SFS 2004:1377 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Du är här: Start / Migrationsrätt / Lag (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. / SFS 2004:1377 Lag om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.
041377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:137) om mottagande av
asylsökande m.fl.;

utfärdad den 22 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 10, 16 och 19 §§ lagen

(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. skall ha följande lydelse.

1 §

2 I denna lag ges bestämmelser om sysselsättning för och bistånd till ut-

länningar som

1. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige enligt 3 kap. 2 eller 3 § ut-

länningslagen (1989:529) (asylsökande),

2. har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd eller uppehållstill-

stånd efter tillfälligt skydd med stöd av bestämmelserna i 2 a kap. 2, 3, 4 el-
ler 6 § utlänningslagen och som inte är folkbokförda här i landet, eller

3. har ansökt om uppehållstillstånd i Sverige och av särskilda skäl med-

getts rätt att vistas här medan ansökan prövas.

Den som omfattas av denna lag har inte rätt till bistånd enligt 4 kap. 1 §

socialtjänstlagen (2001:453) för förmåner av motsvarande karaktär. Rätt till
bistånd föreligger inte heller för bostadskostnader.

Barn under 18 år som saknar uppehållstillstånd och som inte vistas på en

förläggning omfattas inte av denna lag, om de bor hos en vårdnadshavare
som har uppehållstillstånd.

10 §

3 Dagersättning enligt 17 § får sättas ned för en utlänning som fyllt

18 år om han eller hon

1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,
2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte

medverka till att klarlägga sin identitet, eller

3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla

sig undan.

Nedsättning enligt första stycket får dock inte avse den del av ersättningen

som är avsedd att täcka utgifter för utlänningens egen mathållning.

Dagersättningen får sättas ned helt för utlänningar som avses i 1 § första

stycket 1 eller 2 om utlänningen även efter det att nedsättning har gjorts en-
ligt första stycket

1. utan giltigt skäl vägrar att delta i verksamhet som avses i 4 §,

1 Prop. 2004/05:28, bet. 2004/05:SfU7, rskr. 2004/05:113.

2 Senaste lydelse 2002:1112.

3 Senaste lydelse 2004:408.

SFS 2004:1377

Utkom från trycket
den 5 januari 2005

background image

2

SFS 2004:1377

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

2. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att inte

medverka till att klarlägga sin identitet, eller

3. försvårar utredningen i ärendet om uppehållstillstånd genom att hålla

sig undan,

om utlänningen erbjuds plats på en förläggning och fri kost ingår i den er-

bjudna inkvarteringen.

Bestämmelserna om nedsättning av dagersättning tillämpas också i de fall

en utlänning utan giltigt skäl vägrar att medverka till åtgärd som är nödvän-
dig för att ett beslut om avvisning eller utvisning skall kunna verkställas.

16 §

4 Utlänningar som avses i 1 § första stycket 1 och 2 och som på egen

hand ordnar bostad har i särskilda fall rätt till bidrag till bostadskostnad (bo-
stadsersättning).

19 § Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer
grunder för beräkning av de belopp som avses i 15�18 §§ samt meddelar
närmare föreskrifter om i vilka fall bostadsersättning och särskilt bidrag får
beviljas.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2005. �ldre föreskrifter gäller dock

fortfarande för ansökningar om bostadsersättning som gjorts före ikraftträ-
dandet och som avser tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BARBRO HOLMBERG

Carl Henrik Ehrenkrona
(Utrikesdepartementet)

4 Senaste lydelse 2004:408.

Viktiga lagar inom migrationsrätt

Viktiga lagar inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

JP Infonets tjänster inom migrationsrätt

Jobbar du med migrationsrätt på exempelvis en advokatbyrå eller myndighet? Eller kanske ansvarar du för integrationsfrågor i en kommun? Oavsett hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag i JP Infonets tjänster. Vi ger dig ständig tillgång till rättskällor, vägledande dokument och dagliga uppdateringar om de senaste nyheterna i rättsutvecklingen. Se allt inom migrationsrätt.

Populära lagar