelsen, polismyndighet eller åklagare. Sådan handling skall
undersökas snarast möjligt. När undersökningen har slutförts, skall försän­
delse som finns hos befordringsanstalt tillställas den till vilken försändel­

sen är ställd och annan handling återlämnas till den hos vilken handlingen

påträffats, om inte beslag sker enligt därom gällande bestämmelser.

23 § Till fängelse i h ögst ett år eller, när omständigheterna är mildrande,

till böter döms

1. den som hjälper en sådan utlänning som avses i I § att komma in i

Sverige,

2. den som försöker hindra verkställighet av beslut om avvisning eller

utvisning enligt denna lag eller

,r

3, en ut länning som bryter mot en sådan föreskrift som har meddelats

enligt 1 7 §.

825

¬

background image

SFS 1989:530

För försök eller förberedelse till brott som avses i första stycket 1 döms

till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

24 § Till fängelse i högs t ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms
en utlänning som uppehåller sig i Sverige, fast han enligt ett verkställt
beslut om avvisning eller utvi sning enligt denna lag inte har haft rätt att

återvända hit. Detta gäller dock inte om utlänningen har flytt hit för att

undgå förföljelse som avses i 3 kap. 2 § utlänni ngslagen (1989:529).

I ringa fall s kall åtal för brott enligt denna paragraf inte väckas annat än

om det är påkallat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989, då lagen (1975:1360) om

tvångsåtgärder i spaningssyfte i vis sa fall skall upphöra att gälla.

Bestämmelserna i 17 § första stycket tillämpas även när regeringen

enligt 73 § utlänningslagen (1980:376) eller 8 § lagen (1973; 162) om sär­
skilda åtgärder till förebyggande av vissa våldsdåd med internationell
bakgrund eller 51 § tre dje stycket utlänningslagen (1954:193) har förord­

nat att avvisnings- eller utvisningsbeslut ej skall verkställas. Bestämmel ­

serna i 17 § andra stycket är tillämpliga också när beslut om avvisning eller

utvisning har meddelats enligt utlänningslagen (1980:376) och när beslut

om avvisning, förpassning, förvisning eller utvisning har meddelats enligt

utlänningslagen (1954:193).

Vid tillämpn ing av 23 § första stycket 2 och 24 § första stycket likställs

med beslut om avvisning eller utvisning som där avses motsvarande beslut

enligt äldre lag. Med föreskrift enligt 23 § första stycket 3 likställs motsva­

rande föreskrifter som meddelats enligt äldre lag.

Om det i en lag eller i en annan författning hänvisas till en föreskrift som

har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya

bestämmelsen.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON

MAJ-LIS L��W

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar