SFS 2006:177 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2006:177 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
060177.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 16 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2 och 3 §§ lagen (1994:137) om

mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till ut-

länningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 4 kap. 1 eller 2 § ut-

länningslagen (2005:716) (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 21 kap. 2, 3, 4 eller
6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-

getts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

I 2 och 3 §§ finns särskilda bestämmelser om mottagande av barn under

18 år som vid ankomsten till Sverige är skilda från båda sina föräldrar eller
från någon annan vuxen person som får anses ha trätt i föräldrarnas ställe,
eller som efter ankomsten står utan sådan ställföreträdare (ensamkommande
barn). Bestämmelserna är tillämpliga endast så länge barnet är att anse som
ensamkommande.

2 §

3 Migrationsverket skall ha huvudansvaret för mottagandet av utlän-

ningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och för detta ändamål driva för-
läggningar. Migrationsverket får uppdra åt andra att driva förläggningar.

En kommun får anordna boenden för ensamkommande barn som omfattas

av 1 § första stycket 1 och 2. Vad som sägs om förläggningar i 14 och 15 §§
skall gälla även sådana boenden.

1 Prop. 2005/06:46, bet. 2005/06:SfU12, rskr. 2005/06:165.

2 Senaste lydelse 2005:718.

3 Senaste lydelse 2000:296.

SFS 2006:177

Utkom från trycket
den 28 mars 2006

2* SFS 2006:177�191

background image

2

SFS 2006:177

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

3 §

4 Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 skall av Migrations-

verket erbjudas plats på en förläggning.

Vad som sägs i första stycket gäller inte ensamkommande barn som om-

fattas av 1 § första stycket 1 och 2. För dessa barn skall Migrationsverket i
stället anvisa en kommun som skall ordna boendet. Migrationsverket skall
anvisa en kommun som har träffat överenskommelse med verket om motta-
gande av ensamkommande barn, om det inte finns särskilda skäl att anvisa
någon annan kommun. När Migrationsverket anvisat en kommun skall bar-
net anses vistas i den kommunen i den mening som avses i 2 kap. 2 § social-
tjänstlagen (2001:453).

En utlänning som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som inte önskar

utnyttja en erbjuden plats på en förläggning skall ändå registreras vid en så-
dan. Alla ensamkommande barn som omfattas av 1 § första stycket 1 och 2
skall registreras vid en förläggning. Migrationsverket svarar sedan för att bi-
stånd lämnas enligt bestämmelserna i denna lag.

För utlänningar som avses i 1 § första stycket 3 skall biståndet lämnas av

socialnämnden i den kommun där utlänningen vistas.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

4 Senaste lydelse 2000:296.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar